Χρονοδιάγραμμα επένδυσης στo πλαίσιo των τεσσάρων δράσεων του EΣΠΑ 2014-2020

Στις 11-02-2016 προκηρύχθηκαν οι τέσσερις πρώτες δράσεις  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης στα πλαίσια των δράσεων αναλύεται στα εξής στάδια:

 

 • ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» επιλέξιμοι είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της μελέτης υπαγωγής.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.     

Στη παρούσα δράση ελέγχονται και εισοδηματικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.

Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» επιλέξιμοι είναι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της μελέτης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούνται για τη σύσταση επιχείρησης σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνίας  ΤΠΕ, υγεία και φάρμακα.

Στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων» τους στις νέες αγορές επιλέξιμες είναι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν δύο (2) ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις,  
 • Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Οι επιλέξιμοι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» επιλέξιμες είναι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού που διαθέτουν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 

Στο σύνολο των προγραμμάτων ελέγχεται η λήψη επιχορήγησης από προηγούμενα προγράμματα   (de minimis)

 

 • ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΥΝΤΑΞΗ Π/Υ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο παρόν στάδιο  ο επενδυτής συντάσσει τον προϋπολογισμό του έργου ανάλογα με τα όρια του προγράμματος και τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, τον όποιο μετά την έγκριση θα κληθεί να υλοποιήσει ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να εκταμιευτεί η επιχορήγηση.

Στη δράση«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:

Ο προϋπολογισμός δύναται να είναι από 5.000  έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που συστήνει ατομική επιχείρηση. Έως 40.000 ευρώ  ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών και η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι τα λειτουργικά έξοδα (πχ. ενοίκια ,ΔΕΚΟ) δαπάνες για αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία,  μισθολογικό κόστος, αποσβέσεις παγίων, αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,

Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:

Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι  από 15.000€ έως και 60.000€  Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά εξοπλισμού,  λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για αμοιβές τρίτων, υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,αποσβέσεις παγίων, αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων),μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»:

Ο προϋπολογισμός δύναται να είναι από 15.000€ έως 200.000€  Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο  50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κτίριακες δαπάνες, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη  μεταφορά τεχνογνωσίας, δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες, Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE), Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»:

Ο προϋπολογισμός δύναται να είναι από 15.000€ έως 150.000€  Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο  50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι  οι κτιριακές δαπάνες, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος,  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, Προβολή – Προώθηση, Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, Μεταφορικά μέσα, Παρακολούθηση υλοποίησης , Μελέτες / έρευνες αγοράς, Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων.
 

 • ΣΤΑΔΙΟ 3ο  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μελέτες  χρηματοδότησης για το σύνολο των δράσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Ο χρόνος υποβολής είναι: 

Για τη δράση «ενίσχυση της υποαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» από 08/03/2016 έως 15/04/2016. Για τη δράση  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από 17/03/2016 έως  27/04/2016. Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από 07/04/2016 έως 20/05/2016. Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από 29/03/2016 έως 17/05/2016.

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης  και διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:

 • έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
 • έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
 • έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με τις από 11/02/2016 προκηρύξεις των δράσεων.

Μετά την  αξιολόγηση και την ένταξη του στους δυνητικούς δικαιούχους, ο επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά ένταξης ώστε να πραγματοποιηθεί η οριστική ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
 

 • ΣΤΑΔΙΟ 4ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Με την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου ο επιχειρηματίας δύναται να υποβάλλει αιτήματα ελέγχου για την διεξαγωγή ελέγχου από τον ενδιάμεσο φορέα και την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Για τις δράσεις  «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» τα αιτήματα ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης δύναται να πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση του 25%, του 50% και του 100% του προϋπολογισμού με τη πραγματοποίηση διοικητικού ελέγχου.

Για τις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» τα αιτήματα ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης δύναται να πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση του 30%, του 80% και του 100% του προϋπολογισμού με τη πραγματοποίηση όχι μόνο διοικητικών ελέγχων αλλά και επιτόπιου ελέγχου.  

Στο σύνολο των προγραμμάτων δύναται να υποβληθούν  αιτήματα τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αιτήματα λοιπών αλλαγών ήσσονος σημασίας.
 

Προύντζος Αθανάσιος
Οικονομολόγος MSc
Φοροτεχνικός Α τάξης
Τηλ-Fax 211-4095837
κιν 693 8950798
Κρέοντος 130
Σεπόλια 10443

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.