29 Ιανουαρίου 2018

Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών

Με το άρθρο 67 του Ν 4484/2017, προστέθηκε στο άρθρο 39α  του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), η παράγραφος 5 (ισχύς από 1/8/2017), βάσει της οποίας, οι παραδόσεις, από υποκείμενο στον ΦΠΑ σε άλλον υποκείμενο στον φόρο, κινητών τηλεφώνων, δηλαδή συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, καθώς και  ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, υπάγονται στο «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών», οπότε ο αναλογών φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτός (ο αγοραστής) έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Υπό την έννοια αυτή, ο υποκείμενος, ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα, που παραδίδει τα παραπάνω αγαθά, ενώ έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο ή άλλα στοιχεία που υπέχουν θέση τιμολογίου) προς τον αντισυμβαλλόμενο, επίσης ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.  Ακολούθως, ο πωλητής, υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο την φράση «Άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ: Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».  Η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής και αποτελεί ενσωμάτωση της σχετικής δυνατότητας που δίνεται στα κράτη μέλη από το άρθρο 199α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (Πολ. 1150/2017).

Για την εφαρμογή της νέας ως άνω διάταξης, πρέπει να πληρούνται  αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις, σε διαφορετική περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι γενικές περί του ΦΠΑ διατάξεις:

α) Τα αγαθά, τα οποία μπορεί να παραδίδονται είτε μεμονωμένα, είτε ως ενιαίο σύνολο, κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ισχύει):   

-   Κινητά τηλέφωνα: «85171200»

-   Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000»

-  Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και  είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Οι πράξεις αφορούν παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της χώρας και δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 

Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις εφαρμογής της σχολιαζόμενης διάταξης, οι πράξεις παράδοσης των ως άνω αγαθών είναι για τον πωλητή υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ωστόσο μη επιβαρυνόμενες με φόρο, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Με απλά λόγια, υφίσταται υποχρέωση ένταξης του πωλητή στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις, άρα δεν εντάσσονται στο παραπάνω ειδικό καθεστώς, τα παρακάτω πρόσωπα:

-   οι ιδιώτες,

-  οι υποκείμενοι στον φόρο που υπάγονται αποκλειστικά στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ,

-  οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που δεν τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. φροντιστήρια, μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ), καθώς και

-  τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα.

Εν συνεχεία, η απόκτηση των εν λόγω αγαθών από τον αγοραστή, ο οποίος κατά ρητή διατύπωση, πρέπει να είναι υποκείμενος σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποτελεί πράξη λήπτη, που σημαίνει ότι αυτός (ο αγοραστής) έχει την υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω παραδόσεις, με δικαίωμα έκπτωσης επίσης του φόρου αυτού, εφόσον η απόκτηση των συγκεκριμένων αγαθών θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. φορολογητέων παραδόσεων, ενδοκοινοτικών παραδόσεων κ.λπ.).

Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι ο 24%  (κανονικός), με εφαρμογή και του μειωμένου συντελεστή, όπου ακόμη ισχύει (νησιά Αιγαίου).

Συγκεκριμένα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη συναλλαγή, καταβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή με την δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται για την οικεία φορολογική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 2859/2000. Η αξία των αποκτηθέντων ως άνω αγαθών προσαυξάνει μεν την αξία των φορολογητέων εισροών (κωδικός: «366», πράξεις λήπτη) της οικείας φορολογικής περιόδου, αλλά προσαυξάνει και την αξία των φορολογητέων εκροών (κωδικοί: «303» και «306» - όπου ισχύει ακόμη ο μειωμένος συντελεστής - της δήλωσης ΦΠΑ). Ο αναλογών ΦΠΑ, αντιστοίχως, προσαυξάνει τόσο τον φόρο εκροών (κωδικοί: «333» και «336» - για την περίπτωση του μειωμένου συντελεστή – της δήλωσης ΦΠΑ), όσο και τον φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου (κωδικός: «386», για τις πράξεις λήπτη).  Υπό την έννοια αυτή, ο αγοραστής καταβάλλει μεν τον φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών, αλλά ταυτοχρόνως ασκεί και το δικαίωμα έκπτωσής του, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να παραμένει ουδέτερο (για τις συγκεκριμένες πράξεις).

 Ιδιαίτερες επισημάνσεις:

1. Εφόσον έχει εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ από τον προμηθευτή με την ένδειξη: «Άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης» και ο λήπτης δεν έχει αρνηθεί να δεχθεί αυτό το παραστατικό, τεκμαίρεται η δήλωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.  

2. Εάν ο αγοραστής υπάγεται μεν στο κανονικό καθεστώς, αλλά διενεργεί παράλληλα και πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους (πχ Φροντιστήριο με παράρτημα Βιβλιοπωλείου), ενώ το εν λόγω αγαθό χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δραστηριότητες  χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (Φροντιστήριο), αυτός υποχρεούται να αναγράψει τον αναλογούντα ΦΠΑ μόνο στο σκέλος των εκροών της δήλωσης ΦΠΑ, προκειμένου να τον καταβάλει (κωδικοί: «303», «306», «333», «336» της δήλωσης ΦΠΑ).

3. Εάν ο αγοραστής υπάγεται στο κανονικό καθεστώς, ωστόσο διενεργεί παράλληλα πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους και το εν λόγω αγαθό χρησιμοποιείται από κοινού για την πραγματοποίηση των ανωτέρω πράξεων, ήτοι δεν υπάρχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης, το ποσό προς έκπτωση τελικώς προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό pro-rata, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του Κώδικα ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου που δεν εκπίπτει, προσδιορίζεται και αναγράφεται στον κωδικό «411» της δήλωσης ΦΠΑ (Πίνακας ε). 

4. Εάν ο αγοραστής είναι υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ή νομικό πρόσωπο που δεν υπόκειται στο φόρο, ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 και εσφαλμένα δεν χρεώθηκε ΦΠΑ, έχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω συναλλαγές, με δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται ως έκτακτη (βλ. παρ. 8 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ). Προτείνεται πάντως, σε αυτήν την περίπτωση, να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο από τον πωλητή με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

5. Το νέο ειδικό καθεστώς, ισχύει για το σύνολο της φορολογητέας αξίας της συναλλαγής, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί ΦΠΑ, ενώ δεν εξετάζεται εάν τα αγαθά είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα[1] καθώς και η χρήση τους ως εμπορεύσιμων ή παγίων. Ωστόσο, στην περίπτωση παράδοσης παγίου εντός της πενταετούς περιόδου διακανονισμού τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο σε φορολογητέες δραστηριότητες, καθώς η παράδοση αγαθού, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α, θεωρείται ως  πράξη που υπάγεται στον φόρο (φορολογητέα).

6. Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υπάγονται στις διατάξεις της νέας παραγράφου 5 του άρθρου 39α του ειδικού αυτού καθεστώτος του Κώδικα ΦΠΑ, ενδεικτικά οι παρακάτω πράξεις (Πολ.1150/2017):

- οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,

- οι εισαγωγές,

- οι λιανικές πωλήσεις καθώς και

- οι αυτοπαραδόσεις των αγαθών αυτών

- οι παραδόσεις ανταλλακτικών των ανωτέρω αγαθών εφόσον πωλούνται μεμονωμένα.

- οι παραδόσεις ηλεκτρονικών συσκευών κατάλληλων για διενέργεια πληρωμών μέσω καρτών που χρησιμοποιούνται ως μέσα πληρωμής «POS», με ή χωρίς κάρτα κινητής τηλεφωνίας (δασμολογική κλάση 8470).

- οι παραδόσεις ηλεκτρονικών συσκευών με τον διακριτικό χαρακτήρα «PDAS» και «HANDY TERMINALS» με ή χωρίς κάρτα κινητής τηλεφωνίας εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφ. 84, σημ. 5, κεφ. Α΄ έως και Ε΄ Δασμολογίου. 

- οι παραδόσεις συσκευών ασύρματης επικοινωνίας που δεν εμπίπτουν στην έννοια των κινητών τηλεφώνων, ή παραδόσεις ασύρματων τηλεφώνων που μπορεί να συνδέονται με ενσύρματη βάση. Διευκρινίζεται ότι τα είδη αυτά υπάγονται μεν στην κλάση 8517 του Δασμολογίου, αλλά όχι στον κωδικό 85171200 που  αφορά αποκλειστικώς τα κινητά τηλέφωνα.

Λογιστική αντιμετώπιση:

Με δεδομένο ότι για τον αγοραστή των αγαθών της παραγράφου 5, οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ως πράξεις λήπτη, με χρεοπίστωση του ΦΠΑ, για ελεγκτικούς σκοπούς θα πρέπει να δημιουργηθεί ζεύγος υπολογαριασμών ΦΠΑ που θα κινηθούν κατά την απόκτηση των εν λόγω αγαθών. Έτσι, ενώ, κατά την απόκτηση, θα χρεωθεί λογαριασμός από την ομάδα (2, εμπορεύσιμα) – υπολογαριασμός του 20, στο Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ – ή  την ομάδα (1, πάγια) – υπολογαριασμός του 15, στο Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ – με πίστωση προμηθευτών ή ταμειακών διαθεσίμων, ταυτοχρόνως, προτείνεται να χρεωθεί  / πιστωθεί το ζεύγος των υπολογαριασμών του ΦΠΑ για την πλήρη απεικόνιση της συναλλαγής.

 

Νίκος Σγουρινάκης

n_sgourinakis@hotmail.com[1] Εκτός εάν εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ:  «Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας» 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.