Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

8 Μαϊου 2017

Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης

Το άρθρο 34 του ΚΝ 2190/1920  άλλαξε τίτλο με την παρ. 1, άρθρο 41 του Ν 3604/2007 (ο νέος τίτλος είναι: «Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης»), ενώ ταυτοχρόνως αντικαταστάθηκε πλήρως η παράγραφος 2 του ιδίου ως άνω άρθρου (από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν 3604/2007). Υπενθυμίζεται ότι ο Ν 3604/2007 έφερε εκτεταμένες αλλαγές στον βασικό κωδικοποιημένο νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, ενσωματώνοντας κυρίως εκκρεμείς ευρωπαϊκές Οδηγίες, με αποτέλεσμα  να απλοποιηθούν πλείστα θέματα λειτουργίας των εταιρειών αυτής της μορφής (σύσταση, εποπτεία, διοίκηση, δημοσιότητα κ.λπ.), αλλά και να αποσαφηνιστούν κανόνες και διατάξεις που χαρακτηρίζονταν από αρκετές δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους. Ακολούθησε ασφαλώς, ο Ν 4308/2014 ΕΛΠ, ο οποίος προσάρμοσε και τις λογιστικές διαδικασίες (βλ. περισσότερα: Ευάγγελος Περάκης, «Το νέο Δίκαιο της ΑΕ» ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2015, μετά τις αλλαγές του Ν 4336/2015).

Η σχετικώς «νέα» λοιπόν παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ΚΝ, σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη παράγραφο 1, ορίζει εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποφασίζει το ΔΣ υπό προϋποθέσεις, χωρίς να είναι αναγκαία η σύγκληση ΓΣ. Μία από τις περιπτώσεις (στ) αφορά στην δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.

Συνεπώς, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ «η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση,  με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης» . Ο νομοθέτης προφανώς εννοεί κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων, αφού για τα κέρδη της ήδη κλεισμένης χρήσης αποφασίζει η τακτική ΓΣ κατά την στιγμή της σύγκλησης.

Μπορεί δηλαδή η τακτική γενική συνέλευση να  αποφασίσει «να παράσχει εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2, περ. στ  του Κ.Ν. 2190/1920  (όπως προστέθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3604/2007), να προβεί σε διανομή των κερδών σε νέο ή των προαιρετικών αποθεματικών, εν όλω ή εν μέρει,  εντός της τρέχουσας χρήσης, εφόσον η ρευστότητα της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες το επιτρέπουν».

(αυτή είναι μια προτεινόμενη διατύπωση της σχετικής απόφασης που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της τακτικής ΓΣ).

Κρίσιμη ημερομηνία για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου μερισμάτων 15%, είναι η ημερομηνία που θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει το ΔΣ, δεδομένου ότι τότε θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων μετόχων ή του προσωπικού με τα ποσά της διανομής. Ερμηνεύοντας στενά την παραπάνω διάταξη, η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ας δούμε τώρα τι είναι η έκτακτη γενική συνέλευση.

Έκτακτη γενική συνέλευση είναι κάθε συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται εκτάκτως, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μετά από αίτημα προσώπων που έχουν τέτοιο δικαίωμα.  Έκτακτη ΓΣ, για παράδειγμα, υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ, βάσει του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (αλγεβρικό άθροισμα) γίνει κατώτερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.  Ομοίως, έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί μετά από αίτημα προς το ΔΣ, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 39, δικαιώματα μειοψηφίας), για θέματα που η μειοψηφία κρίνει ότι πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Ασφαλώς, έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί και για την λήψη απόφασης διανομής κερδών ή αποθεματικών (που επιτρέπεται η διανομή τους), προηγουμένων χρήσεων, παρόλο που ο ΚΝ 2190/1920 δεν προβλέπει ρητώς τέτοια διαδικασία. Σχετικό είναι το Έγγραφο της ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) με αριθμό πρωτοκόλλου: Β 1065927 ΔΞ 2017, της 3/5/2017 (βλ.: www.epixeirisi.gr )

Πάντως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον υπάρχει απόφαση από τακτική ΓΣ, με την οποία εξουσιοδοτείται το ΔΣ να προβαίνει σε τέτοιας μορφής διανομές, με τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να τίθενται κατά περίπτωση, αποφεύγεται η σύγκληση έκτακτης ΓΣ.

Νίκος Σγουρινάκης

n_sgourinakis@hotmail.com

ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ Β 1065927/3.5.2017

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.