Σεμινάρια rss feed

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σάββατο 6 Μαϊου 2017
Ανδρέας Καλλιγάς Λογιστής - Φοροτεχνικός, Φορολογικός - Οικονομικός Σύμβουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

Παρασκευή & Σάββατο 12 - 13 Μαϊου 2017
Π. - Β. Σικιαρίδης B.Sc., LL.B. (Honours), Barrister of the Lincoln’ s Inn, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρασκευή & Σάββατο 19 - 20 Μαϊου 2017
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σάββατο 27 Μαϊου 2017
Β. Μιχελινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός , Λ. Στεφανής Λογιστής Φοροτεχνικός
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η διάθεση των κερδών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Όπως είναι ήδη γνωστό, την 31/12/2015, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).

Περαιτέρω, ο ασφαλιστικός – φορολογικός κ.λπ. νόμος 4403/2016 που ψηφίσθηκε στις 30/6/2016,  προβλέπει αφενός μεν την παράταση των προθεσμιών για την σύγκληση των (τακτικών) ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων, για την χρήση η οποία έληξε στις 31/12/2015, αφετέρου δε, την αναλογική ισχύ και των προθεσμιών για υποβολή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, των καταστάσεων και λοιπών στοιχείων. Ως καταληκτική ημερομηνία της ΓΣ εκτιμάται ότι είναι η 25/9/2016, αφού σύμφωνα με την Πολ. 1105/2016: «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας (15 Ιουλίου 2016) και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 25η Ιουλίου 2016.»

Ακολούθως, όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα σημειώματα, τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν την σύνταξη Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, όπως αυτό συνέβαινε με το ΕΓΛΣ. Ως εκ τούτου, κατά το κλείσιμο της χρήσης 2015, την 31/12/2015, δεν διενεργήθηκαν λογιστικές εγγραφές διάθεσης.

Το καθαρό αποτέλεσμα, όπως αυτό προέκυψε από την συγκέντρωση των λογαριασμών αποθεμάτων, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών στον 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», μεταφέρεται μέσω του 82.02 «Καθαρό κέρδος περιόδου», ή του 82.03 «Καθαρή ζημιά περιόδου»,  στον λογαριασμό 49 «Αποτελέσματα σε νέο», ο οποίος είναι μέρος της «Καθαρής Θέσης». Μάλιστα το αποτέλεσμα αυτό, εμφανίζεται μετά την αφαίρεση και του φόρου εισοδήματος (εφόσον ασφαλώς προέκυψε φόρος).

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι σε ΑΕ στις 31/12/2015, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», ήταν 100.000 ευρώ. Μετά τον προσδιορισμό της διαφοράς λογιστικής και φορολογικής βάσης (έστω εδώ θετική, 20.000 ευρώ), το φορολογητέο αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 120.000 ευρώ και ο φόρος (29%) στο ποσό των 34.800 ευρώ. Υφίσταται προκαταβολή φόρου στον 33.13 (ΕΓΛΣ) 25.000 ευρώ, για το 2015. Ο λογαριασμός αυτός θα κλείσει.  

Συνεπώς, έχουμε:                          

Πίνακας υπολογισμού φόρου εισοδήματος

Λογιστικό κέρδος, προ φόρου 100.000,00
+ (Διαφορά λογιστικής – Φορολογικής βάσης) 20.000,00
= Φορολογητέο 120.000,00
- Φόρος εισοδήματος 34.800,00
= Αποτελέσματα μετά από τον φόρο 65.200,00

 
Διενεργήθηκαν οι παρακάτω λογιστικές εγγραφές:

--------------------------------------------------31/12-----------------------------------------------------

69.01 Τρέχων φόρος περιόδου (έξοδο)……………………34.800,00

            54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

            54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης………………..…34.800,00

Λογιστικοποίηση φόρου εισοδήματος

-----------------------------------------------------//---------------------------------------------------------

 54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης……………..25.000,00

            33.13 Ελληνικό Δημόσιο………………………………………....….25.000,00

Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου για το 2015

----------------------------------------------------//----------------------------------------------------------

54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

54.01.03 Προκαταβολή φόρου  εισοδήματος (αντίθετος)…...34.800,00

           54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

           54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης…………………..34.800,00

Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 2016 (100%)

----------------------------------------------------//----------------------------------------------------------

 82.01 Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών………….100.000,00

            69.01 Τρέχων φόρος περιόδου (έξοδο)………………………………34.800,00

            82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου……………………………………...65.200,00

Καθαρό λογιστικό κέρδος περιόδου

-----------------------------------------------------//---------------------------------------------------------

82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου………………………………….65.200,00

            49.00 Αποτελέσματα (κέρδη) σε νέο………………………………..65.200,00

Μεταφορά σε λογαριασμό καθαρής θέσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.01.01 είναι πιστωτικό: 44.600,00 ευρώ, για καταβολή. Ο λογαριασμός 49 θα συμπεριληφθεί στην καθαρή θέση και θα καταχωριστεί στον ισολογισμό. Σε ότι αφορά την προκαταβολή φόρου, επισημαίνεται ότι στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ, προβλέπεται η χρήση αντίθετου λογαριασμού (54.01.03), ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπολογαριασμού του 33 «Λοιπές απαιτήσεις».

Εφόσον γίνεται χρήση του αντίθετου λογαριασμού για την προκαταβολή φόρου (δηλαδή του 54.01.03), στον ισολογισμό θα εμφανιστεί το υπόλοιπο του δευτεροβάθμιου 54.01, με ανάλογες επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Η διάθεση των κερδών όταν εγκριθεί και οριστικοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο της ΑΕ (ΓΣ), κατά την 25/9/2016, θα διενεργηθεί και η σχετική λογιστική εγγραφή.

Έστω ότι δεν υφίστανται λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων, ούτε υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών και ότι η ΓΣ αποφασίζει:

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό 3.260,00
Κράτηση για έκτακτο αποθεματικό 6.740,00
Διανομή κερδών για μερίσματα 21.679,00
Αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ 18.321,00
Υπόλοιπο σε νέο 15.200,00
Σύνολο 65.200,00

 

Συνεπώς, κατά την τρέχουσα ημερομηνία της ΓΣ (25/9/2016), δηλαδή της επόμενης χρήσης αυτής που αφορούν τα αποτελέσματα), τα ποσά που αναφέρονται στην διάθεση των κερδών, θα μεταφερθούν στους οικείους λογαριασμούς διανομής ή αποθεματικών:

-------------------------------------------------25/9/2016--------------------------------------------------

49.00 Αποτελέσματα (κέρδη) σε νέο………………………50.000,00

            48.01 Αποθεματικά καταστατικού………………………………….......3.260,00

            48.02 Προαιρετικά αποθεματικά απόφασης ΓΣ…………………….....6.740,00

            53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό…18.321,00

            53.05 Μερίσματα πληρωτέα……………………………………….......21.679,00

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1-31/12/2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Θα ακολουθήσουν οι καταβολές και οι σχετικές παρακρατήσεις φόρων μερισμάτων.

Κατά την γνώμη μου, η χρέωση του ποσού των αμοιβών ΔΣ σε λογαριασμό εξόδου, όπως προτείνεται από την Λογιστική Οδηγία, κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση των μετόχων στην ΓΣ, αλλά και γενικώς ως πρακτική, συνιστά άκρως αντιεπιστημονική θέση.

Νίκος Σγουρινάκης

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.