17 Ιουλίου 2019

Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ από 1.6.2019

Τροποποίηση του άρθρου 97 του Ασφαλιστικού Ν 4387/2016

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του Ν 4387/2016, έχει ως εξής:

1. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
Η εισφορά της περίπτωσης β' του άρθρου 59 του ν. 3371/2005 (Α' 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (Α' 2), εξακολουθούν να καταβάλλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 97 του Ν 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2.α. Από 1.1.2017 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, διαμορφώνεται σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015, αντίστοιχα. β. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6,5%, υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. γ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6% υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. ε. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. ζ. Οι ασφαλισμένοι της παρούσας παραγράφου, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την αίτησή τους. η. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» [άρθρο 4 Ν 4578/2018].

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών (1/6/2019)

(Εξαρτημένη εργασία, άρθρο 38 Ν 4387/2016)

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος

2,15

4,30

6,45

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα

0,40

0,25

0,65

- Παροχές κύριας σύνταξης

6,67

13,33

20,00

2. ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση)

3,25

3,25

6,50

3. ΟΑΕΔ

1,93

3,68

5,61

4. ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)

1,00

0,00

1,00

5. ΕΕ (Εργατική Εστία)

0,35

0,00

0,35

ΣΥΝΟΛΑ

15,75

24,81

40,56

6. Ειδικές εισφορές ασφαλίσεων

 

 

 

- Επαγγελματικού κινδύνου

0,00

1,00

1,00

- Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ)

3,45

2,15

5,60

ΣΥΝΟΛΑ

19,20

27,96

47,16

- Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές, υποθαλάσσιες ή εναέριες εργασίες

 

3,50

 

7,00

 

10,50

ΣΥΝΟΛΑ

22,70

34,96

57,66

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) 1/6/2019

(Εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσίας με έκδοση τιμολογίου σε έναν ή σε δύο εργοδότες, άρθρο 38 Ν 4387/2016)

 

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος

2,15

4,30

6,45

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα

0,40

0,25

0,65

- Παροχές κύριας σύνταξης

6,67

13,33

20,00

2. ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση)

3,25

3,25

6,50

3. ΟΑΕΔ

1,93

3,68

5,61

4. ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)

1,00

0,00

1,00

5. ΕΕ (Εργατική Εστία)

0,35

0,00

0,35

6. Εφάπαξ

4,00

0,00

4,00

ΣΥΝΟΛΑ

19,75

24,81

44,56

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) 1/1/2019

(Εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσίας με έκδοση τιμολογίου σε έναν ή σε δύο εργοδότες, άρθρο 38 Ν 4387/2016)

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος

2,15

4,30

6,45

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα

0,40

0,25

0,65

- Παροχές κύριας σύνταξης

6,67

13,33

20,00

2. ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση)

3,25

3,25

6,50

3. ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)

1,00

0,00

1,00

4. ΕΕ (Εργατική Εστία)

0,35

0,00

0,35

ΣΥΝΟΛΑ

12,72

21,38

34,10

5. Εφάπαξ

2,00

2,00

4,00

ΣΥΝΟΛΑ

14,47

23,13

37,60

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (πρώην ΕΤΑΑ: ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών)

1/1/2019

(Ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην άρθρου 48 του Ν 2238/1994, άρθρο 39 Ν 4387/2016))

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος

6,45

0,00

6,45

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα

0,50

0,00

0,50

- Παροχές κύριας σύνταξης

13,33

0,00

13,33

2. ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση)

6,50

0,00

6,50

ΣΥΝΟΛΑ

27,28

0,00

27,28

6. Εφάπαξ

4,00

0,00

4,00

ΣΥΝΟΛΑ

30,88

0,00

30,78

ΠΙΝΑΚΑΣ V

Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (1/1/2019)

Ι. (Πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και νυν απασχολούμενοι σε έναν ή δύο εργοδότες )

(Ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην άρθρου 48 του Ν 2238/1994)

 

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος

2,15

4,30

6,45

- Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα

0,40

0,25

0,65

- Παροχές κύριας σύνταξης

6,67

13,33

20,00

ΣΥΝΟΛΑ

9,22

17,88

27,10

 

ΙΙ. (Πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα)

(Ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην άρθρου 48 του Ν 2238/1994)

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

ΕΦΚΑ

 

 

 

- Κλάδος σύνταξης

13,33%

0,00

13,33%

- Κλάδος υγείας

6,95%

0,00

6,95%

- ΟΑΕΔ …………………………………….10,00 ευρώ

 

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

20,28%

0,00

20,28%

 

Σημείωση:

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων κύριας σύνταξης και περίθαλψης των αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, υπολογίζονται από 1/1/2017 επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητά τους, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (άρθρο 39 του ασφαλιστικού νόμου)[1]

 

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ

Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή (1/1/2019)

(Τα πρόσωπα αυτά σφαλίζονται για κύρια σύνταξη, για επικουρική σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη, επί της αμοιβής κατʼ αποκοπή, περ. δ, παρ. 3, άρθρου 38. Η αντιμετώπιση είναι όπως αυτή των μισθωτών, με μόνη διαφορά ότι δεν επιβαρύνονται οι εισφορές με τα συνεισπραττόμενα: ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ):

Είδος εισφορών

Ασφαλισμένος

Εργοδότης

ΕΦΚΑ, εισφορές κύριας σύνταξης

6,67%

13,33%

ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική)

3,25%

3,25%

Εισφορές ασθένειας σε είδος

2,15%

4,30%

Εισφορές ασθένειας σε χρήμα

0,40%

0,25%

ΣΥΝΟΛΑ

12,47%

21,13%


ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ

Ιατροί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (1/1/2019)

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Παροχές κύριας σύνταξης

6,67

13,33

20,00

- Παροχές ασθένειας

2,55

4,55

7,10

2. Παροχές Επικουρικής Ασφάλισης

3,25

3,25

6,50

3. Εφάπαξ για νέους ασφαλισμένους*

4,00

0,00

4,00

3. ΟΑΕΔ

1,93

3,68

5,61

4. ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)

1,00

0,00

1,00

5. ΕΕ (Εργατική Εστία)

0,35

0,00

0,35

ΣΥΝΟΛΑ**

19,75

24,81

44,56

* Για τους παλαιούς ασφαλισμένους λογίζεται ποσό 2,93 ευρώ, το οποίο επιβαρύνει μόνο αυτούς.

** Υπολογίζεται επιπλέον ποσό 2,00 ευρώ, υπέρ της ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, που επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο.

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ

Ιατροί (ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ) 1/1/2019

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ %

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

1. ΕΦΚΑ

 

 

 

- Κλάδος σύνταξης

13,33%

0,00

13,33%

- Κλάδος υγείας

6,95%

0,00

6,95%

2. Εφάπαξ για παλαιούς και νέους

4,00%

0,00

4,00%

- ΟΑΕΔ …………………………………….10,00 ευρώ

 

 

 

- Στέγη Υγειονομικών………………….2,00 ευρώ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ 12,00 ευρώ

24,28%

0,00

24,28%

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Το ΤΑΠΙΤ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) είχε συσταθεί με τον Ν 3655/2008 ως Ταμείο Προνοίας, για την χορήγηση εφάπαξ παροχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 4387/2016, στον κλάδο: εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ εντάσσονται τα παρακάτω ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας ως εξής: 

Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους παρακάτω τομείς του·

1. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

2. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών

5. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

6. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

7. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών

8. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

9. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

10. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

11. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

Από το έτος 2017:

(α) Όσοι από τους μισθωτούς, που υπάγονται στους τομείς του ΤΑΠΙΤ, έχουν ασφαλισθεί από 1/1/1993 και μετά (δηλαδή οι λεγόμενοι «νέοι ασφαλισμένοι») οφείλουν εισφορά ποσοστού 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους., Δεν υπολογίζονται εισφορές εις βάρος των εργοδοτών.

(β) Για τους λεγόμενους «παλαιούς ασφαλισμένους», (δηλαδή για αυτούς που έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά πριν την 31/12/1992), τα ποσοστά εισφορών είναι αντιστοίχως τα εξής:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31/12/1992)

1. Τομέας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

1% ασφαλισμένος (μόνο)

2. Τομέας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

2% ασφαλισμένος - 1% εργοδότης

3. Τομέας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

1,5% ασφαλισμένος - 1,5% εργοδότης

4. Τομέας Προσωπικού Ιπποδρομιών

1% ασφαλισμένος - 1% εργοδότης

5. Τομέας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

0,4% ασφαλισμένος - 0,4% εργοδότης

6. Τομέας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

2% ασφαλισμένος - 2% εργοδότης

7. Τομέας Λιμενεργατών

4% ασφαλισμένος - 3% εργοδότης

8. Τομέας Υπαλλήλων ΟΛΠ

: 3% ασφαλισμένος - 6% εργοδότης

9. Τομέας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

3,75% ασφαλισμένος - 5% εργοδότης

10. Τομέας Προσωπικού Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

4,5% ασφαλισμένος - 3% εργοδότης

11. Τομέας Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

3% ασφαλισμένος - 3% εργοδότης

 


[1] Ωστόσο, μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 προστίθεται νέο εδάφιο, με τον Ν 4472/2017 , ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές». Επισημαίνεται ότι δεν θα προστίθενται οι καταβληθείσες, αλλά οι καταβλητέες εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίστηκε επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος (μείωση 15%). Η μείωση αυτή θα ισχύσει άπαξ (όχι για το 2019 και εφεξής).

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.