4 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε33/40/4.2.2009

Εξόφληση οφειλών από καθυστερούʽενες ασφ/κές εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των αʽιγών Δηʽοτικών, Κοινοτικών και Διαδηʽοτικών Επιχ/σεων Συʽπεριλαʽβανοʽένων των Δηʽοτικών Επιχ/σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ακόʽη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, αστικών εταιρειών ʽη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχ/σεων των Νοʽαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και των Νοʽικών Προσώπων Δηʽοσίου Δικαίου αυτών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.