12 Ιανουαρίου 2008

ΕγκΥπΟικΟικ 1004526/12.1.2008

Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3386/2005
 
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2007
Αριθμ.Πρωτ.: 1004526/141/ΔΜ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄ , Β΄
 
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ. : 101 84
Πληροφορίες : Β. Σίδερη
Τηλέφωνο : 210-3375186-187
Fax : 210-3375041
e-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik.gr
 
Με αφορμή τα θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005 « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια » και προς επίλυση των σχετικών ζητημάτων θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
 
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 καθιερώνονται άδειες διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες παρέχουν, κατά περίπτωση, στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.
 
Ειδικότερα, οι άδειες διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για την εργασία τους στην Ελλάδα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής :
 
ʼδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
 
Με το αριθμ. 1006596/284/ΔΜ/24-1-2005 έγγραφο, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλες τις Δ.Ο.Υ., διευκρινίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών δε υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.
 
Κατ΄ εξαίρεση, ο υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας μπορεί να λάβει βεβαίωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμη και στην περίπτωση που η άδειά του αναγράφει εξαρτημένη εργασία.
 
ʼδεια διαμονής για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
 
Ο κάτοχος της άδειας αυτής μπορεί να προβεί σε έναρξη εργασιών μόνο για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου με έδρα την κατοικία του. Στην ίδια έναρξη μπορεί να προβεί ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ), όταν η βεβαίωση αυτή αφορά ανανέωση του ίδιου τύπου άδειας ( λήξη προηγούμενης άδειας διαμονής για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου και ανανέωση του ίδιου τύπου ) καθώς και ο κάτοχος της άδειας ή της βεβαίωσης του άρθρου 15 5 του ν. 3386/2005 , το οποίο αφορά την αλλαγή του τύπου άδειας εργασίας από εξαρτημένη σε παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
 
ʼδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 
Σύμφωνα με την αριθμ. 1751/9-2-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 218 Β΄ ), κοινοποιήθηκε σε όλες τις Δ.Ο.Υ. ,με την ΠΟΛ 1041/9-3-2006, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη/μεταβολή εργασιών αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας που θα ασκήσει εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με έδρα εκτός της κατοικίας του είναι η κατοχή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας ( άρθρα 2425 και 26 του ν. 3386/2005 ).
 
Κατ΄ εξαίρεση, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας διαμονής για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή επενδυτικής δραστηριότητας, όταν ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει βεβαίωση κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ), η οποία αφορά ανανέωση του ίδιου τύπου άδειας ( δηλ. προσκομίζει προηγούμενη άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας που έχει λήξει και βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση της ίδιας άδειας ).
 
Τέλος, δήλωση έναρξης εργασιών για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει και ο κάτοχος βεβαίωσης που έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου του άρθρου 24. 3386/05 για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, στο διαβατήριό του πρέπει να υπάρχει σε ισχύ η σχετική θεώρηση εισόδου.
 
ʼδεια διαμονής αόριστης διάρκειας
 
Ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας που θα εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 ( άρθρο 91 παρ. 2 ) θα μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Έναρξη εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει και ο κάτοχος της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας που έχει εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 , χωρίς να εξετάζεται ο σκοπός, ο οποίος αναγράφεται και για τον οποίο είχε αρχικά εκδοθεί η άδεια ( δηλ. ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, στην οποία αναγράφεται ως λόγος διαμονής εξαρτημένη εργασία, μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα π.χ. ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ).
 
Κατ’ εξαίρεση, δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει και ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ) για την έκδοση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.
 
ʼδεια διαμονής συζύγου Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ, γονέα ημεδαπού ανηλίκου, μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ.
 
Ο κάτοχος της άδειας διαμονής για τους παραπάνω λόγους μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, μόνο όταν η άδεια αυτή έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 33 2910/2001 ή των άρθρων 61 ( σύζυγος Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. ), 61 και 94 ( γονέας ανηλίκου ημεδαπού ), 63 ( μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. ) 63 και 94 ( γονέας ανηλίκου ημεδαπού ) του ν. 3386/2005.
 
Δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει και ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ) για έκδοση της πιο πάνω άδειας.
 
ʼδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης
 
Ο κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, είτε αυτή έχει εκδοθεί με τις διατάξεις των άρθρων 28-31 του ν. 2910/2001 είτε των άρθρων 53, 54, 56 και 57 του ν. 3386/2005 , μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών, μόνο εφόσον προσκομίσει και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την άσκηση του αντίστοιχου είδους εργασίας.
 
Αυτοτελής άδεια διαμονής
 
Η άδεια αυτή χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι ήταν κάτοχοι άδειας για λόγους οικογενειακής επανένωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, μετά την ενηλικίωσή τους, το θάνατο συντηρούντος, καθώς και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου.
 
Ο κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής, είτε αυτή έχει εκδοθεί με τις διατάξεις των άρθρων 28-30 και 32 του ν. 2910/2001 είτε των παρ. 1-4 και 5 του άρθρου 60 του ν. 3386/2005, μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών, μόνο εφόσον προσκομίσει και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την άσκηση του αντίστοιχου είδους εργασίας.
 
ʼδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
 
Ο κάτοχος της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, μόνο όταν η άδεια αυτή έχει εκδοθεί με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 4α του ν. 2910/2001.
 
ʼδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους βάσει του ν. 3386/2005 ( για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, άρθρα 44 και 45 ή ως θύμα εμπορίας ανθρώπων άρθρο 46 ) ή άλλων διατάξεων, εκτός του ανωτέρω ν. 2910/2001.
 
Οι κάτοχοι των αδειών αυτών καθώς και οι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ) για έκδοση των πιο πάνω αδειών, μπορούν να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών μόνο για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με έδρα την κατοικία τους.
 
ʼδεια διαμονής του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3386/2005
 
Ο κάτοχος της άδειας αυτής καθώς και ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ) για την έκδοση της πιο πάνω άδειας, μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μόνο για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου με έδρα την κατοικία του.
 
ʼδεια διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005
 
Ο κάτοχος της άδειας αυτής καθώς και ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ( τύπου Α ) για την έκδοση της πιο πάνω άδειας, μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μόνο για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου με έδρα την κατοικία του.
 
ʼδεια διαμονής για συγκεκριμένο σκοπό
 
Ο κάτοχος άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί για συγκεκριμένο σκοπό, όπως π.χ. άδεια διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς ( άρθρο 22 ν. 3386/2005 ) ή άδεια διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου ( άρθρο 38 ν. 3386/2005 ), μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μόνο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που αναγράφεται στην άδεια.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.