8 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1096012/1872/Α0012/8.10.2007

Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2007 (οικ. έτος 2008) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : A

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Δράγκου
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ.Πρωτ:1096012/1872/Α0012
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5,6, 7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση, για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2008 (εισοδήματα χρήσης 2007), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμά-των και κάμπινγκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Δωματίων Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά τρία (3) παιδιά
1 10.953 11.953 12.734 20.735
2 11.407 12.210 12.969 20.969
3 11.860 12.445 13.204 21.203
4 12.162 12.680 13.438 21.438
5 12.397 12.914 13.672 21.672
6 12.631 13.148 13.907 21.907
7 12.866 13.383 14.141 22.141

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα


Αριθμός Μονόχωρων Διαμερισμάτων Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 11.053 12.028 12.786 20.786
2 11.607 12.314 13.072 21.072
3 12.083 12.600 13.359 21.359
4 12.369 12.886 13.645 21.645
5 12.655 13.172 13.931 21.931
6 12.941 13.459 14.217 22.217
7 13.227 13.745 14.503 22.503

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Δίχωρων Διαμερισμάτων Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 11.247 12.128 12.886 20.886
2 11.993 12.514 13.272 21.272
3 12.383 12.900 13.659 21.659

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Τρίχωρων Διαμερισμάτων Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 11.640 12.331 13.090 21.090
2 12.403 12.921 13.679 21.679

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Θέσεων Κάμπινγκ Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
40 15.362 15.879 16.638 24.638
41 15.466 15.983 16.741 24.741
42 15.569 16.086 16.845 24.845
43 15.672 16.190 16.948 24.948
44 15.776 16.293 17.052 25.052
45 15.879 16.397 17.155 25.155
46 15.983 16.500 17.259 25.259
47 16.086 16.603 17.362 25.362
48 16.190 16.707 17.466 25.466
49 16.293 16.810 17.569 25.569
50 16.397 16.914 17.672 25.672
51 16.500 17.017 17.776 25.776
52 16.603 17.121 17.879 25.879
53 16.707 17.224 17.983 25.983
54 16.810 17.328 18.086 26.086
55 16.914 17.431 18.190 26.190
56 17.017 17.534 18.293 26.293
57 17.121 17.638 18.397 26.397
58 17.224 17.741 18.500 26.500
59 17.328 17.845 18.603 26.603
60 17.431 17.948 18.707 26.707
61 17.534 18.052 18.810 26.810
62 17.638 18.155 18.914 26.914
63 17.741 18.259 19.017 27.017
64 17.845 18.362 19.121 27.121
65 17.948 18.466 19.224 27.224
66 18.052 18.569 19.328 27.328
67 18.155 18.672 19.431 27.431
68 18.259 18.776 19.534 27.534
69 18.362 18.879 19.638 27.638
70 18.466 18.983 19.741 27.741
71 18.569 19.086 19.845 27.845
72 18.672 19.190 19.948 27.948
73 18.776 19.293 20.052 28.052
74 18.879 19.397 20.155 28.155
75 18.983 19.500 20.259 28.259
76 19.086 19.603 20.362 28.362
77 19.190 19.707 20.466 28.466
78 19.293 19.810 20.569 28.569
79 19.397 19.914 20.672 28.672
80 19.500 20.017 20.776 28.776
81 19.603 20.121 20.879 28.879
82 19.707 20.224 20.983 28.983
83 19.810 20.328 21.086 29.086
84 19.914 20.431 21.190 29.190
85 20.017 20.534 21.293 29.293
86 20.121 20.638 21.397 29.397
87 20.224 20.741 21.500 29.500
88 20.328 20.845 21.603 29.603
89 20.431 20.948 21.707 29.707
90 20.534 21.052 21.810 29.810
91 20.638 21.155 21.914 29.914
92 20.741 21.259 22.017 30.013
93 20.845 21.362 22.121 30.090
94 20.948 21.466 22.224 30.167
95 21.052 21.569 22.328 30.244
96 21.155 21.672 22.431 30.321
97 21.259 21.776 22.534 30.397
98 21.362 21.879 22.638 30.474
99 21.466 21.983 22.741 30.551
100 21.569 22.086 22.845 30.628
101 21.672 22.190 22.948 30.705
102 21.776 22.293 23.052 30.782
103 21.879 22.397 23.155 30.859
104 21.983 22.500 23.259 30.936
105 22.086 22.603 23.362 31.013
106 22.190 22.707 23.466 31.090
107 22.293 22.810 23.569 31.167
108 22.397 22.914 23.672 31.244
109 22.500 23.017 23.776 31.321
110 22.603 23.121 23.879 31.397
111 22.707 23.224 23.983 31.474
112 22.810 23.328 24.086 31.551
113 22.914 23.431 24.190 31.628
114 23.017 23.534 24.293 31.705
115 23.121 23.638 24.397 31.782
116 23.224 23.741 24.500 31.859
117 23.328 23.845 24.603 31.936
118 23.431 23.948 24.707 32.013
119 23.534 24.052 24.810 32.090
120 23.638 24.155 24.914 32.167
121 23.741 24.259 25.017 32.244
122 23.845 24.362 25.121 32.321
123 23.948 24.466 25.224 32.397
124 24.052 24.569 25.328 32.474
125 24.155 24.672 25.431 32.551
126 24.259 24.776 25.534 32.628
127 24.362 24.879 25.638 32.705
128 24.466 24.983 25.741 32.782
129 24.569 25.086 25.845 32.859
130 24.672 25.190 25.948 32.936
131 24.776 25.293 26.052 33.013
132 24.879 25.397 26.155 33.090
133 24.983 25.500 26.259 33.167

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν..2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
107,5 11.217 12.112 12.871 20.871
213 11.920 12.476 13.234 21.234
215 11.933 12.483 13.241 21.241
230 12.017 12.534 13.293 21.293
276 12.176 12.693 13.452 21.452
335 12.379 12.897 13.655 21.655
426 12.693 13.210 13.969 21.969
550 13.121 13.638 14.397 22.397

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οδηγός Ιδιοκτήτης
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
μέχρι 5 τον. 590 13.259 13.776 14.534 22.534
5 - 11 τον. 825 14.069 14.586 15.345 23.345
11 - 16,5 τον. 1.415 16.103 16.621 17.379 25.379
Πάνω από 16,5 τον. 1.765 17.310 17.828 18.586 26.586

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οδηγός Τρίτος
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
μέχρι 5 τον. 415 12.655 13.172 13.931 21.931
5 - 11 τον. 590 13.259 13.776 14.534 22.534
11 - 16,5 τον. 940 14.466 14.983 15.741 23.741
Πάνω από 16,5 τον. 1.180 15.293 15.810 16.569 24.569

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.