26 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1065893/435/0015/26.10.2007

Χρόνος έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ) από κατάστημα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1065893/435/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
 
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο : 210-3610065
 
Σε απάντηση της από 03/07/2007 αίτησή σας με την οποία μα ρωτάτε ποίος είναι ο χρόνος έκδοσης της Α.Π.Υ από κατάστημα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet) προς τους πελάτες του οι οποίοι προαγοράζουν χρόνο , που ίσως δεν χρησιμοποιήσουν την ίδια μέρα, είτε από αυτόματους πωλητές που εκδίδουν ένα μοναδικό κωδικό με τον οποίο ενεργοποιείται ειδικό σύστημα και ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του Η/Υ, είτε από το ταμείο (με την ίδια διαδικασία), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και 15) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν , οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όλων των επιτηδευματιών, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (ʼρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/1994), εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής , για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών ,αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 
Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο , εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου) εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη ή αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.
 
2. Περαιτέρω , σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παραγράφου 15 του άρθρου 46 του ν.3220/2004, ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών , για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα έναντι προκαθορισμένης αμοιβής , ανεξάρτητα εάν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών , το τιμολόγιο εκδίδεται κατά τον χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων.
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στο κοινό ( απόδειξη παροχής υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
 
3. Επίσης, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/29.2.2004 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3220/2004 διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις που συμφωνείται καταβολή ποσού, προκειμένου ο πελάτης να αποκτήσει δικαίωμα λήψης υπηρεσιών για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (ορισμένο ή όχι) το τιμολόγιο ( ή η Α.Π.Υ.) εκδίδονται κατά το χρόνο που απαιτείται το συμφωνηθέν ποσό και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών. Εκδίδονται δηλαδή κατά το χρόνο που απαιτείται η καταβολή ή εισπράττεται, προκαθορισμένη αμοιβή – ποσό, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π. ) και πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας ή διαρκούσης αυτής, ως προαπαίτηση για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (συγκεκριμένο ή όχι ) .
 
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι ο χρόνος έκδοσης της Α.Π.Υ. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του διαδικτύου από το εν λόγω κατάστημα προς τον πελάτη του, είναι εκείνος κατά τον οποίο η προκαθορισμένη αμοιβή ( αγορά του κωδικού) καθίσταται απαιτητή για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, ήτοι ο χρόνος αγοράς του κωδικού ( είτε από το αυτόματο μηχάνημα, είτε από το ταμείο), δεδομένου ότι κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο δημιουργείται επιπλέον και το δικαίωμα είσπραξης των σχετικών αμοιβών, ανεξάρτητα από το πότε και με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν τελικά.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.