19 Οκτωβρίου 2007

ΠΟΛ 1118/19.10.2007

Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, των υποπεριπτώσεων γεʼ και γστʼ της περίπτωσης γʼ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ. - ΦΕΚ Α΄ 84).
 
2. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).
 
3. Το γεγονός ότι οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, πέραν του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τηρούν και βιβλίο εισοδημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο οποίο καταχωρούνται μεταξύ άλλων ανά τρίμηνο τα ακαθάριστα έσοδά τους και το οποίο ελέγχεται από τους αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών κατά τα οριζόμενα από αυτή την απόφαση, με αποτέλεσμα να αναλώνουν χρόνο για την τήρηση δύο βιβλίων με όμοιο περιεχόμενο.
 
4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
Αποφασίζουμε
 
1. Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων αναγράφονται στις θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν και καταχωρούνται αναλυτικά στα βιβλία τελών και δικαιωμάτων και εκδόσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων που τηρούν κατʼ εφαρμογή της 28771/20.3.71 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Βʼ 245).
 
α παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από 30.9.2007 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2006 και εφεξής.
 
Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τους πελάτες - επιτηδευματίες των εν λόγω υποθηκοφυλάκων κατά το μέρος που αφορά τις υποβαλλόμενες από αυτούς συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.
 
2. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων δύνανται να καταχωρούν τα ακαθάριστα έσοδά τους (παρακρατηθέντα δικαιώματα άμισθου υποθηκοφύλακα) κάθε ημερολογιακού τριμήνου στο βιβλίο αυτό με ένα ποσό μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με μεταφορά των σχετικών δεδομένων όπως προκύπτουν από το βιβλίο εισοδημάτων που τηρούν κατʼ εφαρμογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 245).
 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω άμισθων υποθηκοφυλάκων του ημερολογιακού τριμήνου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2007 και επομένων.
 
3. Το παραπάνω βιβλίο εισοδημάτων, ως δικαιολογητικό εγγραφής του βιβλίου εσόδων - εξόδων, διαφυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
 
Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για τα βιβλία τελών και δικαιωμάτων και εκδόσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων, τα οποία συνιστούν δικαιολογητικά εγγραφής του βιβλίου εισοδημάτων.
 
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.