12 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1097032/12.10.2007

Ανώνυμη εταιρεία, δε μπορεί να τροποποιήσει τον ισολογισμό μιας διαχειριστικής χρήσης της μετά την προθεσμία κλεισίματος αυτού.
 
ΣΧΕΤ: Η από 6/6/2007 αίτησή σας.
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1.Από την σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου σε ανώνυμη εταιρία, μετά την προθεσμία κλεισίματος ισολογισμού της χρήσης 2005 διαπιστώθηκε, ότι δεν είχε καταχωρηθεί στα βιβλία της τιμολόγιο αγοράς από οίκο του εξωτερικού.
 
Κατόπιν τούτου, το Λογιστήριο της εταιρίας τροποποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης προσδιορίζοντας εκ νέου το κόστος πωληθέντων και τα αποτελέσματα χρήσης, τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.
 
Επιπλέον, η ανώνυμη εταιρεία υπέβαλε τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (2006), μειώνοντας τα καθαρά της κέρδη.
 
2. Η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων με το αριθμ.206/13-8-2007 έγγραφό της, μας γνώρισε, ότι εάν ανώνυμη εταιρεία τροποποιήσει τον ισολογισμό μιας διαχειρηστικής χρήσης της μετά την προθεσμία κλεισίματος αυτού, ο τροποποιημένος ισολογισμός δεν αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 
Κατά συνέπεια, ο τροποποιημένος ισολογισμός της εταιρείας σας, για την εν λόγω χρήση, δεν αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 
3. Ενόψει των ανωτέρω, η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (2006), δεν μπορεί να στηριχθεί στον πιο πάνω τροποποιημένο ισολογισμό.
 
Τέλος, η έκπτωση της πιο πάνω δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αποτελεί ζήτημα πραγματικό που θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.