2 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1092781/2268/ΔΜ-Α/2.10.2007

ΑΦΜ Δημοτικών και Νομαρχιακών συνδυασμών
 
ΣΧΕΤ:  1. Το 1066115/1824/ΔΜ/14- 07- 2006 τηλεγράφημά μας
2. Το 40571/26- 07- 2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
3. Το 65098/2006/12- 01- 2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
4. Το 4003288/3389/0030/12.09.2007 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις», οι δημοτικοί και νομαρχιακοί συνδυασμοί ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), για τις ανάγκες της προεκλογικής τους προβολής και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία την 15 -10 - 2006, απέκτησαν ΑΦΜ.
 
Χορήγηση ΑΦΜ στους αναφερόμενους συνδυασμούς διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες σας, με την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών και συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό μόνο τη γραπτή δήλωση με την οποία δηλώθηκε η  επωνυμία του συνδυασμού και ο επικεφαλής του.
 
Η Γ.Γ.Π.Σ. με το ανωτέρω σχετικό (4), απέστειλε στις Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία Μητρώου των αναφερόμενων  δημοτικών και νομαρχιακών συνδυασμών.
 
Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το ανωτέρω σχετικό (3) μας δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του  για τη διακοπή εργασιών των συγκεκριμένων συνδυασμών.
 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε στην επίδοση πρόσκλησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, προς τους εκπροσώπους των συνδυασμών αρμοδιότητάς σας προκειμένου να προσέλθουν για να υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών των συνδυασμών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
 
Η ημερομηνία διακοπής εργασιών όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 15-10-2006, θα είναι η  31-12-2006.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.