1 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1092501/2265/Δ.Μ./1.10.2007

Διασταύρωση στοιχείων ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής. Έλεγχος της τεκμαρτής  δαπάνης  διαβίωσης - αγοράς πλοίων και σκαφών αναψυχής που δηλώθηκε στα οικον. έτη 2005 και 2006.
 
Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
 
1. Με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτ.ε’ της παραγρ.1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις των παραγρ.3 και 4 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη των σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής των προαναφερομένων προσώπων, όπως περαιτέρω αυτή προσδιορίζεται κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.α’ του άρθρου 30 του ν.3091/2002, έχουν εφαρμογή για τον προσδιορισμό των τεκμαρτών εισοδημάτων που κτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά.
 
Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτ.α’ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, ορίζεται ότι, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οποίων και η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής.
 
Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.α’ του άρθρου 30 του ν.3091/2002, έχουν εφαρμογή για ποσά που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά. Για τα κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτοντα ποσά συντρέχει υποχρέωση αναγραφής στους αντίστοιχους κατά περίπτωση κωδικούς αριθμούς 713 - 714, 721 - 722 και 731 - 732 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλεται από τους υπόχρεους σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτ.θ’ του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τέθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ.9 του άρθρου 4 του ν.3091/2002 και περαιτέρω αναριθμήθηκαν ως υποπερίπτωση ιβ) της περίπτ. ι του ίδιου αυτού άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 14 ν.3220/2004, ορίζεται ότι, το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για την τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου ή του άλλου συζύγου ή και στους δύο από κοινού …….
 
Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.α’ του άρθρου 30 του ν.3091/2002, έχουν εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 και μετά.
 
Συνεπώς η εξαίρεση από το τεκμήριο της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης σκαφών αναψυχής ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα, έχει εφαρμογή για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης, για τα ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα πλοία αναψυχής που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση, εφόσον τα σκάφη αυτά δεν έχουν ναυτολογημένο πλήρωμα. Για τα σκάφη αυτά δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 713 και 714 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. ετών 2005 και 2006 (έντυπο Ε1), αλλά συντρέχει η υποχρέωση συμπλήρωσης των υπόλοιπων στοιχείων της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 (όνομα σκάφους, αριθμός και λιμάνι νηολογίου κ.λπ.).
 
Είναι φανερό ότι, η κατά τα πιο πάνω οριζόμενη εξαίρεση, δεν σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ.α’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., που αφορούν τα χρηματικά ποσά της ετήσιας δαπάνης των υπόχρεων προσώπων που κατέβαλαν για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων και λοιπών σκαφών αναψυχής. Για το συνολικό ποσό της δαπάνης αυτής, συντρέχει η υποχρέωση συμπλήρωσης των κωδικών αριθμών 721 και 722 της ένδειξης 2β του πίνακα 5 της ίδιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στα οικον. αυτά έτη.
 
2. Για τον έλεγχο και επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων και λοιπών σκαφών αναψυχής και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων εκδόθηκε και εξακολουθεί να ισχύει η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 1037940/2350/ΠΟΛ 1089/0009Α/ 16.4.1992 (ΦΕΚ 325 Β’/18.2.1992), αναφορικά με την υποχρέωση των Λιμενικών Αρχών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να παρέχουν στο Υπουργείο Οικονομικών στοιχεία νηολόγησης και μεταβίβασης σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
 
Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ30), επεξεργάστηκε τα στοιχεία των ανωτέρω αιτήσεων νηολογήσεων και μεταβιβάσεων που έχουν αποσταλεί από τις Λιμενικές Αρχές και αφορούν τα οικον. έτη 2005 και 2006 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2004 και 2005) και τα διασταύρωσε με τα δηλωθέντα στον πίνακα 5 ποσά και στους προαναφερόμενους κωδικούς των δηλώσεων φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε1), των υπόψη οικον. ετών.
 
Για λόγους επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων αλλά και της ουσίας του περιεχομένου της διασταύρωσης των στοιχείων αυτών, στο εύρος της εφαρμογής αυτής συμπεριλαμβάνονται τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη αναψυχής ολικού μήκους οκτώ (8) μέτρων και άνω.
 
Από την επεξεργασία των αιτήσεων νηολόγησης και μεταβίβασης των σκαφών αναψυχής προέκυψαν τα πρώτα αποτελέσματα και εκτυπώθηκαν καταστάσεις ανά Δ.Ο.Υ. και ανά ιδιοκτήτη που θα σας αποσταλούν για έλεγχο.
 
Οι καταστάσεις αυτές διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:
 
α) Καταστάσεις Ιδιοκτητών σκαφών που δεν δήλωσαν την δαπάνη αγοράς.
 
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελέγξετε αν πράγματι στην αντίστοιχη φορολογική δήλωση του αρχείου σας στους κωδικούς 721, 722 έχει δηλωθεί η δαπάνη αγοράς.
 
β) Καταστάσεις ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής που δεν δήλωσαν ούτε την δαπάνη αγοράς και ούτε την δαπάνη διαβίωσης στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που έχουν υποβάλλει. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελέγξετε κατ’ αρχήν αν το αναγραφόμενο στην αίτηση νηολόγησης ή μεταβίβασης σκάφος υπάγεται στις διατάξεις για σκάφη αναψυχής και σε καταφατική περίπτωση τους λόγους της μη δήλωσής του (ως δαπάνη αγοράς ή και ως δαπάνη διαβίωσης), οπότε θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να παράσχει διευκρινίσεις και να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση κ.λ.π.
 
γ) Καταστάσεις ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής που δεν δήλωσαν τα σκάφη αναψυχής και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις περιπτώσεις της κατηγορίας αυτής, για την οποία δεν υπάρχουν στην Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις τα στοιχεία Μητρώου του φορολογουμένου και επισυνάπτεται και το αντίγραφο της αίτησης νηολόγησης ή μεταβίβασης του ιδιοκτήτη. Συνεπώς, για τις περιπτώσεις αυτές όπου από το Αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. δεν υφίσταται μηχανογραφική εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να κληθούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών να διευκρινίσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το σκάφος (ως δαπάνη αγοράς ή και διαβίωσης) και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις.
 
Τα ανωτέρω ανάλογα ισχύουν και για τις περιπτώσεις εκείνες των φορολογουμένων, που ενώ υποχρεούντο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτοί δεν υπέβαλλαν και έτσι δεν δήλωσαν και τα σκάφη αναψυχής που είχαν στην κυριότητά τους.
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλείσθε να ορίσετε συγκεκριμένο υπάλληλο ή υπαλλήλους στους οποίους θα αναθέσετε τη διενέργεια του ελέγχου των καταστάσεων αρμοδιότητάς σας, οι οποίες και θα διαβιβαστούν στην Υπηρεσία σας από την Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ.
 
Στις καταστάσεις αυτές περιέχονται στοιχεία δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2005 και 2006 καθώς και του Μητρώου των φορολογουμένων που υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να διευκολυνθείτε κατά το δυνατό.
 
Ο έλεγχος των καταστάσεων αυτών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2008 οπότε και θα μας αποστείλετε (Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ’), με ιδιαίτερο έγγραφό σας, τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως αυτά καταγράφονται κατά συνολικό μέγεθος στον συνημμένο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ του παρόντος, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από την Υπηρεσία μας και τον προγραμματισμό δράσης επόμενων ετών.
 
3. Συμπληρωματικά, για την αντιμετώπιση επί μέρους θεμάτων στα πλαίσια των ελεγκτικών διαδικασιών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 
α) Σε όσες περιπτώσεις τεκμηριωθεί το γεγονός μη δήλωσης σκάφους αναψυχής κυριότητας ή κατοχής φορολογουμένου, τότε σε βάρος αυτού θα επιβληθεί από την Υπηρεσία σας αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997, εφόσον δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, αφού κληθεί προηγουμένως ο ιδιοκτήτης να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
 
β) Σε όσες περιπτώσεις υφίσταται εφαρμογή τεκμηρίου είτε δαπάνης διαβίωσης είτε δαπάνης αγοράς, διαζευκτικά ή και αθροιστικά, θα καλείται ο υπόχρεος να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση και στη συνέχεια θα προβαίνετε σε νέα εκκαθάριση και βεβαίωση της προκύπτουσας διαφοράς φόρου με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 
γ) Σε όσες περιπτώσεις προκύπτει μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα καλείται ο υπόχρεος να υποβάλλει την σχετική δήλωση και σε περίπτωση άρνησής του θα εκδίδεται και θα κοινοποιείται άμεσα φύλλο ελέγχου. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις άρνησης υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης για μη δηλωθέντα σκάφη αναψυχής. Οι σχετικοί καταλογισμοί σε κάθε περίπτωση θα γίνονται βάσει εντολών τακτικού ελέγχου, με δυνατότητα έκδοσης μερικού φύλλου ελέγχου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2238/1994 
 
δ) Σε όσες περιπτώσεις, ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου που πραγματοποιείται στην Υπηρεσία σας, σε εφαρμογή των οικείων διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994, διαπιστωθεί ότι, κατά τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, προκύπτει ανακρίβεια των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου σε σχέση με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα αντίστοιχα οικον. έτη, θα πρέπει να καλείται ο υπόχρεος επί αποδείξει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις για τα οικεία οικον. έτη, με την επιβολή πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, αν προκύπτει φόρος ή την επιβολή αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 4 των ν. 2523/1997, αν δεν προκύπτει φόρος και επί πλέον την επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, για την υποβολή ψευδούς δήλωσης (ΣΧΕΤ.: 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ 1022/ 29.2.2004 και 1087616/3220/Δ.Μ. –Γ’/4.11.2004 ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΝ).
 
4. Οι Οικον.Επιθ/τές στους οποίους κοινοποιείται η Εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την σωστή εφαρμογή της.
 
Η Γ.Γ.Π.Σ. στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες και τη διαβίβαση των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας.
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.