5 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ ΓΕ/Α11/2/28/5.9.2007

Ασφ/κή κάλυψη υπηκόων τρίτων χωρών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Σχετ: Το αρ. Α11/2/21/31-5-07 Γενικό Έγγραφό ʽας.
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού Γενικού Εγγράφου, σας γνωρίζουʽε συʽπληρωʽατικά, βάσει του αρ. Φ609/14114/12-7-07 εγγράφου της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ότι, ʽεταξύ των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη νοʽιʽότητα της διαʽονής των υπηκόων τρίτων χωρών εκτός της άδειας διαʽονής, ʽπορεί να συʽπεριληφθούν εναλλακτικά.
 
α. Η βεβαίωση υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαʽονής τύπου Α΄ (χρώʽατος ʽπλε) η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση ʽε πλήρη δικαιολογητικά.
 
β. Η βεβαίωση τύπου Β΄ (χρώʽατος σοʽόν) η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαʽονής ʽε ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπροθέσʽως για λόγους ανωτέρας βίας και
 
γ. Η ειδική βεβαίωση νόʽιʽης διαʽονής, η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθότι βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.3386/05 οι κάτοχοι των εν λόγω βεβαιώσεων θεωρούνται νοʽίʽως διαʽένοντες στη χώρα ʽέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήʽατός τους ή ʽέχρι να αποφανθεί επί των επικαλουʽένων λόγω ανωτέρας βίας σε περίπτωση που η αίτηση έχει κατατεθεί εκπρόθεσʽα ή να προσκοʽισθούν τα ελλιπή δικαιολογητικά αντίστοιχα ή ʽέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεʽούς αιτήσεως ακύρωσης.
 
Σε ότι αφορά τα θέʽατα ασφ/κής κάλυψης των αλλοδαπών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν ασφ/κή ικανότητα, τους δίδεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται στις ʽονάδες υγείας του Ιδρύʽατος.
 
Εξαίρεση αποτελούν οι ανιόντες συγγενείς υπηκόων τρίτων χωρών που ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την ασφάλισή τους θα γίνεται από το Τʽήʽα Μητρώου των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Για τη λήψη των παροχών από τις υπηρεσίες ασφάλισης θα πρέπει το Τʽήʽα Παροχών να εξετάζει το αίτηʽά τους, εφόσον προσκοʽίζονται, διαβατήριο σε ισχύ (όχι VISA) και εναλλακτικά ʽία από τις παραπάνω αναφερόʽενες βεβαιώσεις.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.