5 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1084559/5.9.2007

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικων 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 5733/ΔΙΟΕ/179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 
4. Το γεγονός ότι οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές επηρέασαν την κοινωνική και οικονομική ζωή των φορολογουμένων και των περιοχών που δεν επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
 
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
1. Παρατείνουμε μέχρι 31 Αυγούστου 2007 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων που έληξε στις 27, 28, 29 κα ι 30 Αυγούστου 2007 για τους υπόχρεους που δεν αναφέρονται στις αποφάσεις 1081904/6796-20/0016/ΠΟΛ 1100/29.8.2007 και 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ 1102/29.8.2007.
 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.