3 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1082893/3.9.2007

Πληρωμές δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών κ.λπ.
 
Σε συνέχεια του αριθ.1079831/6604/0016/21.08.2007 εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε την  49201/30.08.2007 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, για ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες.
 
Παρακαλούμε όπως κατά την πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων να ελέγχετε τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου προς αποφυγήν τυχόν διπλοπληρωμών. Σημειώνουμε ότι το σύστημα TAXIS, εμφανίζει αυτόματα τη σχετική πληροφόρηση. Επιπλέον να ελέγχετε το νομότυπο τυχόν εξουσιοδοτήσεων, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτημένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής) όπως και τα πλήρη στοιχεία της Υπηρεσίας και εκείνου που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
 
Επίσης στην πράξη εξόφλησης να καταγράφετε, όπως προβλέπεται, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρχής (καθώς και την υπηρεσία και ημερομηνία έκδοσης), του προσώπου που εισπράττει το ποσό της αποζημίωσης.
 
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1109228/8434/ 0016/08.12.2006 (ΠΟΛ 1140) και το άρθρο 14 αυτής, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν τα φυσικά πρόσωπα για την απόδειξη της ταυτότητάς τους, ενώ στο γ’ εδάφιο του ίδιου άρθρου αναφέρεται: «Δελτία που χορηγούν στα μέλη τους διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι (π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι κ.λπ.), δεν γίνονται δεκτά, ούτε τα δελτία που χορηγούν διάφορες υπηρεσίες στους υπαλλήλους τους».
 
Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω πληρωμών σας υπενθυμίζουμε την εγκύκλιό μας με αρ. πρωτ. εμπ.14749/εμπ. 016/Δ0016/26.09.2006, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζουμε εκτός των άλλων περιπτώσεων και το ύψος του ποσού, που μπορεί να παραμένει σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο της Δ.Ο.Υ., κατά τη διενέργεια των εκλογών σε 50.000 ευρώ και για διάστημα 15 ημερών πριν την ορισμένη ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας και 20 ημέρες κατόπιν αυτής.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.