5 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΟΛ 1107/5.9.2007

Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων.
 
Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 και της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά τα οποία καταβάλλονται λόγω δωρεάς, μεταξύ άλλων και στο Ελληνικό Δημόσιο, αφαιρούνται από το εισόδημα των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων.
 
2. Με την οικ. 2/53006/Α0024/27-8-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστήθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ομάδα λογαριασμών (234) Ειδικός λογαριασμός Νο «GR 980100023000000 234 1103053 “Λογαριασμός Αρωγής Πυρόπληκτων” ».
 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στο λογαριασμό αυτόν θα κατατίθενται ποσά για την αρωγή των πυρόπληκτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, στο λογαριασμό αυτόν θα μεταφέρονται ποσά που θα κατατίθενται στις λοιπές Τράπεζες.
 
3. Ύστερα από τα παραπάνω, τα χρηματικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται ή μεταφέρονται κατά τα ανωτέρω στον ως άνω λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των πυρόπληκτων, αφαιρούνται από το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων.
 
Για την έκπτωση της δωρεάς από το εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε αυτό ότι η κατάθεση γίνεται για την αρωγή των πυρόπληκτων.
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα ποσά που δωρίζονται από το χρόνο έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης (27 Αυγούστου 2007) και μετά.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.