29 Αυγούστου 2007

ΠΟΛ 1102/29.8.2007

Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας,  Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
΄Εχοντας υπόψη:
 
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α’), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους,  που εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων   να   αναστέλλει   την  είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 
3. Ι. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
 
α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
 
ΙΙ. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄)
ΙΙΙ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
ΙV. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
 
α) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006
β) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003.
 
4. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 / Α)
 
5. Τo γεγονός ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή όλων των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας,  Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90Α – ΚΕΔΕ).
 
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη  στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
8. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β’) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/09.02.2006 (ΦΕΚ Β’ 204/13.02.2006) ομοία, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο.Ο 1081904/6796-20/0016/2007 για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, των υποκειμένων αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, ως εξής:
 
α) των φορολογικών περιόδων του Ιουλίου και Αυγούστου 2007 μέχρι 20.11.2007 και
β) της φορολογικής περιόδου μηνός Σεπτεμβρίου μέχρι 20/12/2007 και 
γ) της φορολογικής περιόδου του Γ΄ τριμήνου 2007 μέχρι 20.12.2007.
 
Η υποβολή αυτών των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
2. Παρατείνουμε κατά δύο (2) μήνες από τη λήξη τους, τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των παρακρατούμενων φόρων των υποχρέων της προηγούμενης παραγράφου που έληξαν από τις 27 Αυγούστου 2007 καθώς και αυτές που θα λήξουν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2007.
 
3. Παρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2007 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες όσο και τα Τελωνεία, οφειλών όλων των επιχειρήσεων   (Φυσικών και Νομικών προσώπων), που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,  και λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
 
4. Αναστέλλουμε έως την ανωτέρω ημερομηνία  την πληρωμή  των βεβαιωμένων, στις Δ.Ο.Υ και τα Τελωνεία, οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων), που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.