11 Ιουλίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1069897/6369/1074/Α0014/11.7.2007

 
                                                                                                    Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ         Αρ. Πρωτ.: 1069897/6369/1074/Α0014
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Διεύθυνση Φ.Π.Α. (Δ 14)
Τμήμα Α’  
Ταχ. Δ/νση        : Σίνα 2 – 4    Προς:     Τους Αποδέκτες του Πίνακα
Ταχ. Κώδικας   : 106 72, Αθήνα    Διανομής
Πληροφορίες    :    
Τηλ.                 :  210 36 47 202 - 5    
Fax                   : 210 – 36 45 413    
Email              :  fpa-a1 @ ky.ypoik.gr    
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
Θ Ε Μ Α: «Διαβίβαση των καταστάσεων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/02.08.1993»
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1088/10.08.2004, οι συνυποβαλλόμενες με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. ειδικές ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/02.08.1993 θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και όχι στη Διεύθυνση Φ.Π.Α., προκειμένου αυτές να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.
Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της ανωτέρω υπηρεσίας προς την οποία θα αποστέλλονται οι προαναφερθείσες καταστάσεις έχει ως εξής:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ 30)
Τμήμα Β’
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 183 46,
Μοσχάτο
Aκριβές αντίγραφο            Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας α.α             Ευστάθιος Μιχαλόπουλος
Στυλιανή Καλοπήτα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.