12 Ιουλίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1066513/12.7.2007

Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
1.- Σε συνέχεια του αριθ. 1058057/587/0006Δ/15.6.2007 εγγράφου μας, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 9100/11- 502271/25.6.2007 εγγράφου της Δ/νσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα.
2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
α).- Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας, χωρίς την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια διαμονής, μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εισόδου τους στην Ελλάδα.
β).- Εφόσον κάποιος πολίτης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του στη χώρα μας, πρέπει να υποβάλει στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ).- Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πολίτες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας), οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εφοδιάζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες με άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 525/83 (ΦΕΚ
203/Α΄), 499/87 (ΦΕΚ 238/Α΄) και 278/92 (ΦΕΚ 144/Α΄).
δ).- Στα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τίθενται σφραγίδες εισόδου και εξόδου, γιʼ αυτό ως ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα, λογίζεται, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η ημερομηνία που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή αυτή που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εισιτήρια κ.λπ).
3.- Για το παραπάνω θέμα, σχετικές είναι και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) .
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.