4 Ιουλίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1054940/1059/Α0012/4.7.2007

Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι τυφλοί από την εργασία τους.
 
ΣΧΕΤ: Το 216/01.06/2007 έγγραφό σας.
 
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε) ορίζεται ότι από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).
 
2. ‘Οπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε προηγούμενες περιπτώσεις, σχετικά με το επιμίσθιο αποσπασμένης στο εξωτερικό εκπαιδευτικού η οποία είναι ολικώς τυφλή καθώς και για αμοιβές ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΧΕ, ΔΕΤΕ που καταβάλλονται σε πρόσωπα που η αναπηρία τους υπερβαίνει το 80% (σχετ.1039274/1147/Α0012/19.5.2004, 1081757/1910/Α0012/29.9.06 έγγραφά μας) και κατόπιν σύμφωνης γνώμης (1199/6.5.2004 έγγραφο) του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας επί του θέματος αυτού, η απαλλαγή της περίπτωσης θ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ είναι ρητή και δεν νοείται καμία διάκριση. Συνεπώς τα παραπάνω ποσά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
 
3. Κατ’ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω και η αποζημίωση του λαμβάνει ολικώς τυφλός (εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας) λόγω λύσης της σχέσης εργασίας, του εμπίπτει στη διάταξη της περίπτωσης θ’ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/94 και συνεπώς δεν υπόκειται σε αυτοτελή φορολογία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.