11 Ιουνίου 2007

ΑΥφΕσωτΔημΔιοικΑποκ ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25.6.2007

Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007.
 
(ΦΕΚ Β΄ 1048/26.6.2007)
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23.5.2003), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2005).
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11.6.1986) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288/Α΄/21?12.2001) «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10?9?92) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14.3.1997).
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ 1276/Β΄/1.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄).
 
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 
10. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:
 
ʼρθρο 1
 
Ανατίθεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις περιπτώσεις:
 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • ʼρνησης συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, καθώς και
 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007? ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007).
ʼρθρο 2
 
Οι καταγγελίες για τις κατά το ανωτέρω άρθρο περιπτώσεις που υποβάλλονται στα ΚΕΠ αποστέλλονται:
 
Α) Στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα στον οποίο αφορά η καταγγελία και
 
Β) Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ & ΗΛ. Δ) του ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα, στις ακόλουθες οργανικές μονάδες της ΓΓΔΔ&ΗΛΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ για τις κατωτέρω περιπτώσεις:
 
Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη για τις περιπτώσεις:
 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Στη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας για την περίπτωση:
 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων.
Στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ για τις περιπτώσεις:
 • ʼρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ʼρθρο 3
 
Η εγκυρότητα των καταγγελιών για τις κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης περιπτώσεις εξετάζεται σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος Ε΄, Τμήμα Β΄, Κεφάλαιο Β΄ του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007?ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 
ʼρθρο 4
 
Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.Π. για τη διευκόλυνσή τους, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.