11 Ιουνίου 2007

ΑΥφΑπασχΚοινΠρ 31117/11.6.2007

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Β΄ εξάμηνο 2007.
 
(ΦΕΚ Β΄ 1057/28.6.2007)
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 78/Α).
 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1998).
 
3. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ν 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α).
 
4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 4.6.2007.
 
5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική αγορά εργασίας.
 
6. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 783/Β/17.5.2007).
 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (περί δημοσίου λογιστικού)
 
αποφασίζουμε:
 
Καθορίζουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2007 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.
 
Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.