24 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΛ 1216/24.9.2013

Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των
παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του
άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013
(ΦΕΚ Α΄17) « Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 5
και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4141/5.4.2013 ( ΦΕΚ Α’81) «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», της παρ. 6
της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α’107)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, και
4127/2013» και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/12.7.2013 (ΦΕΚ Α΄163)
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε.,
αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

Συνημμένα:
pol_1216_24_9_2013.pdf 232.34 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.