ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 (τσέπης)

  • Υποχρεώσεις από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία
  • Φορολογικές επισημάνσεις
  • Παρακρατήσεις φόρων
  • Παρακράτηση φόρου από Μισθωτή Εργασία και ΕΕΑ

Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης

Έκδοση 2014
Σελ.: 365
Σχήμα:10 Χ 13
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ανάγκη για συγκέντρωση των κυριότερων υποχρεώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων που απορρέουν από τη Φορολογία Εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τον ΚΦΑΣ, τη Φορολογία Κεφαλαίου, τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την Εργατική Νομοθεσία, οδήγησε την επιστημονική ομάδα του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να συγγράψει σε μικρό και πρακτικό σχήμα τσέπης το βιβλίο Φορολογικές & Εργατικές Υποχρεώσεις 2014.

Ειδικότερα, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους 2013 σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα δημιουργούν την ανάγκη προγραμματισμού και σχεδιασμού των επιμέρους υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή τους σε όλη τη διαχειριστική χρήση του έτους 2014. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2014, ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν το εισόδημα προκύπτει από τις διατάξεις του «παλαιού» Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ήτοι του Ν 2238/1994, οπότε καθίσταται ακόμα πιο σημαντική η καταγραφή του τι ισχύει νομοθετικά και τι όχι. Περαιτέρω, από 1.1.2014 τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), ως προς την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων, αλλά και σε ό, τι αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις, σε επίπεδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων και άλλων στοιχείων.

Στο πρώτο μέρος των Φορολογικών & Εργατικών Υποχρεώσεων 2014 καταγράφονται, με την προσθήκη σημαντικών επισημάνσεων και επεξηγήσεων, όπου χρειάζεται, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Εισόδημα, τον ΦΠΑ, οι σχετικές με την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων του ΚΦΑΣ, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις, όπως αυτές που αφορούν τα Τέλη Χαρτοσήμου, τα Τέλη Παρεπιδημούντων, το Αγγελιόσημο κ.λπ. Επιπλέον, επισημαίνονται οι υποχρεώσεις από τη Φορολογία Κεφαλαίου, τη Φορολογία της Ακίνητης Περιουσίας, των Μεταβιβάσεων Ακινήτων και Δικαιωμάτων, Γονικών Παροχών και Δωρεών. Εξίσου σημαντικές είναι και οι υποχρεώσεις που αφορούν στην τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως η εκπλήρωση των ασφαλιστικών διαδικασιών μέσω της καταβολής εισφορών και των λοιπών ημερολογιακών ενημερώσεων των Φορέων Ασφάλισης.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου τσέπης παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικές με το εισόδημα, τις παρακρατήσεις φόρων, τον ΦΠΑ, τον ΚΦΑΣ, το Κεφάλαιο και την Εργατική Νομοθεσία, όπου μπορεί να ανατρέχει ο αναγνώστης προς επίρρωση και αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παράρτημα των Φορολογικών & Εργατικών Υποχρεώσεων 2014 στην παρακράτηση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, που αποτελεί μία σημαντική ετήσια υποχρέωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και όλων όσων απασχολούν μισθωτούς.

Το έργο Φορολογικές & Εργατικές Υποχρεώσεις 2014 απευθύνεται στους προϊσταμένους των λογιστηρίων που είναι επιφορτισμένοι με την καθημερινή επίβλεψη, διεκπεραίωση και εκπλήρωση των φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων, αλλά και σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία λογιστή φοροτεχνικό, ορκωτό ελεγκτή, οικονομικό, φορολογικό σύμβουλο και δικηγόρο που επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να μελετά τις υποχρεώσεις του απέναντι στη φορολογική διοίκηση και τους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠρόλογοςV
Πίνακας φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων1

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 2 περ. γ΄ και περ. δ΄ Ν 4172/20137
2. Φορολόγηση υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μετοχών, μερίδων σε προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), κρατικά ή εταιρικά ομόλογα και χρηματοοικονομικά προϊόντα7
3. Φορολογική αντιμετώπιση αφορολόγητων αποθεματικών8
4. Αποζημίωση Ν 2112/1920 λόγω απόλυσης μισθωτών ή για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται λόγω διακοπής της σχέσης σύνδεσης με τον φορέα9
5. Υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών10
6. Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν αλλοδαπές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας11
7. Παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, προμερισμάτων που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ κ.λπ.)11
8. Φόρος Ασφαλίστρων12
9. Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων13
10. Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς και Κοινωφελή Ιδρύματα14
11. Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας15
12. Εισοδήματα από τόκους κάθε είδους16
13. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτούν αμοιβές διοίκησης με συντελεστή 20%17
14. Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για την χρήση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων (royalties) με συντελεστή 20%18
15. Αμοιβές από μισθωτή εργασία19
16. Aπόδοση του φόρου από μισθωτή εργασία και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης20
17. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές που καταβάλλονται για τεχνικές συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες20
18. Οριστική δήλωση παρακρατούμενων φόρων: α) μισθωτών υπηρεσιών (έντυπο Ε7), β) ελευθέρων επαγγελμάτων και γ) εμπορικών επιχειρήσεων21
19. Ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων21
20. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση22
21. Παράταση εκκαθάρισης22
22. Νομικά πρόσωπα που διαλύονται23
23. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή φόρου23
24. Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε324

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο25
2. Κατά την οριστική παύση εργασιών25
3. Υποβολή χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή/και για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου και απόδοση του αναλογούντος φόρου26
4. Υποβολή στατιστικής δήλωσης (IΝΤRASTΑΤ)27
5. Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων αγαθών, καθώς και λήψεων ή παροχών υπηρεσιών28
6. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ28

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων29
2. Νομικά πρόσωπα σε εκκαθάριση29
3. Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (για το 2013)30
4. Υποβολή κατάστασης για διασταύρωση πληροφοριών31
5. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου32
6. Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων33
7. Δήλωση διακοπής εργασιών σε προγενέστερη ημερομηνία έως 31.3.201433

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. Ασφαλιστικές Εισφορές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Επικουρικών Ταμείων και λοιπών Κύριων Ταμείων)35
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων, μέσω Διαδικτύου35
3. Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων35
4. Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών άμεσα, με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού36
5. Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν την ανάληψη εργασίας36
6. Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη37
7. Βεβαίωση εργοδότη άμεσα, μετά από αίτηση του εργαζόμενου μισθωτού38
Β. Προς Επιθεώρηση Εργασίας
8. Ηλεκτρονική υποβολή Πίνακα Προσωπικού στο ΣΕΠΕ39
9. Βιβλίο αδειών Ν 3846/201039
10. Κατάθεση σύμβασης μερικής απασχόλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας40
11. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε8 (γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης)40
12. Ειδικο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών41
Γ. Προς ΟΑΕΔ
13. Πρόσληψη προσωπικού42
14. Οικειοθελής αποχώρηση προσωπικού42
15. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη (απόλυση εργαζομένων)42
Δ. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας
16. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων - ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ43

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΗΤΡΩΟ

1. Πολυώροφες Οικοδομές - Εργολαβίες45
2. Συντάκτες μελετών τεχνικών έργων45
3. Υποβολή στοιχείων μισθώσεων45
4. Αποζημιώσεις και αμοιβές βάσει δικαστικής απόφασης, συμβιβασμού κ.λπ.46
5. Τέλος Διαφήμισης47
6. Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας47
7. Ειδικός φόρος κινηματογράφων48
8. Τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών48
9. Απόδοση εισφοράς στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων48
10. Τηλεοπτικά Δικαιώματα Αθλητικών Σωματείων49
11. Οργανισμοί, Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία, Σύλλογοι κ.λπ. που πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις49
12. Μέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης49
13. Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ.50
14. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ενοικιαζομένων δωματίων, camping’s κ.λπ.50
15. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων50
16. Χρηματιστηριακές Συναλλαγές51
17. Χαρτόσημο Δανείων51
18. Τέλος χαρτοσήμου επί ασφαλίστρων51
19. Καταβολή χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας αποζημιώσεων και λοιπών περιπτώσεων52
20. Αγγελιόσημο στις ραδιοφωνικές διαφημίσεις, τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις53
21. Δήλωση μεταβολής - μετάταξης53

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α. Εισόδημα
1. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος (Ν 2238/1994)55
2. Πεδίο εφαρμογής του ΚΦΕ Ν 4172/201355
3. Υποκείμενο του φόρου (Ν 2238/1994)55
4. Πώς ορίζεται το υποκείμενο του φόρου με τον νέο ΚΦΕ (Ν 4172/2013)56
5. Οικονομικό έτος (Ν 2238/1994)56
6. Φορολογικό έτος (Ν 4172/2013)56
7. Ορισμοί σύμφωνα με τον νέο ΚΦΕ57
8. Φορολογική κατοικία φυσικού προσώπου58
9. Φορολογική κατοικία νομικού προσώπου59
10. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή59
11. Εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή61
12. Μόνιμη εγκατάσταση61
13. Εργοτάξιο61
14. Τι δεν θεωρείται μόνιμη εγκατάσταση62
15. Κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων63
16. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος63
17. Κατάργηση υπερδωδεκάμηνης χρήσης63
18. Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων64
19. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης (Έντυπο Ε1)64
20. Χρόνος υποβολής της δήλωσης65
21. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης μετά από έγγραφη πρόσκληση65
22. Κάτοικοι εξωτερικού65
23. Υποβολή δήλωσης από τους συζύγους66
24. Άλλες περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης66
25. Διατάξεις του Ν 4172/2013 (ισχύουν από 1.1.2014)67
26. Πότε δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη67
27. Υποβολή δήλωσης από το ανήλικο τέκνο67
I. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρα 12 έως 20)68
28. Παροχές σε είδος69
29. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις71
30. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσεται από το φόρο72
31. Φορολογικός συντελεστής73
32. Συντελεστής φορολογίας για τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (δεν εφαρμόζεται η παραπάνω κλίμακα)74
33. Συντελεστής φορολογίας για το κατώτερο πλήρωμα του Εμπορικού Ναυτικού (δεν εφαρμόζεται η παραπάνω κλίμακα)74
34. Πώς φορολογείται η αποζημίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης74
35. Πώς φορολογείται το ασφάλισμα, στο πλαίσιο ομαδικών συμβολαίων75
36. Προσαύξηση των ανωτέρω συντελεστών75
37. Μείωση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία76
38. Πρόσθετη μείωση φόρου για εξαρτώμενα μέλη76
39. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες77
40. Μειώσεις φόρου για δωρεές77
41. Αποδείξεις δαπανών και υπηρεσιών77
42. Φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα78
ΙΙ. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21 έως 29)78
43. Χρονικός προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα79
44. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα79
45. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες79
46. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες80
47. Φορολογικές αποσβέσεις82
48. Τι σημαίνει για τον ΚΦΕ ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση»82
49. Ποια περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση83
50. Ποια αξία υπόκειται σε φορολογική απόσβεση83
51. Υποχρεωτικότητα της διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων84
52. Έναρξη διενέργειας των φορολογικών αποσβέσεων84
53. Πότε διενεργείται φορολογική απόσβεση 100%84
54. Διενέργεια φορολογικών αποσβέσεων από νέες επιχειρήσεις84
55. Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων85
56. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων86
57. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων87
58. Ανάκτηση της πρόβλεψης88
59. Διαγραφή απαίτησης88
60. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από τράπεζες88
61. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης89
62. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων89
63. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μέχρι το 201389
64. Μεταφορά ζημιών90
65. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων90
66. Φορολογικός συντελεστής91
67. Μείωση συντελεστή91
68. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα91
ΙΙΙ. Εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35 έως 40)92
69. Μερίσματα92
70. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης μόνο για φυσικά πρόσωπα92
71. Τόκοι93
72. Απαλλαγή από τον φόρο που επιβάλλεται στο εισόδημα από τόκους93
73. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης μόνο για φυσικά πρόσωπα93
74. Δικαιώματα (royalties)94
75. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης μόνο για φυσικά πρόσωπα95
76. Φορολόγηση του εισοδήματος από κεφάλαιο95
77. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία95
78. Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση96
79. Απαλλαγή για ανιόντες ή κατιόντες96
80. Δαπάνες που εκπίπτουν στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία97
81. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (φυσικά πρόσωπα) - Φορολογικό έτος 201498
ΙV. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41 έως 43)98
82. Γενικά - Ορισμοί98
83. Υπεραξία από την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας100
84. Μεταβίβαση τίτλων104
85. Φορολόγηση του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου107
Β. Παρακρατήσεις φόρου (άρθρα 59 έως 64 Ν 4172/2013)
86. Φορολόγηση στην πηγή111
87. Ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσης111
88. Παρακράτηση φόρου από μισθωτή εργασία112
89. Παρακράτηση φόρου από μισθωτή εργασία ναυτικών112
90. Μείωση φόρου εισοδήματος112
91. Μείωση παρακράτησης φόρου113
92. Αναδρομικά εισοδήματα113
93. Υπόχρεοι σε παρακράτηση113
94. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση114
95. Πότε τα νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου114
96. Νομικό πρόσωπο που δεν έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα115
97. Συντελεστές παρακράτησης φόρου115
98. Παρακράτηση επί των αμοιβών εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων115
99. Ασφάλισμα116
100. Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας116
101. Παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης116
102. Εξαιρέσεις από την παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης117
103. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης λόγω παρακράτησης117
104. Περιπτώσεις όπου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση118
105. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων118
106. Φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων119
Γ. Προκαταβολή φόρου
107. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα120
108. Πότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου120
109. Προκαταβλητέος φόρος μηχανικών και αρχιτεκτόνων121
110. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών που λαμβάνουν οι δικηγόροι122
111. Προκαταβολή φόρου επί του μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους (και σε δικηγορικές εταιρείες)122
112. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα (και νομικά πρόσωπα)123
113. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων124
114. Προκαταβολή φόρου για προσωπικές εταιρείες, για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, για σωματεία και ιδρύματα, για κοινωνίες αστικού δικαίου, για συμμετοχικές εταιρείες και για κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών124
115. Περιορισμός του ποσοστού της προκαταβολής125
116. Έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου125
117. Εξαιρέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν 4172/2013126
Δ. ΦΠΑ
118. Η έννοια του φόρου127
119. Το αντικείμενο του φόρου127
120. Μέθοδος της «πίστωσης του φόρου»127
121. Οι έννοιες εισροές και εκροές για τις ανάγκες του ΦΠΑ128
122. Ορισμός του ΦΠΑ129
123. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας129
124. Μη υποκείμενοι στον ΦΠΑ130
125. Κανονικό καθεστώς131
126. Ειδικά καθεστώτα131
127. Η οικονομική δραστηριότητα131
128. Οικονομική δραστηριότητα επί ακινήτων132
129. Εσωτερικό της χώρας, έδαφος Κοινότητας, τρίτη χώρα132
130. Παράδοση αγαθών133
131. Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, ή κλάδου133
132. Αυτοπαράδοση - Ιδιοχρησιμοποίηση133
133. Παροχή υπηρεσιών134
134. Παράδοση ακινήτων135
135. Κτίριο και εμπράγματα δικαιώματα135
136. Πρώτη εγκατάσταση136
137. Εισαγωγή αγαθών136
138. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών136
139. Ποιες πράξεις δεν θεωρούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις137
140. Υποχρεώσεις του υποκείμενου στον ΦΠΑ, ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, λήψεις υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών138
141. Δηλώσεις μεταβολών139
142. Δηλώσεις INTRASTAT139
143. Λογιστική απεικόνιση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στη ζώνη ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική Ένωση)140
144. Λογιστική απεικόνιση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε ΕΕ, εκτός ΟΝΕ140
145. Χρεοπίστωση του ΦΠΑ141
146. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων142
147. Τόπος παράδοσης αγαθών142
148. Ορισμοί σχετικά με τον τόπο παράδοσης αγαθών143
149. Η περίπτωση της παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας143
150. Γενικός κανόνας144
151. Παρέκκλιση144
152. Σημαντική εξαίρεση από την παρέκκλιση145
153. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με ειδικά καθεστώτα145
154. Τόπος παροχής υπηρεσιών146
155. Γενικοί κανόνες ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών147
156. Εξαιρέσεις148
157. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών149
158. Υπόχρεοι στον φόρο150
159. Χρέωση μεγαλύτερου ποσού ΦΠΑ152
160. Υπόχρεος σε εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες152
161. Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα152
162. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο155
163. Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου157
164. Υποχρεώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων157
165. Άλλες υποχρεώσεις του υποκειμένου στον φόρο158
Ε. ΚΦΑΣ
166. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών161
167. Υποχρεώσεις αλλοδαπών προσώπων161
168. Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών161
169. Γλώσσα για την τήρηση των βιβλίων162
170. Νόμισμα162
171. Δικαιολογητικά εγγραφών163
172. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο163
173. Διάφορες υποχρεώσεις για την απεικόνιση των συναλλαγών163
174. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές164
175. Δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις - απαλλαγές165
176. Μετασχηματισμός επιχειρήσεων166
177. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης166
178. Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων166
179. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων166
180. Εξαίρεση167
181. Τήρηση απλογραφικών βιβλίων167
182. Ένταξη στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα168
183. Όρια ένταξης σε απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία168
184. Έναρξη εργασιών μέσα στην χρήση169
185. Πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτων169
186. Δικαίωμα επιλογής ανώτερης κατηγορίας169
187. Τήρηση των παραδεκτών αρχών της Λογιστικής169
188. Τήρηση άλλων βιβλίων170
189. Αποτίμηση172
190. Βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα172
191. Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου173
192. Ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων173
193. Υποχρεώσεις όσων τηρούν τα βιβλία με τους κανόνες των ΔΛΠ174
194. Λογιστική υποκαταστημάτων175
195. Υπόχρεος σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων176
196. Προθεσμία ενημέρωσης βιβλίου Εσόδων - Εξόδων (εκ των απλογραφικών)178
197. Τακτοποιήσεις αγορών κατά τη διάρκεια της χρήσης178
198. Λήψη στοιχείων αγοράς στο τέλος της χρήσης178
199. Ανακεφαλαίωση δεδομένων179
200. Καταχώριση παγίων στοιχείων179
201. Περιπτώσεις καταχωρίσεων στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων (απλογραφικά)179
202. Τιμολόγηση συναλλαγών180
203. Τιμολόγιο αγοράς (τίτλος κτήσης)182
204. Αγορά από αγρότες182
205. Αγαθά για επεξεργασία183
206. Τι αναγράφεται στο τιμολόγιο183
207. Στοιχεία των συμβαλλομένων184
208. Στοιχεία της συναλλαγής185
209. Αντιπρόσωπος οίκων εξωτερικού185
210. Πιστωτικό τιμολόγιο185
211. Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου186
212. Εξομοιώνονται με τιμολόγια188
213. Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών189
214. Τι αναγράφεται στην απόδειξη λιανικών συναλλαγών189
215. Εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων190
216. Χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών190
217. Πωλήσεις ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών191
218. Έκδοση εισιτηρίων191
219. Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών192
220. Υποβολή καταστάσεων193
221. Ποιοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή καταστάσεων193
222. Εξόφληση συναλλαγών195
223. Έκδοση παραστατικών από τράπεζες195
224. Βάρος απόδειξης συναλλαγής196
ΣΤ. Υποχρεώσεις από ακίνητα
225. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων196
Ζ. Εργατική Νομοθεσία
226. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας198
227. Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ199
228. Έγγραφος τύπος πρόσληψης201
229. Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ202
230. Ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού202
231. Πίνακας προσωπικού202
232. Αλλαγές και υποβολή συμπληρωματικού πίνακα203
233. Ενημέρωση εργαζομένων για τους όρους εργασίας (ΠΔ 156/1994)204
234. Χρονική διάρκεια σύμβασης205
235. Πλήρης, μερική, εκ περιτροπής και διαλείπουσα απασχόληση205
236. Έννοια μισθού209
237. Ωράριο εργασίας210
238. Αργίες211
239. Επίδομα (Δώρο) Εορτής του Πάσχα211
240. Επίδομα (Δώρο) Εορτής των Χριστουγέννων212
241. Βιβλίο αδειών213
242. Ασθένεια μισθωτού217
243. Η λύση της εργασιακής σχέσης219

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παρακράτηση φόρου μισθωτής εργασίας και ΕΕΑ 2014

Α. Παρακράτηση φόρου μισθωτής εργασίας (Παραδείγματα - Εφαρμογές)
I. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό229
II. Στους συνταξιούχους241
ΙΙΙ. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, με σχέση μίσθωσης εργασίας μεγαλύτερη του έτους, στον ίδιο εργοδότη, αορίστου χρόνου242
IV. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου243
V. Σε υπερωριακή εργασία, επιδόματα και λοιπές πρόσθετες αμοιβές243
VI. Σε αναδρομικά εισοδήματα243
VII. Στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού244
VII. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης247
Β. Παρακράτηση έναντι της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) του άρθρου 29 του N 3986/2011247
Ι. Η παρακράτηση του ΦΜΥ και της ΕΕΑ250
ΙΙ. Η λογιστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης252
ΙΙΙ. Απόδοση φόρου μισθωτής εργασίας και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης254
2. Πολ. 1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014259
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014289
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ329

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.