ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Πρακτική Εφαρμογή


Συγγραφέας: ,

Έκδοση 6077
Σελ.: 536
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα τρίτη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση, του βιβλίου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των προηγούμενων εκδόσεων, δηλαδή, της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μέσα από μία συστηματική παρουσίαση των διατάξεων του Ν 2859/2000, με παραδείγματα, εφαρμογές και σχόλια.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣVII

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου1
2. Λειτουργία του φόρου2
3. Εισροές - Εκροές3
4. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας4
5. Ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ6
6. Η οικονομική δραστηριότητα6

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Παράδοση αγαθών7
2. Παροχή υπηρεσιών8
3. Παράδοση ακινήτων9
4. Εισαγωγή αγαθών10
5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών10
i. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές - Εγγραφή στο σύστημα V.I.E.S. - Λογιστική παρακολούθηση11
ii. Παράδειγμα εφαρμογής14

Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων15
i. Τόπος παράδοσης αγαθών16

ii. Τόπος παροχής υπηρεσιών

a. Γενικά - Ορισμοί19
β. Μεθοδολογία για τον καθορισμό του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών19
γ. Yποκειμένος στον ΦΠΑ για τις ανάγκες του τόπου παροχής υπηρεσιών19
δ. Υποχρεώσεις ελληνικών επιχειρήσεων υποκειμένων στο φόρο20
ε. Γενικοί Κανόνες22
στ. Εξαιρέσεις22
iii. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών28

iv. Γένεση φορολογικής υποχρέωσης

α. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών29
β. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση ακινήτων30
γ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών31
δ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου32

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών33

Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ

1. Γενικές απαλλαγές40
i. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας40
ii. Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών50
iii. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών50
iv. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών52
v. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας)53
vi. Ειδικές απαλλαγές54
vii. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος54
viii. Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών54

ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου55
2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)60
3. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού64
Ζ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ67

Η. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

1. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων71
2. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (ανακυκλώσιμα απορρίμματα)73
3. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής76
4. Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου84
5. Το ειδικό καθεστώς των αγροτών85
i. Αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παροχή αγροτικών υπηρεσιών85
ii. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς, χαρακτηριστικά του καθεστώτος86
iii. Εξαιρέσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος87
iv. Μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς88
v. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς αγροτών89
6. Το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων90
7. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών97
8. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας98
9. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία102
10. Το ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47)103
11. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης (άρθρο 47β)104
12. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης (άρθρο 47γ)107

ΙΙ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ν 2859/2000

«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Άρθρο πρώτο115

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 – Επιβολή του φόρου116
Άρθρο 2 – Αντικείμενο του φόρου 116
Άρθρο 3 – Υποκείμενοι στο φόρο117
Άρθρο 4 – Οικονομική δραστηριότητα118

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-4)

1. Γενικά στοιχεία ΦΠΑ118
2. Αντικείμενο του φόρου120
3. Υποκείμενοι στον φόρο123
4. Ο ΦΠΑ για το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους φορείς γενικής κυβέρνησης127
5. Κοινωνία εκμετάλλευσης ακινήτου129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Φορολογητέες πράξεις

Άρθρο 5 – Παράδοση αγαθών132
Άρθρο 6 – Παράδοση ακινήτων132
Άρθρο 7 – Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών133
Άρθρο 8 – Παροχή υπηρεσιών136
Άρθρο 9 – Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών138
Άρθρο 10 – Εισαγωγή αγαθών139
Άρθρο 11 – Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών139
Άρθρο 12 – Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 141

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 5-12)

1. Παράδοση αγαθών141
2. Παράδοση ακινήτων145
i. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων145
α. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ145
β. Πεδίο εφαρμογής147
γ. Υποχρεώσεις κατασκευαστών148
δ. Προϋπολογιστικό κόστος149
ε. Κατανομή του κόστους στις ιδιοκτησίες150
στ. Βιβλίο κοστολογίου154
ζ. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου157
η. Τρόπος καταχώρισης158
θ. Χρόνος ενημέρωσης159
ι. Το λογιστικό σημείωμα160
ια. Απολογιστικό κόστος167
ii. Γενικές δαπάνες κατασκευής168
iii. Κατασκευαστικό κόστος168
iv. Πληροφοριακά στοιχεία169
v. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑ174
vi. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - Ανάκληση178
vii. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο185
viii. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίας186
ix. Αυτοπαράδοση188
x. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Δηλώσεις ΦΠΑ190
3. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών192
i. Πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση ακινήτων193
ii. Ανάληψη από υποκείμενο αγαθών της επιχείρησής του - Δώρα μικρής αξίας194
4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης195
5. Παροχή υπηρεσιών197
i. ΦΠΑ ξενοδοχείων και καταλυμάτων197
ii. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ200
iii. ΦΠΑ και επαγγελματικές μισθώσεις201
6. Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών206
7. Εισαγωγή αγαθών207
8. Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών208
i. Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του208
ii. Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο209
9. Ειδικές περιπτώσεις230
i. Παραλαβή αγαθού από κοινοτική επιχείρηση με τιμολόγιο από τρίτη χώρα210
ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην Ελλάδα210
iii. Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕ212
iv. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ214
v. Τριγωνικές συναλλαγές215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων

Άρθρο 13 – Τόπος παράδοσης αγαθών222
Άρθρο 14 – Τόπος παροχής υπηρεσιών224
Άρθρο 15 – Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

Άρθρο 16 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών233
Άρθρο 17 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών234
Άρθρο 18 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου235

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 13-18)

1. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών236
2. Πωλήσεις απο απόσταση με τόπο αποστολής των αγαθών την Ελλάδα και τόπο άφιξης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης239
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών243
4. Θέματα ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων250

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου

Άρθρο 19 – Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών257
Άρθρο 20 – Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών260
Άρθρο 21 – Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου261

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 19-21)

1. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ263
i. Aυτοπαράδοση αγαθών - ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών264
ii. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)270
iii. Μετατροπή νομίσματος274
2. Μειωμένοι συντελεστές νησιών275

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 22 – Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας281

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρο 22)

1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας286
i. ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικών286
ii. Νοσοκομειακή περίθαλψη286
iii. Εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών287
iv. Ιατρική περίθαλψη288
v. Υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης289
vi. Τρόπος έκδοσης στοιχείων απαλλασσομένων δραστηριοτήτων290
vii. Απαλλαγή των υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευση291
viii. Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ292
ix. Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας294
x. Απαλλαγή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομής294
xi. Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών εργασίας295
xii. Υπηρεσίες Σχολών Οδηγών296
xiii. Διαπραγμάτευση πιστώσεων296
xiv. Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε Η/Υ και λογισμικό Η/Υ298
xv. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών299
xvi. ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων299
xvii. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα301
Άρθρο 23 – Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών302
Άρθρο 24 – Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Kοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών303
Άρθρο 25 – Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών305
Άρθρο 26 – Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001306
Άρθρο 27 – Ειδικές Απαλλαγές311
Άρθρο 28 – Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος313
Άρθρο 29 – Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών315

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 23-29)

1. Θέματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών315
i. Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών316
ii. Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών317
iii. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές317
iv. Απαλλαγή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες - τουρίστες τρίτης χώρας319
v. Κατηγορίες πλοίων που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ320
vi. Διαδικασία στην παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων321
vii. Παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της εμπορικής ή αλιευτικής ναυτιλίας - διαδικασία απαλλαγής322

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου

Άρθρο 30 – Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου325
Άρθρο 31 – Προσδιορισμός του εκπιπτομένου φόρου327
Άρθρο 32 – Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου328
Άρθρο 33 – Διακανονισμός εκπτώσεων329
Άρθρο 34 – Επιστροφή του φόρου331

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)

1. Εισαγωγή 334
2. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών - Περιορισμοί335
3. Επιστροφή ΦΠΑ 336
4. Διακανονισμός ΦΠΑ338
5. Παράδειγμα Pro-rata338
i. Εκροές339
ii. Εισροες339
6. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης συντελεστή341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους

Άρθρο 35 – Υπόχρεοι στο φόρο342
Άρθρο 35α – Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα345
Άρθρο 36 – Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο345
Άρθρο 37 – Υποχρεώσεις άλλων προσώπων351
Άρθρο 38 – Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις353

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-38)

1. Δηλώσεις μητρώου - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο356
i. Γενικά356
ii. Η χρήση του ΑΦΜ357
iii. Διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο359
iv. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας360
v. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας ειναι οφειλέτης του δημοσίου365
vi. Δήλωση διακοπής366
2. Δηλώσεις ΦΠΑ367
3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών372
4. Δηλώσεις intrastat373
5. Διαδικασία χορηγήσης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης374

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Ειδικά καθεστώτα

Άρθρο 39 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων377
Άρθρο 39α – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών378
Άρθρο 39β – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής380
Άρθρο 40 – Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου383
Άρθρο 41 – Ειδικό καθεστώς αγροτών384
Άρθρο 42 – Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες388
Άρθρο 43 – Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων389
Άρθρο 44 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών391
Άρθρο 45 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας392
Άρθρο 46 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία395
Άρθρο 47 – Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού397
Άρθρο 47α – Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47β και 47γ399
Άρθρο 47β – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης400
Άρθρο 47γ – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης402

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 39-47)

1. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία405
2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων407
3. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών410
4. Ειδικό καθεστώς αγροτών411
5. Παράδοση μεταχειρισμένου ΦΙΧ413

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου

Άρθρο 48 – Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος415
Άρθρο 48Α – Έλεγχος από το γραφείο416
Άρθρο 49 – Πράξη προσδιορισμού του φόρου417
Άρθρο 50 – Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου418
Άρθρο 51 – Κοινοποίηση των πράξεων419
Άρθρο 52 – Διοικητική επίλυση της διαφοράς419
Άρθρο 53 – Βεβαίωση του φόρου420
Άρθρο 54 – Τρόπος καταβολής του φόρου421
Άρθρο 55 – Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου422
Άρθρο 56 – Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής422

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις

Άρθρο 57 – 423
Άρθρο 58 – Απόρρητο424
Άρθρο 59 – Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις424

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή

Άρθρο 60 – 425

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ εδάφη

Άρθρο 61 – 425

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62 – Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - ΦΠΑ επί εργολαβικών προσυμφώνων426
Άρθρο 63 – Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις428
Άρθρο 64 – Τελικές διατάξεις429
Άρθρο 65 – Έναρξη ισχύος του Ν 1642/1986430
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3430
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πεδίο εδαφικής εφαρµογής431
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)432
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ’ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου436
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας440
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26441
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 14443
Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος443

ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Άρθρο 2445
Άρθρο 3446
Άρθρο 4449
Άρθρο 5445
Άρθρο 6452
Άρθρο 7455
Άρθρο 8457
Άρθρο 9461
Άρθρο 13463
Άρθρο 14464
Άρθρο 15468
Άρθρο 16468
Άρθρο 17469
Άρθρο 19469
Άρθρο 21471
Άρθρο 22472
Άρθρο 25484
Άρθρο 27485
Άρθρο 28487
Άρθρο 30489
Άρθρο 31495
Άρθρο 32497
Άρθρο 33498
Άρθρο 34499
Άρθρο 35501
Άρθρο 36501
Άρθρο 41502
Άρθρο 43502
Άρθρο 45503
Άρθρο 47504
Άρθρο 48504
Άρθρο 51504
Άρθρο 53505
Άρθρο 55506
Άρθρο 57510
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ511

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.