ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΦΔ - Δικονομία φορολογικών διαφορών - Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων
Διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα


Συγγραφέας: ,

Έκδοση 6076
Σελ.: 464
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Μετά από δύο περίπου χρόνια και αρκετές μεταβολές που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση και έχοντας ήδη επαρκές δείγμα από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην πράξη, κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου της διαγραμματικής απεικόνισης και ανάλυσης του ΚΦΔ, όπως και της δικονομίας των φορολογικών διαφορών και της διαδικασίας για την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των φορολογικών εσόδων.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) [Διαγράμματα 1-13]

[1] Γενικές Διατάξεις - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Κοινοποίηση - Έντυπα - Προθεσμίες - Φορολογικός εκπρόσωπος - Εγκύκλιοι

Διάγραμμα3

Ερμηνευτικά σχόλια

Γενικά (άρθρο 1 ΚΦΔ)10
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 ΚΦΔ)11
Ορισμοί (άρθρο 3 ΚΦΔ)12
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 4 ΚΦΔ)13
Κοινοποίηση πράξεων (άρθρο 5 ΚΦΔ)15
Έντυπα (άρθρο 6 ΚΦΔ)17
Προθεσμίες (άρθρο 7 ΚΦΔ)18
Φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρο 8 ΚΦΔ)18
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες (άρθρο 9 ΚΦΔ)19

[2] Φορολογικό Μητρώο [άρθρο 10]

Διάγραμμα21

Ερμηνευτικά σχόλια

Φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ (άρθρα 10 - 11 ΚΦΔ)26

[3] Αποδεικτικό Ενημερότητας [άρθρο 12]

Διάγραμμα34

Ερμηνευτικά σχόλια

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12 ΚΦΔ)35
Βεβαίωση οφειλής38

[4] Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων

Διάγραμμα40

Ερμηνευτικά σχόλια

Βιβλία και στοιχεία (άρθρο 13 ΚΦΔ)45
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους(άρθρα 14, 15, 16 ΚΦΔ)48
Πληροφορίες από τρίτους 49
Στοιχεία κ.λπ. σε άλλη γλώσσα 51
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο (άρθρο 17-17Α ΚΦΔ)52
Άρση απορρήτου54
Περιπτωσιολογία άρσης απορρήτου56
Υπηρεσίες υπέρ των οποίων αίρεται το απόρρητο58
Δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων60
Κυρώσεις λόγω παραβίασης του φορολογικού απορρήτου61

[5] Υποβολή δηλώσεων

Διάγραμμα62

Ερμηνευτικά σχόλια

Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18, 19, 20 ΚΦΔ) 65

[6] Ενδοομιλικές συναλλαγές

Διάγραμμα72

Ερμηνευτικά σχόλια

Φάκελος τεκμηρίωσης (άρθρο 21 ΚΦΔ)75
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης(άρθρο 22 ΚΦΔ)83

[7] Φορολογικοί έλεγχοι

Διάγραμμα90

Ερμηνευτικά σχόλια

Εξουσίες φορολογικής διοίκησης (άρθρο 23 ΚΦΔ)97
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 ΚΦΔ)98
Διενέργεια φορολογικού ελέγχου (άρθρο 25 ΚΦΔ)103
Είσοδος σε κατοικία105
Επανέλεγχος107
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ΚΦΔ)110
Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης(άρθρο 27 ΚΦΔ)112
Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ)116
Προσωρινός διορθωτικός πρσδιορισμός του φόρου116
Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού117
Έκθεση ελέγχου117
Υποθέσεις που ερευνώνται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 28Α ΚΦΔ)120
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή (άρθρο 29 ΚΦΔ)123

[8] Προσδιορισμός του φόρου

Διάγραμμα128

Ερμηνευτικά σχόλια

Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ΚΦΔ)133
Πράξεις προσδιορισμού του φόρου136
Άμεσος προσδιορισμός136
Διοικητικός προσδιορισμός136
Εκτιμώμενος προσδιορισμός136
Διορθωτικός προσδιορισμός137
Προληπτικός προσδιορισμός139
Έκδοση πράξης προσδιορισμού μετά από απόφαση δικαστηρίου140
Παραγραφή (άρθρο 36 ΚΦΔ)140
Παράταση χρόνου παραγραφής141
Φοροδιαφυγή141
Προσαρμογή στο παλαιότερο μη παραγεγραμμένο έτος142
Μεταβατικές διατάξεις142
Παράταση χρόνου παραγραφής με διάταξη νόμου142
Νομολογιακά πορίσματα και διοικητικές θέσεις περί παραγραφής143
Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 ΚΦΔ)145
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΔ)146

[9] Είσπραξη

Διάγραμμα153

Ερμηνευτικά σχόλια

Αρμόδια όργανα προς είσπραξη (άρθρο 40 ΚΦΔ)163
Πληρωμή φόρου (άρθρο 41 ΚΦΔ)164
Επιστροφή φόρου (άρθρο 42 ΚΦΔ)164
Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις (άρθρο 43 ΚΦΔ)168
Σειρά εξόφλησης (άρθρο 44 ΚΦΔ)169
Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη (άρθρο 45 ΚΦΔ)170
Λήψη διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 ΚΦΔ)170
Ακρόαση στην περίπτωση των διασφαλιστικών μέτρων172
Φύση των μέτρων172
Μη εφαρμογή των μέτρων172
Λήψη των μέτρων173
Πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα174
Αναστολή των μέτρων176
Μεταβατική διάταξη176
Μερική άρση των μέτρων176
Ολική άρση των μέτρων178
Λήψη μέτρων μετά την πτώχευση179
Ακύρωση καταλογιστικών πράξεων λόγων παραγραφής179
Αμφισβήτηση των μέτρων180
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47, 48, 49 ΚΦΔ)180
Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας (άρθρο 47 ΚΦΔ)180
Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρο 48 ΚΦΔ)184
Συμψηφισμός184
Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 ΚΦΔ)187
Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50 ΚΦΔ)188
Δικαιώματα ευθυνομένων αλληλεγγύως προσώπων191
Παραγραφή είσπραξης φόρων (άρθρο 51 ΚΦΔ)193

[10] Τόκοι και πρόστιμα

Διάγραμμα195

Ερμηνευτικά σχόλια

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 ΚΦΔ)206
Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54 ΚΦΔ)208
Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης211
Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης212
Άρνηση συνεργασίας κατά το φορολογικό έλεγχο212
Μη εγγραφή στο Μητρώο/Εγγραφή περισσότερες φορές212
Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις213
Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων214
Φορολογίες κεφαλαίου215
Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ215
Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ216
Έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης216
Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ216
Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης217
Μη συμμόρφωση με τις κατά την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν 3842/2010 υποχρεώσεις217
Επανάληψη παραβάσεων217
Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (άρθρο 54Γ ΚΦΔ)218
Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55 ΚΦΔ)219
Παραπομπή αδικημάτων φοροδιαφυγής σε δίκη (άρθρο 55Α ΚΦΔ)219
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56 ΚΦΔ)221
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58 ΚΦΔ)221
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ (άρθρο 58Α ΚΦΔ)222
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59 ΚΦΔ)224
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60 ΚΦΔ)225
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ΚΦΔ)225
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62 ΚΦΔ)226

[11] Διαδικασίες προσφυγής [άρθρο 63]

Διάγραμμα227

Ερμηνευτικά σχόλια

Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 63 ΚΦΔ)231
Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής231
Διαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής233
Εκ του νόμου αναστολή - καταβολή 50% του αμφισβητουμένου ποσού234
Αίτημα αναστολής235
Υπολογισμός τόκων επί αναστολής και θέματα λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια αυτής237
Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής237
Άσκηση δικαστικής προσφυγής και αναστολή καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού238
Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρο 63Α ΚΦΔ)239
Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης (άρθρα 64, 65 ΚΦΔ)243
Φορολογικό Πιστοποιητικό (άρθρο 65Α ΚΦΔ)244

[12] Εγκλήματα Φοροδιαφυγής [άρθρο 66 ΚΦΔ]

Διάγραμμα247

Ερμηνευτικά σχόλια

ΚΦΔ - Ποινικές Κυρώσεις (άρθρα 66-71)253
Αδίκημα φοροδιαφυγής λόγω μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης253
Αδίκημα μη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης κ.λπ. φόρου255
Αδίκημα έκδοσης, αποδοχής πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων255
Άσκηση ποινικής δίωξης257
Παραγραφή258
Αρμόδιο δικαστήριο258

[13] Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 72 ΚΦΔ]

Διάγραμμα259

ΜΕΡΟΣ Β΄

Δικονομία φορολογικών διαφορών

[Διαγράμματα 1-11]

[1] Φορολογικές Διαφορές [άρθρα 1-2 ΚΔΔ]

Διάγραμμα267

[2] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε πρώτο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]

Διάγραμμα268

[3] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε δεύτερο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]

Διάγραμμα269

[4] Αρμοδιότητα κατά τόπο [άρθρο 7 ΚΔΔ]

Διάγραμμα269

[5] Εκπροσώπηση του Δημοσίου - Επιδόσεις [άρθρα 25, 29, 49 ΚΔΔ]

Διάγραμμα270

[6] Ενδικοφανής διαδικασία [άρθρο 63 ΚΔΔ]

Διάγραμμα271

[7] Ενδοστρεφής δίκη στις φορολογικές διαφορές [άρθρο 64 ΚΔΔ]

Διάγραμμα272

[8] Προσφυγή [άρθρα 63 επ. ΚΔΔ]

Διάγραμμα272

[9] Προσωρινή δικαστική προστασία επί προσφυγής [άρθρα 200 επ. ΚΔΔ]

Διάγραμμα276

[10] Έφεση [άρθρα 92 επ. ΚΔΔ]

Διάγραμμα279

[11] Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 206 επ. ΚΔΔ]

Διάγραμμα281

Ερμηνευτικά σχόλια

Η έννοια της φορολογικής διαφοράς (Άρθρα 2 - 5 ΚΔΔ)282
Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές283
Επίλυση φορολογικών διαφορών με αγωγή285
Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων285
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (Άρθρο 6 ΚΔΔ)289
Περισσότερα πρόστιμα ΚΒΣ292
Κατά προτεραιότητα εκδίκαση292
Νομιμοποίηση πληρεξουσίων - Συμπλήρωση παραλείψεων (Άρθρα 27 - 30 και 139Α ΚΔΔ)292
Νομιμοποίηση εταιρειών295
Πτωχός297
Περιεχόμενο δικογράφου (Άρθρα 45 - 46 ΚΔΔ)298
Επιδόσεις (Άρθρα 47 – 57 ΚΔΔ)301
Προθεσμίες (Άρθρα 60 - 61 ΚΔΔ)304
Προσφυγή (Άρθρα 63 - 70 ΚΔΔ)306
Προσβαλλόμενες πράξεις (Άρθρο 63 ΚΔΔ)306
Ενδικοφανής προσφυγή308
Ενεργητική νομιμοποίηση (Άρθρο 64 ΚΔΔ)310
Παθητική νομιμοποίηση (Άρθρο 65 ΚΔΔ)313
Προθεσμία (Άρθρο 66 ΚΔΔ)313
Διακοπή της προθεσμίας (Άρθρο 67 ΚΔΔ)316
Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής (Άρθρο 68 ΚΔΔ)316
Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (Άρθρο 69 ΚΔΔ)317
Δεύτερη προσφυγή (Άρθρο 70 ΚΔΔ)319
Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής (Άρθρο 79 ΚΔΔ)320
Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας321
Εξουσία δικαστηρίου322
Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί φορολογικών πράξεων324
Φορολογική απαλλαγή325
Χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος325
Μεταβολή της πραγματικής βάσης325
Έφεση (Άρθρα 92 - 100 ΚΔΔ)327
Καταβολή ποσοστού του οφειλόμενου φόρου328
Πρόσθετη παρέμβαση (Άρθρο 113 ΚΔΔ)334
Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα335
Συνάφεια πράξεων (Άρθρο 122 ΚΔΔ)337
Προδικασία - Επίδοση αντιγράφου της προσφυγής (Άρθρο 126 ΚΔΔ)338
Πρόσθετοι λόγοι (Άρθρο 131 ΚΔΔ)340
Υπόμνημα (Άρθρο 138 ΚΔΔ)341
Παραίτηση (Άρθρο 143 ΚΔΔ)342
Απόδειξη (Άρθρα 144 - 145 ΚΔΔ)342
Αποδεικτικά μέσα (Άρθρα 147 επ. ΚΔΔ)342
Προσωρινή δικαστική προστασία (Άρθρα 200 - 209 ΚΔΔ)343
Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης348
Παράβολο (Άρθρο 277 ΚΔΔ)355
Συμπλήρωση παραβόλου357
Εκτέλεση της πράξης - Ταμειακή βεβαίωση357
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης358

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων

[Διαγράμματα 1-5]

[1] Αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών εσόδων [άρθρα 45, 47, 48 ΚΦΔ, ΚΕΔΕ]

Διάγραμμα361

[2] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 10 επ. ΚΕΔΕ]

Διάγραμμα363

[3] Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου [άρθρα 30 επ. ΚΕΔΕ]

Διάγραμμα364

[4] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρα 35 επ. ΚΕΔΕ]

Διάγραμμα366

[5] Ανακοπές [άρθρα 216 επ. ΚΔΔ]

Διάγραμμα367

Ερμηνευτικά σχόλια

Εκτελεστοί τίτλοι (Άρθρα 45, 47 ΚΦΔ, 2, 4 ΚΕΔΕ)369
Αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης370
Ατομική ειδοποίηση373
Αλληλέγγυα ευθυνόμενα πρόσωπα374
Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης377
Θάνατος φορολογούμενου379
Ατομική ειδοποίηση - κατάσχεση στα χέρια τρίτου379
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (Άρθρα 9 επ. ΚΕΔΕ)380
Όρια της ευχέρειας του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη του πλέον πρόσφορου μέτρου εκτέλεσης380
Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη381
Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου382
Ανακοπές (Άρθρα 216 επ. ΚΔΔ)385
Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης386
Ανακοπή κατασχετήριας έκθεσης388
Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού388
Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση390
Προθεσμία391
Δικόγραφο392
Ανασταλτικό αποτέλεσμα393
Εξουσία δικαστηρίου393

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Απόψεις επί προσωρινού προσδιορισμού προστίμου401
Παρατηρήσεις405
2. Ενδικοφανής προσφυγή και αναστολή407
Παρατηρήσεις413
3. Προσφυγή416
Παρατηρήσεις422
4. Έφεση423
Παρατηρήσεις430
5. Αίτηση αναίρεσης432
Παρατηρήσεις435
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ437

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.