ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Συγγραφέας:

Έκδοση 6078
Σελ.: 416
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Φορολογία Νομικών Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» κρίθηκε αναγκαία ενόψειτων τροποποιήσεων στη φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επήλθαν μετά την πρώτη έκδοση του 2012.

Σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της φορολογίας των νομικών αυτών προσώπων συντελέσθηκε με την εισαγωγή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), χωρίς ωστόσο η εισαγωγή του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος να την αντιμετωπίσει ολιστικά. Αντίθετα και οι νέες ρυθμίσεις δείχνουν να τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία και με την παροχή πολύ στενών περιθωρίων απαλλαγών. Εξακολουθεί ο νομοθέτης να προβλέπει την απαλλαγή από τη φορολόγησή τους μόνον όταν πραγματοποιούν πράξεις κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους (όπως είχε ερμηνευθεί με την Πολ. 167/1973 και τη με αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση ΝΣΚ). Όμως η θέση αυτή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και έλλειψη ενδιαφέροντος για στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τυγχάνουν ευρύτατων απαλλαγών από τη φορολογία, καθώς το σύνολο του καθαρού τους εισοδήματος διατίθεται για την κάλυψη κοινωφελών, φιλανθρωπικών κ.λπ. σκοπών. Σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό σκοπό των νομικών αυτών προσώπων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ο απαραίτητος εκείνος μηχανισμός ελέγχου που θα εξασφαλίζει την είσπραξη των φόρων όταν τα νομικά αυτά πρόσωπα λειτουργούν ως προπέτασμα για φοροδιαφυγή, πολιτικές σκοπιμότητες, χρησιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον σκοπό τους.

Βασικό κριτήριο στον έλεγχο αυτό θα πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός των χρηματοδοτήσεων αυτών των νομικών προσώπων, αν δηλαδή τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού τους ή όχι. Δεύτερο σημαντικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο του χρηματοδότη τους ή ο αριθμός των χρηματοδοτών τους.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να τεθούν τα κριτήρια εκείνα που θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό, τον επαρκή έλεγχο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των νομικών αυτών προσώπων. Αρκεί να υπάρχει κάθε φορά η αναγκαία κρατική βούληση, προκειμένου ν΄ ασκείται πραγματικά ένας τέτοιος έλεγχος. Οφείλουμε, τέλος, να τονίσουμε τον σημαντικό ρόλο που αθόρυβα παίζει η Εκκλησία της Ελλάδος στη βοήθεια όσων έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-2013)

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Φορολογία Εισοδήματος

Ι. Γενικά23
Α. Πεδίο Εφαρμογής23
Β. Φορολογική Κατοικία24
Γ. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή25
Δ. Φορολογητέο Εισόδημα25
Ε. Φορολογικό Έτος28
ΣΤ. Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής28
Ζ. Μειώσεις Φόρου για Ιατρικές Δαπάνες29
1. Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης30
i. Δαπάνες που αναγνωρίζονται ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης35
ii. Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης36
2. Μειώσεις φόρου για δωρεές37
Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων39
1. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων39
2. Υποκείμενα του Φόρου Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων41
3. Συνήθεις Μορφές Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Κριτική για τη Φορολόγησή τους44
4. Κληροδοτήματα που αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης47
5. Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα47
6. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα49
α. Κριτήρια για ομοειδείς συναλλαγές επί τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ που ορίσθηκαν έως την ψήφιση του Ν 4386/201451
7. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες51
α. Αποσβέσεις56
β. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων59
γ. Επισφαλείς απαιτήσεις59
8. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες60
9. Μεταφορά ζημιών83
10. Μέθοδος προσδιορισμού «εσόδων» 84
11. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία84
12. Φορολογικός συντελεστής86
13. Παρακράτηση Φόρου86
14. Φορολογικός συντελεστής87
15. Υπόχρεοι σε παρακράτηση87
16. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση88
17. Συντελεστές παρακράτησης φόρου89
14. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς91
15. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «και καταβολή του φόρου» 95
16. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο103
Α. Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος104
1. Καθεστώς μέχρι 31.12.2015104
2. Καθεστώς από 1.1.2016105
3. Προϊσχύσαν καθεστώς υπό το Ν 2238/1994106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Ι. Νομοθετικό πλαίσιο109
Α. Μητρώο Μ.Κ.Ο.110
Β. Εκτέλεση Προγραμμάτων Μ.Κ.Ο.111
Γ. Φορολογικές απαλλαγές113
Δ. Συμμετοχή σε Προγράμματα Μ.Κ.Ο. στο εξωτερικό113
Ε. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Μ.Κ.Ο.115
ΣΤ. Ρύθμιση Θεμάτων της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας116

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000)119
Α. Επιβολή και Φύση του Φόρου119
Β. Αντικείμενο του φόρου120
Γ. Υποκείμενο του ΦΠΑ124
Δ. Οικονομική δραστηριότητα126
Ε. Τόπος παράδοσης αγαθών126
ΣΤ. Τόπος παροχής υπηρεσιών129
1. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας130
Ζ. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών131
Η. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών132
Θ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών134
Ι. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου135
Κ. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών135
Λ. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών138
Μ. Συντελεστές – Υπολογισμός του Φόρου139
Ν. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας142
1. Παροχή υπηρεσιών από ιδρύματα σε τέκνα ασφαλισμένων με βαριά νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.λπ.144
2. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας145
3. Παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων146
4. Παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ147
5. Γενικές παρατηρήσεις148
1. Υποχρεώσεις εξεταστικών φορέων150
2. Υποχρεώσεις πιστοποιούντων φορέων151
Ξ. Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών161
Ο. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών163
Π. Ειδικές Απαλλαγές164
Ρ. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (άρθρο 39β)164
Σ. Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων165
Τ. Δηλώσεις166

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ι. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014 - ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014)173
Α. Πεδίο εφαρμογής173

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Φορολογία Κληρονομιών και Δωρεών231
Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις231
Β. Φορολογία Κληρονομιών232
1. Αντικείμενο του Φόρου234
2. Υποκείμενο φόρου236
3. Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης236
4. Προσδιορισμός αξίας αντικειμένων φορολογίας238
5. Υπολογισμός φόρου255
6. Υπολογισμός του φόρου σε περίπτωση αποποίησης255
7. Δήλωση Φόρου Κληρονομιών257
i. Περιεχόμενο της Δήλωσης257
ii. Τρόπος Υποβολής της Δήλωσης258
iii. Έλεγχος – Εξώδικη λύση διαφοράς261
iv. Βεβαίωση και Καταβολή του Φόρου Κληρονομιών263
v. Δήλωση κληρονομιών - Δήλωση με επιφύλαξη. 267
8. Διεθνείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας271
Γ. Φορολογία Δωρεών 273
1. Αντικείμενο του Φόρου Δωρεάς273
2. Υποκείμενο του Φόρου Δωρεάς 274
3. Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης275
4. Προσδιορισμός αξίας αντικειμένων δωρεών και γονικών παροχών –Ακύρωση και ανάκληση - Εκπτώσεις276
5. Ακύρωση και Ανάκληση Δωρεών277
6. Απαλλαγές – Υπολογισμός του φόρου278
7. Υπόχρεος σε Δήλωση Φόρου Δωρεάς281
8. Τρόπος υποβολής των δηλώσεων284
9. Μεταβατική Διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013) 285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις (Ν 4182/2013, ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013)

ΙΙ. Έννοια και Σύσταση Κοινωφελών Ιδρυμάτων288
ΙΙΙ. Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος - Διάλυση289
IV. Συγχώνευση Ιδρυμάτων291
V. Κατανομή περιουσίας υπέρ περισσότερων σκοπών-συγκληρονομία291
VI. Χορήγηση υποτροφιών292
VII. Σύσταση φορέων αξιοποίησης της περιουσίας ιδρυμάτων292
VIII. Διαχειριστικές πράξεις293
IX. Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων294
X. Πιστώσεις και δαπάνες296
XI. Μεταβατικό Καθεστώς296

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν 4223/2013, ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις301
II. Αντικείμενο του φόρου (αρ. 1) 302
III. Άρθρο 32 Ν.3842/2010 (Νόμος περί ΦΑΠ)302
IV. Υποκείμενο του φόρου (αρ. 2)303
V. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (αρ. 3) 306
VI. Υπολογισμός του κύριου φόρου (αρ. 4)309
A. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα:309
Β. Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα312
Γ. Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου (αρ. 5)317
Δ. Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης - (αρ. 6)319
Ε. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου (αρ. 7) 320
ΣΤ. Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (αρ. 8) 322
Ζ. Πιστοποιητικό άρθρου 54Α Ν.4174/2013323
Η. Ευθύνη Νομίμων Εκπροσώπων Νομικών Προσώπων331
Θ. Ο ΕΝΦΙΑ ως έσοδο των Ο.Τ.Α.331

Ειδικός φόρος επί ακινήτων (Ν 3091/2002, ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 343
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ343

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Ν 1587/1950)

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις345
Α. Αντικείμενο του Φόρου345
Β. Ειδικές Περιπτώσεις Επιβολής του Φόρου347
Γ. Φορολογητέα Αξία του Ακινήτου350
Δ. Φορολογικοί Συντελεστές351
Ε. Υποκείμενο του Φόρου 353
ΣΤ. Απαλλαγές από το φόρο 353
Ζ. Θρησκευτικά – Εκκλησιαστικά Πρόσωπα354
Η. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου 355
Θ. Καταβολή του Φόρου356
Ι. Έλεγχος της Δήλωσης358
ΙΑ. Ένδικα Μέσα - Συμβιβασμός358
ΙΒ. Διαδικασία Βεβαίωσης - Παραγραφή359
ΙΓ. Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων – Υποθηκοφυλάκων – Δημοσίων Αρχών359
ΙΔ. Κυρώσεις359
ΙΕ. Περιπτώσεις Επιστροφής του Φόρου359
ΙΣΤ. Λοιποί φόροι και τέλη361

Τέλος Ακινήτου Περιουσίας (άρθρο 24, Ν 2130/1993)

Α. Υπολογισμός Αξίας Ακινήτων 364
Β. Εξαιρέσεις από το Τέλος Ακινήτου Περιουσίας364
Γ. Βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακινήτου Περιουσίας 366
Δ. Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης καταβολής του Τέλους Ακινήτου Περιουσίας368
Ε. Χρήση των εσόδων από το Τέλος Ακινήτου Περιουσίας από τους Ο.Τ.Α.368
ΣΤ. Ημιυπαίθριοι 369

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ι. Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Α.Ε.Α.Π)371
Α. Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία -Έδρα - Διάρκεια371
Β. Μέτοχοι - Μετοχικό Κεφάλαιο -Έσοδα373
Γ. Καταστατικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση374
Δ. Ρυθμίσεις σχετικά με την περιέλευση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των ακινήτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.375
Ε. Φορολογικές Απαλλαγές376
ΣΤ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς376
Ζ. Διοίκηση - Διαχείριση - Αξιοποίηση των ακινήτων376
Η. Σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού377
Θ. Πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων377
ΙΙ. Θρησκευτικές κοινότητες379
Α. Φορολογικές Απαλλαγές382
ΙΙΙ. Ρυθμίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης383
IV. Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου384
V. Εταιρείες από Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα386
VI. Εκκλησία και Κοινωφελή Ιδρύματα του Ν 4182/2013387
Γ. Ιερά Προσκυνήματα και Εκκλησιαστικά Μουσεία392
VII. Μεταβίβαση Κατοχής ή Κυριότητας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που ανήκουν σε Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ν 3028/2002)393
VIII. Θρησκευτικά – Εκκλησιαστικά Πρόσωπα - Απαλλαγές από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων 395
ΙΧ. Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και Συμβάσεις που επιδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή κρατικούς πόρους396

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ι. Τέλη χαρτοσήμου (ΠΔ 28/28 Ιουλίου 1931, ΦΕΚ Α΄ 239)397
Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις397
Β. Διακρίσεις398
Γ. Απαλλαγές398
Δ. Υποκειμενικές απαλλαγές 400
Ε. Απαλλαγές από Πάγια Τέλη 400
ΣΤ. Άγιον Όρος401
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 403
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ413

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.