ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Νομοθετικά και ερμηνευτικά προβλήματα της αναθεώρησης με το Ν 4072/12
Συγγραφέας:

Έκδοση 6081
Σελ.: 376
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


H μελέτη «Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης Εταιρίας» αναφέρεται σε ζητήματα που ανέκυψαν από την αναθεώρηση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών με το έβδομο μέρος του Ν 4072/2012 και ερευνά ουσιώδη θέματα της ομόρρυθμης εταιρίας και της ετερόρρυθμης εταιρίας (απλής και κατά μετοχές), τα οποία απασχολούν τη θεωρητική, νομολογιακή και πρακτική επιστημονική σκέψη.

Με δεδομένη την ανεπάρκεια του αστικού δικαίου περί εταιριών να καλύψει αρκετά ζητήματα των προσωπικών εμπορικών εταιριών και να εξυπηρετήσει τη σύγχρονη δράση των επιχειρήσεων, η αναμόρφωση του δικαίου ήταν πέρα από απαραίτητη και αναγκαία στο μέχρι πρότινος απηρχαιωμένο αυτό δίκαιο. Ο νομοθέτης επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών αντιμετωπίζοντας τα θέματά του σε νέες βάσεις, με στόχο τη συνέχιση και μη διάλυση της επιχείρησης. Με τις νέες ρυθμίσεις η έννοια της προσωπικής εμπορικής εταιρίας υφίσταται σημαντικές αποκλίσεις έναντι της κλασικής έννοιας της εταιρίας του αστικού κώδικα, που συνίσταται στη διατήρηση του εταιρικού δεσμού χωρίς καμία μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων και στην ταύτιση της εταιρικής τύχης με αυτής των εταίρων από άποψη θανάτου, πτώχευσης ή απαγόρευσης. Ζητήματα τα οποία είχαν επιλυθεί από τη θεωρία και νομολογία τίθενται από την αρχή υπό το κράτος των νέων ρυθμίσεων και δημιουργούν νέους προβληματισμούς. Σε πολλά σημεία οι αναθεωρημένες νομοθετικές διατάξεις ανατρέπουν τις μέχρι τώρα κρατούσες θέσεις και απόψεις που είχαν διατυπωθεί σε πολλά θέματα.

Έτσι με τις νέες ρυθμίσεις υποχωρεί η προσωπικότητα των συνεταίρων, το λεγόμενο προσωπικό στοιχείο (intuitus personae) που έχει προέχουσα θέση στις προσωπικές εταιρίες. Η διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να αφίσταται ουσιωδώς από κανόνες του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών, ώστε να ομιλούμε για δημιουργία οιονεί κεφαλαιουχικής εταιρίας, που απλά περιβάλλεται τον τύπο της προσωπικής εταιρίας. Χάνεται δηλαδή ο σύνδεσμος των ολιγάριθμων μελών, αφού στην εταιρία μπορεί να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός εταίρων αντί του μικρού αριθμού των εταίρων που αντιστοιχεί στην κλασική έννοια της εταιρίας, με συνέπεια να υπάρχει εταιρία τυπικά προσωπική αλλά κατ? ουσία κεφαλαιουχικής προέλευσης. Ακόμα, ιδιαίτερα ζητήματα υπό τις νέες ρυθμίσεις θέτουν η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής (συμβατική και κληρονομική), η ευθύνη των εταίρων, η έξοδος και ο αποκλεισμός του εταίρου, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Επίσης καίριο είναι το ζήτημα της ατομικής έγερσης των εταιρικών αξιώσεων, το οποίο άφησε ατυχώς αρρύθμιστο ο νομοθέτης (actio pro socio), του μετασχηματισμού των προσωπικών εταιριών που δε ρυθμίσθηκε σε ευρεία έκταση καθώς και του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ετερόρρυθμες εταιρίες κατά μετοχές. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών επιχειρείται με βάση τη στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων και τον επιδιωκόμενο από το νομοθέτη σκοπό.

Η μελέτη «Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης Εταιρίας» αποτελεί ένα ευσύνοπτο και περιεκτικό βοήθημα, χρήσιμο για κάθε μελετητή του δικαίου των εμπορικών εταιριών.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣXIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣXXXVII
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣXXXVII
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣXL
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
§ 1. Αντικείμενο της έρευνας7
§ 2. Διάρθρωση της έρευνας10

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ENNOIΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
§ 1. Η έννοια της εταιρίας, κοινωνίας, επιχείρησης και οι διαφορές τους33
Ι. Η έννοια της εταιρίας33
II. Η κοινωνία δικαίου35
1. H νομοθετική ρύθμιση35
2. Η έννοια της απλής κοινωνίας35
3. Η έννοια και η λειτουργία της κληρονομικής κοινωνίας36
3.1. Γενικά36
3.2. Η κληρονομική επιχείρηση36
3.3. Η σύσταση εξωτερικής προσωπικής εταιρίας36
4. Οι διαφορές κοινωνίας δικαίου και εταιρίας37
III. Η επιχείρηση38
1. Η έννοια38
2. Οι διαφορές εταιρίας και επιχείρησης38
§ 2. Η εταιρική σύμβαση39
Ι. Η έννοια και η αποστολή της39
ΙΙ. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης39
ΙΙΙ. Η νομική φύση της εταιρικής σύμβασης40
ΙV. Οι όροι της εταιρικής σύμβασης41
Α. Οι γενικοί όροι41
Β. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι της εταιρικής σύμβασης41
1. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς των εταίρων41
2. Ο κοινός εταιρικός σκοπός42
3. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίας43
4. Η απαγόρευση πράξεων που αντιτίθενται στα συμφέροντα της εταιρίας43
5. Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης των συνεταίρων για την οικονομική κατάσταση και των υποθέσεων της εταιρίας44
6. Η τήρηση τύπου44
7. Η δημοσιότητα44
§ 3. Η ταξινόμηση των εταιριών45
Ι. Η βασική διάκριση των εταιριών45
ΙΙ. Οι εταιρίες εκτός εμπορικού δικαίου με νομική προσωπικότητα45
1. Το σωματείο45
2. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους46
3. Η αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα47
ΙΙΙ. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου48
1. Με νομική προσωπικότητα48
2. Χωρίς νομική προσωπικότητα48
2.1. Η αφανής εταιρία49
2.2. Η συμπλοιοκτησία49
ΙV. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες49
1. Η σωματειακή οργάνωση του νομικού προσώπου50
2. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών50
3. Η νόθευση των εταιρικών τύπων51
V. Ο εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό και ουσιαστικό σύστημα52
1. Η εμπορικότητα των εταιριών52
2. Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως εμπορικής / συνέπειες της εμπορικότητας54
§ 4. Oι εταιρικοί τύποι στο αλλοδαπό δίκαιο55
I. Στο γερμανικό δίκαιο55
II. Στο δίκαιο των ΗΠΑ56
1. Oι ομοσπονδιακοί νόμοι56
2. Το δίκαιο των πολιτειών57
3. Τα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ, Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝUMERUS CLAUSUS ΚΑΙ TΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ν.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
§ 5. H ιστορία του όρου προσωπικότητα59
§ 6. Η θέση του ζητήματος61
Ι. Η θεμελίωση του ζητήματος61
ΙΙ. Η έννοια της νομικής προσωπικότητας62
ΙΙΙ. Η δημιουργία της νομικής προσωπικότητας63
1. Γενικά63
2. Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας63
3. Η έλλειψη της νομικής προσωπικότητας και η ένσταση νομιμοποίησης της εταιρίας64
ΙV. Ο κλειστός αριθμός των νομικών προσώπων και τα προβλήματα στο νέο δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιρών66
1. Γενικά66
2. H αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών κατά της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας και αντίστροφα66
V. Οι θεωρίες της νομικής προσωπικότητας69
1. Το ζήτημα69
2. Η θεωρία του πλάσματος και η οργανική θεωρία69
3. Η αρχή του χωρισμού των περιουσιών / Η περιουσιακή αυτοτέλεια του νομικού προσώπου70
4. Η αρχή της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου71
5. Η θεωρία Ultra Vires και Objects - Clause72
VI. Τα ατελή νομικά πρόσωπα73
VII. Η λήξη της νομικής προσωπικότητας75
VIII. Συνέπειες της νομικής προσωπικότητας76

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ, Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ο.Ε., Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ, Η ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ
§ 7. H ομόρρυθμη εταιρία81
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά81
ΙΙ. Η νομική φύση82
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρία82
ΙV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις83
§ 8. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας84
I. Οι προϋποθέσεις κατάρτισης της εταιρικής σύμβασης84
Α. Οι γενικοί όροι84
Β. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι84
1. Τύπος84
2. Δημοσίευση85
2.1. Γενικά85
2.2. Η συστατική δημοσιότητα85
2.3. Οι συνέπειες της δημοσιότητας87
ΙΙ. Η απλή σύσταση88
ΙΙΙ. Η σύσταση με την απλοποιημένη διαδικασία μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης (Υ.Μ.Σ)88
ΙV. Η επιλογή της διαδικασίας σύστασης90
§ 9. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία (πρώην de facto)91
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση91
ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων92
1. Στο προϊσχύσαν δίκαιο92
2. Στο ισχύον δίκαιο93
ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική εταιρία με τυπικό ελάττωμα94
ΙV. Η αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη / ελαττωματική εταιρία με ουσιαστικό ελάττωμα97
V. Φαινομενική εταιρία99
VI. Η ελαττωματική εταιρία στο γερμανικό δίκαιο99
VII. Ιδία θέση101
§ 10. Η υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία101
§ 11. Η εταιρική επωνυμία102
Ι. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίας102
ΙΙ. Αντικείμενο της επωνυμίας103
ΙΙΙ. Aρχές σχηματισμού εμπορικής επωνυμίας103
ΙV. Ο σχηματισμός της επωνυμίας ομόρρυθμης εταιρίας104
V. H μεταβίβαση της επωνυμίας104
1. Γενικά104
2. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρηση ή αυτοτελής μεταβίβασή της;104
3. Η μεταβίβαση της επωνυμίας των προσωπικών εταιριών106
VI. Η κατάσχεση και εκποίηση της επωνυμίας στην ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΕΡΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (Actio Pro Socio)
§ 12. Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ομόρρυθμη εταιρία107
Ι. Η θέση των ζητημάτων107
ΙΙ. Η διαχείριση στην ομόρρυθμη εταιρία108
1. Γενικά108
2. Η διαχείριση ως δικαίωμα και υποχρέωση108
3. O διορισμός διαχειριστών109
3.1. Ο διορισμός διαχειριστών εταίρων109
3.2. Η διαχείριση από μη εταίρο110
3.3. Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης (ΑΚ 69)111
4. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή113
5. Η ευθύνη του διαχειριστή114
6. Η ανάκληση διαχειριστή115
6.1. Οι προϋποθέσεις ανάκλησης115
6.2. Η ανάκληση διαχειριστή σε διμελή εταιρία115
6.3. Η απόφαση ανάκλησης115
6.4. Η λήξη του διαχειριστικού αξιώματος116
ΙΙΙ. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια116
1. Η έννοια της έσω διαχείρισης116
2. Το περιεχόμενο της διαχείρισης117
3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισης117
3.1. Η ατομική διαχείριση117
3.2. Η καταστατική διαχείριση118
4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας118
5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην ατομική διαχειριστική εξουσία120
5.1. Η νομοθετική ρύθμιση και το πρόβλημα120
5.2. Οι απόψεις στη θεωρία122
5.3. Η καταχρηστική εναντίωση123
ΙV. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοια123
1. Η νομοθετική ρύθμιση123
2. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας123
3. Η έννοια της εκπροσώπησης124
4. Το περιεχόμενο της εκπροσώπησης124
5. Οι εφαρμοστέες διατάξεις125
6. Η λειτουργία της εκπροσώπησης125
6.1. Η ατομική εκπροσώπηση125
6.2. Η συλλογική εκπροσώπηση126
6.3. Η εκπροσώπηση από μη εταίρο126
6.4. Η αγωγή περί της ανάθεσης εκπροσωπευτικής διαχείρισης127
7. Τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας127
7.1. Η θεωρία της Prokura127
7.2. Η θεωρία της Ultra Vires128
7.3. Οι διαφορές των θεωριών128
7.4. H έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας στο αστικό δίκαιο129
7.5. Η έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας στην ομόρρυθμη εταιρία129
7.5.1. Το απεριόριστο της εκπροσώπησης129
7.5.2. Η καταχρηστική άσκηση της εκπροσωπευτικής εξουσίας131
7.5.3. H δέσμευση έναντι των τρίτων132
7.6. Η κοινοτική ρύθμιση133
V. Διαφορές της εσωτερικής (Εσ.Δ) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.Δ)134
§ 13. Η ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)135
Ι. H θέση των ζητημάτων135
II. Η βάση επίλυσης των ζητημάτων137
III. Η έννοια της actio pro socio137
IV. H έκταση του προβλήματος - Η οριοθέτηση της ατομικής εταιρικής αγωγής138
V. Η θέση του εταίρου στην εταιρία στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο139
Α. Στο ουσιαστικό δίκαιο139
1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία139
2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου140
Β. Στο δικονομικό δίκαιο142
1. Η νομιμοποίηση για την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων142
2. H νομιμοποίηση του εταίρου προς άσκηση της εταιρικής αγωγής. Το είδος της αγωγής143
2.1. Ο εταίρος ως μη δικαιούχος διάδικος143
2.2. Ο εταίρος ως διάδικος144
3. Ο χρόνος της άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής146
4. Συμπερασματική θέση147
VI. Η εφαρμογή της actio pro socio στις κεφαλαιουχικές εταιρίες148
Α. Στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία148
Β. Στην ανώνυμη εταιρία148
VII. Ο αποκλεισμός ή περιορισμός της actio pro socio με καταστατικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες150
VIIΙ. Γενικοί περιορισμοί της actio pro socio151
1. Η γενική ρήτρα της υποχρέωσης πίστης153
1.1 Προέλευση της αρχής153
1.2. Περιεχόμενο της αρχής153
2. Η αναγνώριση της αρχής στη θεωρία και νομολογία154
3. Συρροή νομικών θεμελιώσεων λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστης155
4. Συμπερασματική θέση158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΕΞΟΔΟΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
§ 14. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων159
Α. Η αποχώρηση του εταίρου159
Α.1. Η έξοδος του εταίρου160
Ι. Η έννοια160
ΙΙ. Η εκούσια έξοδος του εταίρου160
1. H καταγγελία της εταιρικής συμμετοχής160
2. Η διατήρηση της καταγγελίας αντί της εξόδου του εταίρου161
3. Έξοδος εταίρου με συνδρομή σπουδαίου λόγου;162
ΙΙΙ. Η ακούσια έξοδος162
1. Η έξοδος του εταίρου προκαλούμενη από ατομικό πιστωτή163
1.1. Το κενό στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών163
1.2. Η κάλυψη του κενού του νόμου - ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας υπέρ των ατομικών δανειστών στην ομόρρυθμη εταιρία164
2. Ο αποκλεισμός του εταίρου165
IV. Η ευθύνη για τα χρέη αποχωρούντος εταίρου165
V. Η αποζημίωση του εξερχόμενου εταίρου και ο τρόπος υπολογισμού αυτής166
VΙ. Η δημοσίευση της αποχώρησης του εταίρου166
A.2. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο166
I. Εισαγωγή166
II. Η θέση των ζητημάτων167
1. Ζητήματα του ουσιαστικού δικαίου168
2. Ζητήματα του δικονομικού δικαίου168
ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση169
1. Το προϊσχύσαν δίκαιο169
2. Το ισχύον δίκαιο169
ΙV. Το πεδίο εφαρμογής170
V. Οι προϋποθέσεις αποκλεισμού του εταίρου170
1. Οι τυπικές προϋποθέσεις170
2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις171
2.1 Η υπαιτιότητα171
2.2. Ο σπουδαίος λόγος171
VI. Νομική φύση του δικαιώματος αποκλεισμού172
VII. Αναγκαστικός ή ενδοτικός ο κανόνας του αποκλεισμού του εταίρου;173
1. Στο ελληνικό δίκαιο173
2. Στο γερμανικό δίκαιο174
VIII. Η καταστατική ρύθμιση του αποκλεισμού του εταίρου175
1. Ο αποκλεισμός του εταίρου χωρίς σπουδαίο λόγο175
2. Ο περιορισμός και η άρση του δικαιώματος αποκλεισμού του εταίρου176
3. Η διευκόλυνση του αποκλεισμού του εταίρου177
4. Τα όρια στη διευκόλυνση του αποκλεισμού του εταίρου177
5. Ο αποκλεισμός του εταίρου χωρίς δικαστική απόφαση178
6. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αποκλεισμού του εταίρου178
IX. Καταγγελία της εταιρίας από τον υπό αποκλεισμό εταίρο;179
X. Ο αποκλεισμός του εταίρου σε διμελή εταιρία179
XI. Η δημοσίευση του αποκλεισμού του εταίρου180
XII. Οι νομικές συνέπειες του αποκλεισμού του εταίρου181
1. Ως προς τις έσω σχέσεις181
1.1. Η προσαύξηση του εταιρικού μεριδίου των λοιπών εταίρων181
1.2. Η αποζημίωση του αποκλεισμένου εταίρου181
1.3. Ο υπολογισμός της αξίας της εταιρικής μερίδας182
1.4. Η απόδοση των αντικειμένων183
1.5. Η συμμετοχή σε συμβάσεις υπό αίρεση183
1.6. Η απαγόρευση ανταγωνισμού183
2. Ως προς τις έξω σχέσεις184
2.1. Η ευθύνη του αποκλεισμένου εταίρου για τα χρέη184
2.1.1. Για τα παλιά χρέη184
2.1.2. Η εφαρμογή της ΑΚ 479185
2.1.3. Για τα νέα χρέη185
2.2. Η απαλλαγή του αποκλεισμένου εταίρου για τα εταιρικά χρέη185
XIII. O αποκλεισμός του εταίρου στο γερμανικό δίκαιο (OHG/KG)186
XIV. H αποχώρηση του εταίρου στο ελβετικό δίκαιο187
Α3. O αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιο188
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση188
ΙΙ. H νομιμοποίηση διαδίκου στη δίκη αποκλεισμού του εταίρου188
1. Η ενεργητική νομιμοποίηση188
1.1. Στο προϊσχύσαν δίκαιο188
1.2. Στο ισχύον δίκαιο189
1.2.1. Η ελαστική εκούσια δικαιοδοσία189
1.2.2. Τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα για την αγωγή αποκλεισμού190
1.2.3. Το περιορισμένο δεδικασμένο190
2. Η παθητική νομιμοποίηση191
ΙΙΙ. Η διαδικασία στην εκούσια δικαιοδοσία192
1. Η αίτηση /αγωγή αποκλεισμού του εταίρου192
2. Η άσκηση έφεσης192
3. Η προθεσμία έφεσης193
4. Το ρυθμιστικό μέτρο της προσωρινής διαταγής193
IV. Η διαπλαστική απόφαση αποκλεισμού του εταίρου και ο χρόνος ενέργειάς της193
V. Αποκλεισμός του εταίρου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 683- 703) ή με το ρυθμιστικό μέτρο της προσωρινής διαταγής της εκουσίας διαδικασίας (ΚΠολΔ 781);194
VΙ. Δυνητικός ή υποχρεωτικός αποκλεισμός του εταίρου;196
Β. H μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ομόρρυθμη εταιρία196
Ι. Γενικά196
IΙ. H έννοια της εταιρικής συμμετοχής197
IIΙ. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής198
Β1. H συμβατική μεταβίβαση198
Ι. Στο προϊσχύσαν δίκαιο198
ΙΙ. Στο ισχύον δίκαιο199
ΙΙΙ. Οι πράξεις για τη μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής199
Β2. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής200
Ι. Η θέση των ζητημάτων μετά το Ν 4072/2012200
IΙ. Ο θάνατος του εταίρου201
1. Στο προϊσχύσαν δίκαιο201
2. Στο ισχύον δίκαιο201
2.1. Ο θάνατος εταίρου σε τριμελή εταιρία201
2.2. Ο θάνατος εταίρου σε διμελή εταιρία202
IΙΙ. Η νομική θέση του κληρονόμου στην ομόρρυθμη εταιρία202
1. Η αποδοχή κληρονομίας202
2. Η αποποίηση της κληρονομίας203
IV. Σύγκρουση των διατάξεων του εταιρικού δικαίου με τις διατάξεις του αστικού δικαίου ως προς την ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ομόρρυθμου εταίρου;203
V. Οι μορφές συμφωνιών συνέχισης της εταιρίας παρά το θάνατο εταίρου204
B3. Ο θάνατος του ομόρρυθμου εταίρου στο αλλοδαπό δίκαιο205
I. Στο αγγλικό και στο δίκαιο των Η.Π.Α205
IΙ. Στο ελβετικό δίκαιο205
III. Στο γερμανικό δίκαιο205
1. Η νομοθετική ρύθμιση205
2. Ρήτρες στην εταιρική σύμβαση206
2.1. Η συνέχιση της εταιρίας μόνο με τους επιζώντες εταίρους (Fortsetzungsklausel)206
2.2. Η συνέχιση της εταιρίας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (Nachfolgeklausel)207
2.2.1. Απλή ρήτρα κληρονομικής διαδοχής (Einfache Nachfolgeklausel)207
2.2.2. Η συνέχιση της εταιρίας με τους επιζώντες και τρίτο μη κληρονόμο (ρήτρα εισόδου -Eintrittsklausel)207
2.2.3. Ρήτρα προτιμώμενης διαδοχής ή μερικής διαδοχής της εταιρικής μερίδας (Qualifizierte Nachfolgeklausel / Vererblichkeitsklausel)208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 15. Η συμβατική ευθύνη209
1. Το περιεχόμενο της ευθύνης209
2. Οι καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες210
3. Η ευθύνη του νεοεισερχόμενου210
§ 16. Η κληρονομική ευθύνη211
Ι. Η ευθύνη κληρονόμου θανόντος ομόρρυθμου εταίρου για χρέη211
1. Γενικά211
2. Η θέση του ζητήματος211
3. Η έκταση της ευθύνης211
3.1. Η συνέχιση της ομόρρυθμης εταιρίας με τους κληρονόμους (η περιορισμένη ευθύνη)211
3.2. Η μη συνέχιση της εταιρίας με τους κληρονόμους του θανόντος εταίρου (η απεριόριστη ευθύνη)212
ΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ανήλικου κληρονόμου213
1. Η συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο213
2. Η μη συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο214
§ 17. Η ευθύνη του κληρονόμου στο γερμανικό δίκαιο (ΟΗG)214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΛΥΣΗ - ΕΚΚAΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
§ 18. Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας216
Ι. Γενικά216
ΙΙ. Οι λόγοι λύσης216
1. Από το νόμο216
2. Από την εταιρική σύμβαση217
§ 19. Η εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας217
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά217
II. Οι εφαρμοστέες διατάξεις218
ΙΙΙ. Ο διορισμός εκκαθαριστή219
ΙV. Τα καθήκοντα εκκαθαριστή219
V. Η ευθύνη των εταίρων στο στάδιο της εκκαθάρισης. Το ζήτημα της παραγραφής220
§ 20. Η διανομή της περιουσίας και η περάτωση της εταιρίας221

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑIΡΙΑΣ. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TΟΥ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ,ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ
§ 21. Η ετερόρρυθμη εταιρία225
Ι. Η έννοια και χαρακτηριστικά225
ΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις226
ΙIΙ. Η εμπορικότητα της εταιρίας226
§ 22. Η σύσταση της εταιρίας226
Ι. H απλή σύσταση226
ΙΙ. Η σύσταση με την απλοποιημένη διαδικασία μέσω των υπηρεσιών μιάς στάσης (ΥΜΣ)227
ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ετερόρρυθμη εταιρία227
§ 23. Η μονοπρόσωπη ετερόρρυθμη εταιρία227
§ 24. Η εταιρική επωνυμία228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
§ 25. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου229
§ 26. Η διαχείριση230
Α. Η έσω διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια230
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση230
ΙΙ. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης231
Β. Η εκπροσωπευτική διαχείριση232
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση232
ΙΙ. Η εκπροσώπηση από μη εταίρο233
ΙΙΙ. Το απεριόριστο της εκπροσωπευτικής εξουσίας233
§ 27. Η actio pro socio233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΟ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
§ 28. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων234
Α. Με αποχώρηση εταίρου234
Ι. Η έξοδος του ετερόρρυθμου εταίρου234
ΙΙ. Ο αποκλεισμός ετερόρρυθμου εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο235
1. Οι ιδιαιτερότητες του αποκλεισμού του εταίρου στην ετερόρρυθμη εταιρία235
2. Η καταστατική ρύθμιση του αποκλεισμού του ετερόρρυθμου εταίρου236
ΙΙΙ. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιο237
Β. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής237
Ι. Η συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής237
ΙΙ. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου237
1. Ο θάνατος του ετερόρρυθμου εταίρου238
2. Ο θάνατος του ετερόρρυθμου εταίρου στο γερμανικό δίκαιο (Kommanditgesellschaft)238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ
§ 29. Η ευθύνη των εταίρων στην ετερόρρυθμη εταιρία240
Α. Η συμβατική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου240
Ι. Ο ετερόρρυθμος εταίρος που κατέβαλλε την εισφορά του240
ΙΙ. Ο ετερόρρυθμος εταίρος που δεν κατέβαλλε την εισφορά του240
ΙΙΙ. Η απεριόριστη ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου241
ΙV. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου σε αδημοσίευτη ε.ε242
V. H συμμετοχή στις ζημίες του ετερόρρυθμου εταίρου242
VΙ. Η ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου243
VII. H ευθύνη του αποχωρούντος εταίρου243
Β. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου243
Ι. Η θέση του ζητήματος243
ΙΙ. Σύγκρουση των διατάξεων του εταιρικού και κληρονομικού δικαίου;243
ΙΙI. Η έκταση της ευθύνης244
Γ. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου στο γερμανικό δίκαιο244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ H ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
§ 30. Η λύση246
§ 31. Η εκκαθάριση246
Ι. Γενικά246
ΙΙ. Τα καθήκοντα του εκκαθαριστή247

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ, Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ, Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ, Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
§ 32. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές251
Ι. Η θέση των ζητημάτων251
ΙΙ. Εισαγωγικά251
ΙII. Η έννοια της εταιρίας252
ΙV. Το νομοθετικό πρόβλημα της έννοιας της εταιρίας και της δομής του εταιρικού κεφαλαίου253
V. Η νομική φύση της εταιρίας254
VI. Η ταξινόμηση της εταιρίας255
VIΙ. Η εμπορικότητα της ε.ε. κατά μετοχές255
VΙΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ257
§ 33. Η οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας257
Α. Η σύσταση της εταιρίας257
Ι. Η απλή σύσταση257
1. Ο τύπος της εταιρικής σύμβασης257
2. Το είδος των μετοχών258
ΙΙ. Η σύσταση με τη διαδικασία των υπηρεσιών μίας στάσης258
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές258
ΙV. H αδημοσίευτη / ελαττωματική ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές259
V. H δημοσιότητα της εταιρίας261
VI. Η επωνυμία της εταιρίας261
Β. Η λειτουργία της εταιρίας261
I. Η νομοθετική ρύθμιση261
II. Οι σχέσεις προς τα έσω262
1. Η διαχείριση262
2. Οι αποφάσεις των εταίρων262
III. Οι σχέσεις προς τα έξω / Η εκπροσωπευτική εξουσία262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ264
§ 34. Η ευθύνη264
I. Η ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών264
II. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων ως διαχειριστών264
§ 35. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων266
Ι. Εισαγωγικά266
ΙΙ. Η συμβατική διαδοχή και η ευθύνη των εταίρων267
1. Η είσοδος νέου εταίρου267
2. Τροποποίηση του καταστατικού267
3. Η ευθύνη268
ΙΙΙ. Η κληρονομική διαδοχή και η ευθύνη268
1. Ο κληρονόμος θανόντος εταίρου268
2. Η ευθύνη του κληρονόμου ομόρρυθμου εταίρου269
ΙV. H αποχώρηση του εταίρου269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
§ 36. Τα όργανα της εταιρίας271
A. Οι διαχειριστές- ομόρρυθμοι εταίροι271
B. Η συνέλευση των εταίρων (ΣτΕ)271
I. Η θέση των ζητημάτων271
II. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους ομόρρυθμους εταίρους272
1. Το σύστημα της αναλογικής ψήφου273
2. Το σύστημα της ισότιμης ψήφου273
III. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον ετερόρρυθμο εταίρο274
IV. Η σύγκληση και η συγκρότηση της γενικής συνέλευσης275
1. Η έννοια275
2. Η νομική φύση των κανόνων275
3. Οι εφαρμοστέες διατάξεις275
4. Το αρμόδιο όργανο συγκρότησης της γενικής συνέλευσης276
5. Τα ελαττώματα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης και οι συνέπειες276
V. Η λήψη των αποφάσεων277
VI. To κύρος των αποφάσεων277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
§ 37. Η λύση και εκκαθάριση της εταιρίας278
§ 38. Η φορολόγηση της εταιρίας278
§ 39. Συμπεράσματα279

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ, ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
§ 40. Η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός των προσωπικών εταιριών283
Ι. Γενικά283
ΙΙ. Η έννοια της αναδιάρθρωσης και του μετασχηματισμού283
ΙΙΙ. Οι μορφές της αναδιάρθρωσης284
ΙV. Οι έννοιες και οι διακρίσεις της διαδοχής284
1. Η ειδική διαδοχή284
2. Η καθολική διαδοχή285
3. Η οιονεί καθολική διαδοχή285
V. Η θέση των ζητημάτων286
VΙ. Κλειστό ή ελεύθερο σύστημα μετασχηματισμού της επιχείρησης ;286
VIΙ. Οι δομικές μεταβολές της εταιρίας - Τρόποι μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ)
§ 41. Τα είδη του μετασχηματισμού289
Α. Η μετατροπή των προσωπικών εταιριών289
Ι. Η θέση των ζητημάτων289
ΙΙ. Η έννοια290
ΙΙΙ. Τα είδη της μετατροπής291
IV. Περιπτώσεις γνήσιας μετατροπής292
1. Η μετατροπή ε.ε. σε ο.ε292
2. Η εξαιρετική γνήσια μετατροπή ο.ε σε ε.ε (ή σε κοινωνία αστικού δικαίου)292
3. Η διαδικασία293
4. Η μετατροπή ε.π.ε σε ο.ε ή ε.ε293
V. Περιπτώσεις καταχρηστικών μετατροπών294
1. Η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ο.ε ή ε.ε294
2. Η μετατροπή ο.ε ή ε.ε σε ατομική επιχείρηση294
VI. 'Αλλοι τύποι / μορφές μετατροπής295
Β. Η συγχώνευση προσωπικών εταιριών296
Ι. Γενικά296
ΙΙ. Η έννοια296
ΙΙΙ. Οι τρόποι συγχώνευσης297
IV. Μορφές συγχώνευσης προσωπικών εταιριών297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
§ 42. Η ευθύνη στη μετατροπή και τη συγχώνευση299
I. Η ευθύνη στις περιπτώσεις μετατροπής299
1. Η ευθύνη στη μετατροπή ε.ε σε ο.ε299
2. Η ευθύνη στη μετατροπή ο.ε σε ε.ε299
3. Η ευθύνη στη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ο.ε ή ε.ε299
4. Η ευθύνη στη μετατροπή ο.ε ή ε.ε σε ατομική επιχείρηση299
5. Η ευθύνη στη μετατροπή ε.π.ε σε ο.ε ή ε.ε300
6. Η ευθύνη στη μετατροπή ο.ε.ή ε.ε σε ε.π.ε300
II. Η ευθύνη στη συγχώνευση300
1. Η ευθύνη στη συγχώνευση ατομικής επιχείρησης και προσωπικών εταιριών300
2. Η ευθύνη στη συγχώνευση ε.π.ε ή ι.κ.ε σε προσωπική εταιρία300
3. Η ευθύνη στη συγχώνευση α.ε300

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

§ 43. Η φορολόγηση των εταιριών305
Ι. Eισαγωγικά305
ΙΙ. Η φορολόγηση κερδών των νομικών προσώπων και οντοτήτων306
1. Η νομοθετική ρύθμιση306
2. Ο προσδιορισμός της εννοίας των μερισμάτων306
3. Η φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα307
4. Οι τρόποι και μέθοδοι προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα309
5. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα310
6. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων310
7. Η παρακράτηση φόρου311
8. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου312
ΙΙΙ. Η φορολόγηση κερδών των προσωπικών εταιριών312
IV. Η φορολόγηση των εταιριών στις ευρωπαϊκές χώρες313

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

§ 44. Συμπεράσματα - Θέσεις - Προτάσεις317
A. Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρίας και τα προβλήματά του317
Ι. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιρικών τύπων317
ΙΙ. Η αναγνώριση ουσιαστικής αυτοτέλειας σε ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα318
ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία318
IV. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας319
V. Η ατομική έγερση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)320
VI. Η έξοδος και ο αποκλεισμός του εταίρου322
VΙI. Η συμβατική ευθύνη και το περιεχόμενο ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου324
VΙIΙ. Η κληρονομική ευθύνη και η έκτασή της324
IX. Η λύση και η εκκαθάριση της εταιρίας325
X. Η αστική εταιρία κέρδους326
ΧΙ. Η συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του αστικού κώδικα326
Β. Το νέο δίκαιο της απλής ετερόρρυθμης εταιρίας και τα προβλήματά του326
Ι. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου326
ΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική Ε.Ε327
ΙΙΙ. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας327
ΙV. Ο αποκλεισμός του ετερόρρυθμου εταίρου328
V. Η ευθύνη των εταίρων στην ετερόρρυθμη εταιρία328
α. Η συμβατική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου328
β. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου329
Γ. Το νέο δίκαιο της ετερόρρυθμης εταιρίας κατά μετοχές και τα προβλήματά του330
Ι. Το νομοθετικό πρόβλημα της έννοιας της εταιρίας και της δομής του εταιρικού κεφαλαίου της330
ΙΙ. H αδημοσίευτη / ελαττωματική ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές331
ΙΙΙ. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων ως διαχειριστών331
IV. Η ευθύνη των εταίρων333
α. Στη συμβατική διαδοχή333
β. Στην κληρονομική διαδοχή333
V. Όργανα της εταιρίας333
VI. Η λύση και η εκκαθάριση334
VII. Η φορολόγηση της ε.ε κατά μετοχές335
Δ. Το δίκαιο της αναδιάρθρωσης - μετασχηματισμού των προσωπικών εταιριών και η ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών335
Ι. Το πρόβλημα του numerus clauses στο μετασχηματισμό επιχειρήσεων335
ΙΙ. Η μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας335
ΙΙΙ. Τα είδη του μετασχηματισμού στις προσωπικές εταιρίες336
α. Η μετατροπή336
β. Η συγχώνευση337
IV. Η ευθύνη στο μετασχηματισμό337
α. Η ευθύνη στη μετατροπή337
β. Η ευθύνη στη συγχώνευση338
V. H φορολόγηση των προσωπικών εταιριών338
Ε. Aπό το δίκαιο των εταιριών στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης339
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ341
I. ΕΛΛΗΝΙΚΗ341
II. ΑΛΛΟΔΑΠH355
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ363
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ363
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟ370

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.