ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Συγγραφέας:

Έκδοση 6074
Σελ.: 552
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» αποτελεί ένα σύγχρονο, πλήρως ενημερωμένο με τις τελευταίες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις, εγχειρίδιο στον κρίσιμο και επίκαιρο τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Οι «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» διαρθρώνονται σε τρία μείζονα κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η συνδικαλιστική ελευθερία, ειδικότερα η οργάνωση και οι μορφές άσκησής της. Ειδικό βάρος αποδίδεται στην ανάλυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, τα είδη τους (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες), ενώ παρουσιάζεται σε ειδική ενότητα και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ιδίως μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων του Ν 1712/1987.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στη συλλογική αυτονομία και την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, αναλύονται διεξοδικά αφενός το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), με όλα τα επίκαιρα ζητήματα (συρροή, επέκταση, μετενέργεια, επιχειρησιακές ΣΣΕ), αφετέρου οι θεσμοί της μεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά και της συμφιλίωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΜΕΔ.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα το δίκαιο της απεργίας σε όλες του τις εκφάνσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, ενώ ειδική υπο-ενότητα αφιερώνεται στο ζήτημα της ανταπεργίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣIX
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣXII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣXVII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Συνδικαλιστική ελευθερία, οργάνωση και μορφές άσκησής της

1. Διεθνής κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας1
1.1. Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως βάση της συνδικαλιστικής ελευθερίας3
Α. Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις3
Β. Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος4
Γ. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος5
Δ. Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδεια6

Ε. Η αρχή της ελεύθερης ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση

α) Η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων7
β) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας9
ΣΤ. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειας10
1.2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων13
Α. Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας13
Β. Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπων14
α) Θέματα εκλογιμότητας15
β) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασία17
Γ. Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων17
α) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείριση18
β) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσης20
1) Διάκριση συνδικαλιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων21
2) Άλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων22
Δ. Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων23
Ε. Δικαίωμα ίδρυσης ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών και ελεύθερης ένταξης σ’ αυτές και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων24
1.3. Προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές25
Α. Πράξεις αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων26
Β. Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης»26
1.4. Ειδικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων27
1.5. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση29
Α. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησης30
Β. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση31
Γ. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένων32
2. Αναγνώριση της συνδικαλιστικής σωματειακής οργάνωσης στην ελληνική έννομη τάξη34
2.1. Εισαγωγικά στοιχεία34
2.2. Αναγνώριση και συνταγματική κατοχύρωση36

2.3. Έννοια, σκοπός και είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών

Α. Έννοια συνδικαλιστικής οργάνωσης37
Β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων38
Γ. Η Εφαρμογή της αρχής της πολλαπλότητας 39
Δ. Κατηγορίες – είδη εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων41
α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις42
1) Πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία42
2) Τοπικά παραρτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης43

3) Ενώσεις προσώπων

α. Η ένωση προσώπων εφήμερης ζωής και συγκεκριμένου σκοπού43
β. Η ένωση προσώπων ειδικού σκοπού (για σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ ) 47
β) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις49
1) Ομοσπονδίες 50
2) Εργατικά Κέντρα50
γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες)51
Ε. Ομοιοεπαγγελματικός και κλαδικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων51
ΣΤ. Τοπικός και εθνικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων53
Ζ. Επιχειρησιακός συνδικαλισμός53
Η. Η διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Δημόσιο54
α) Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων54
1) Πρωτοβάθμια σωματεία 55
2) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 55

β) Ειδικότερα συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών

1) Πρωτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών56
2) Δευτεροβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών56
3) Τριτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών56
γ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ 57
2.4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις διεπόμενες από ειδικές ρυθμίσεις58
Α. Δημοσιογραφικές οργανώσεις58
Β. Ναυτεργατικές οργανώσεις61
Γ. Επαγγελματικές οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως ΝΠΔΔ61

2.5. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων

Α. Πηγές των πόρων62
α) Επιτρεπόμενοι πόροι62
β) Απαγορευόμενες χρηματοδοτήσεις64
Β. Ειδικότερα η είσπραξη εισφορών66
α) Απ’ ευθείας είσπραξη από τα μέλη 66
β) Είσπραξη με το σύστημα παρακράτησης66
Γ. Διαχείριση των οικονομικών πόρων71
2.6. Η ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης72
A. Διαδικασία ίδρυσης 72
Β. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας 73
2.7. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων74
2.8. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων75
Α. Απόκτηση ιδιότητας μέλους 75
α) Απόκτηση ιδιότητας μέλους πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης75
1) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας75
2) Δημόσιοι υπάλληλοι77
3) Αστυνομικοί υπάλληλοι77
β) Απόκτηση ιδιότητας μέλους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης78
γ) Εγγραφή μέλους με δικαστική απόφαση78
Β. Απώλεια ιδιότητας μέλους79
α) Αποχώρηση79
β) Αποβολή79
2.9. Οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων80
Α. Γενική Συνέλευση80
α) Τρόπος συμμετοχής των μελών και λήψη απόφασης στις συνελεύσεις81
β) Απαρτία και απαιτούμενη πλειοψηφία82
γ) Πρόεδρος ΓΣ - Εφορευτική Επιτροπή - Δικαστικός αντιπρόσωπος83
δ) Σύστημα εκλογών και ψηφοφορία84
ε) Κατανομή εδρών οργάνων85
Β. Διοικητικό Συμβούλιο87
α) Εκλεγμένο ΔΣ87
β) Δικαστικώς διορισμένη προσωρινή διοίκηση88
Γ. Ελεγκτική Επιτροπή90
Δ. Αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις90
2.10. Κύρος, έλεγχος και προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων οργάνων διοίκησης91
Α. Ειδικότεροι λόγοι ακυρωσίας94
Β. Ποιοι νομιμοποιούνται96
Γ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος97
Δ. Δικαστική αρμοδιότητα98
Ε. Αναστολή άκυρης απόφασης ΓΣ 98
2.11. Διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων99
Α. Τρόποι διάλυσης 99
α) Διάλυση με απόφαση της ΓΣ των μελών99

β) Αυτοδίκαιη διάλυση

1) Για λόγο που προβλέπεται από το καταστατικό 100
2) Λόγω μείωσης των μελών κάτω των δέκα100
γ) Διάλυση με δικαστική απόφαση101
δ) Διάλυση ένωσης προσώπων102
Β. Συνέπειες από τη διάλυση103
2.12. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης104
Α. Προστασία από κρατική παρέμβαση104
Β. Προστασία από εργοδοτικές παρεμβάσεις104
Γ. Προστασία από απόλυση και μετάθεση105
α) Προστασία συνδικαλιστικά δραστηριοποιούμενων μισθωτών105
β) Ειδική προστασία συνδικαλιστικών στελεχών105
1) Οι προστατευόμενες κατηγορίες 107
2) Ειδικότερα για την προστασία των ιδρυτικών μελών109
3) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προστατευτικής νομοθεσίας111
4) Σπουδαίοι λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών115
i. Εξαπάτηση του εργοδότη κατά την πρόσληψη115
ii. Αποκάλυψη βιομηχανικών ή εμπορικών απορρήτων 116
iii. Πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή ή εξύβριση του εργοδότη ή εκπροσώπων του116
iv. Επίμονη και αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης εργασίας117
v. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία ή συμμετοχή σε παράνομη απεργία118
5) Καταχρηστική επίκληση εκ μέρους του συνδικαλιστικού στελέχους της προστασίας από απόλυση119
6) Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από τη μετάθεση120
7) Έλεγχος συνδρομής των σπουδαίων λόγων απόλυσης - Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών121
i. Δικαιοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής121
ii. Σύνθεση της Επιτροπής και διαδικασία λήψης απόφασης122
Δ. Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης στο δημόσιο τομέα124
2.13. Συνδικαλιστικά δικαιώματα στο πεδίο της επιχείρησης125
Α. Δικαίωμα ανάρτησης πινάκων ανακοινώσεων126
α) Φορείς του δικαιώματος126
β) Περιεχόμενο ανακοινώσεων127
γ) Επιλογή χώρου ανάρτησης των ανακοινώσεων128
Β. Δικαίωμα για χώρο γενικών συνελεύσεων129
Γ. Δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης με τον εργοδότη132
Δ. Δικαίωμα χρήσης γραφείων εντός της επιχείρησης133
Ε. Δικαίωμα εισόδου και διανομής ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας134
α) Περιεχόμενο του δικαιώματος134
β) Φορείς του δικαιώματος 135
ΣΤ. Δικαίωμα παρουσίας στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας135
Ζ. Δικαίωμα είσπραξης συνδικαλιστικών συνδρομών136
Η. Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις 136
Θ. Διαδικασία ελέγχου τήρησης των εργοδοτικών υποχρεώσεων137
2.14. Συνδικαλιστικές άδειες137
Α. Συνδικαλιστές με σχέση ιδιωτικού δικαίου137
α) Κατηγορίες δικαιούχων137
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων138
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών)139
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων140
4) Άδειες άλλων συνδικαλιστικών στελεχών140
β) Τρόπος άσκησης του δικαιώματος141
γ) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειας142
δ) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις 143
ε) Διαφορές σχετικές με τη χορήγηση άδειας απουσίας143
Β. Συνδικαλιστικές άδειες στο δημόσιο τομέα144
α) Κατηγορίες δικαιούχων άδειας απουσίας με αποδοχές144
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων144
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων145
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων146
β) Αποδοχές κατά την άδεια απουσίας146
γ) Άδεια προσωρινής απουσίας για συμμετοχή σε συνέδρια146

3. Εργοδοτικός συνδικαλισμός

3.1. Γενικώς περί εργοδοτικών οργανώσεων147
3.2. Επαγγελματικές οργανώσεις Ν 1712/1987150
Α. Υπαγόμενες οργανώσεις150
Β. Σκοπός επαγγελματικών οργανώσεων151
Γ. Ιεραρχική διάρθρωση και κατηγορίες επαγγελματικών οργανώσεων151
α) Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις)151
β) Δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες)152
γ) Τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες)152
Δ. Βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων153
Ε. Πόροι επαγγελματικών οργανώσεων154
ΣΤ. Ένταξη σε επαγγελματική οργάνωση και υποχρεώσεις των μελών154
Ζ. Αποβολή και διαγραφή μελών155
Η. Όργανα και λειτουργία της διοίκησης επαγγελματικών οργανώσεων156
α) Γενική συνέλευση157
1) Διαδικασία λήψης αποφάσεων157
2) Κύρος αποφάσεων γενικής συνέλευσης158
β) Διοικητικό συμβούλιο 159
γ) Ελεγκτική Επιτροπή 160
δ) Αντιπρόσωποι 160
Θ. Εκλογικό δικαίωμα και εκλογική διαδικασία160
α) Εκλογικό δικαίωμα μελών πρωτοβάθμιων οργανώσεων160
β) Συμμετοχή πρωτοβάθμιας σε δευτεροβάθμια οργάνωση161
γ) Συμμετοχή δευτεροβάθμιας σε τριτοβάθμια οργάνωση161
δ) Εκλογική διαδικασία162
ε) Ποινικές κυρώσεις163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας

1. Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας

1.1. Εισαγωγικά165
1.2. Διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης171
Α. Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευση174
Β. Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων175
Γ. Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσης176
Δ. Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί της178
α) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις178
β) Ειδικώς το ζήτημα της επέκτασης των ΣΣΕ 180
γ) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίας181
Ε. Ειδικά το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλων183

2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ελληνική έννομη τάξη

2.1. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και συλλογικές διαπραγματεύσεις185
2.2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας ως ρυθμιστικό μέσο 186
Α. Γενικά186
Β. Κανονιστικό και ενοχικό μέρος της ΣΣΕ187
α) Κανονιστικό μέρος των ΣΣΕ 187
β) Ενοχικό μέρος των ΣΣΕ 189
γ) Όροι μικτού χαρακτήρα190
2.3. Πεδίο εφαρμογής Ν 1876/1990191
Α. Υπαγωγή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας191
α) Από πλευράς εργαζομένων192
β) Από πλευράς εργοδοτών195
Β. Υπαγωγή σχέσεων που προσομοιάζουν με μισθωτή εργασία196
2.4. Περιεχόμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίας196
Α. Ζητήματα σχετικά τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας198
α) Ειδικότερα η αμοιβή της εργασίας198
β) Θέματα που αφορούν στη σύναψη των ατομικών συμβάσεων199
γ) Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης 200
δ) Θέματα που αφορούν στη λήξη των ατομικών συμβάσεων200
Β. Ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος 201
Γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης202
Δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής202
Ε. Ζητήματα που αφορούν στην ερμηνεία των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ 204
ΣΤ. Ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν 1767/1988205
Ζ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών207
Η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας208
α) Όροι που αφορούν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων208
β) Όροι που αφορούν στη διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας209
Θ. Ρήτρα ειρήνης210
Ι. Ζητήματα που αφορούν στο χρόνο εργασίας212
α) Ζητήματα σχετικά με τη μερική απασχόληση και τις πρόσθετες ομάδες εργασίας 212
β) Ζητήματα σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας213
γ) Ζητήματα καθορισμού εβδομαδιαίου συστήματος εργασίας στα εμπορικά καταστήματα213
2.5. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας214
Α. Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας214
α) Νέο σύστημα καθορισμού νομοθετημένου γενικού κατώτατου μισθού215
β) Νέου τύπου ΕΓΣΣΕ 217
Β. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας219
α) Γενικά219
β) Ιδιόμορφες κλαδικές ΣΣΕ 222
Γ. Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας223
α) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ 224
β) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ224
Δ. Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας225
2.6. Σκοπός και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΣΕ227
2.7. Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης ΣΣΕ229
Α. Εισαγωγικά229
Β. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕ232
α) Γενικές ρυθμίσεις περί αρμοδιότητας232
1) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 232

2) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις

i. Γενικώς κλαδικές ΣΣΕ 232
ii. Κλαδικές ΣΣΕ τραπεζοϋπαλλήλων233
3) Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις234
i. Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ 234
ii. Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ 234
4) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις235
β) Ειδικές περιπτώσεις αρμοδιότητας237
1) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ που αφορούν υπαλλήλους γραφείων ελευθέρων επαγγελματιών μελών ΝΠΔΔ237
2) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ238
Γ. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ και αντιπροσωπευτικότητα239
α) Γενικά περί ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων241
1) Από την πλευρά των εργαζομένων241
2) Από την εργοδοτική πλευρά242
β) Αντιπροσωπευτικότητα243
1) Κριτήριο απόδοσης της αντιπροσωπευτικότητας243
2) Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότητας244
2.8. Διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύναψης και θέσης σε ισχύ ΣΣΕ245
Α. Δικαίωμα και υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης245
Β. Βασικές διαδικαστικές υποχρεώσεις των μερών246
Γ. Δικαίωμα παρέμβασης από τη μη αντιπροσωπευτική οργάνωση247
Δ. Διαπραγματεύσεις και άσκηση δικαιώματος απεργίας248
Ε. Διαδικασία υπογραφής και θέσης σε ισχύ των ΣΣΕ 249
ΣΤ. Διαδικασία δημοσιότητας των ΣΣΕ 250
2.9. Ανταγωνισμός όρων ΣΣΕ επί των ατομικών σχέσεων εργασίας250
Α. Σχέση όρων ΕΓΣΣΕ και λοιπών κατηγοριών ΣΣΕ 251
Β. Το ζήτημα της συρροής όρων λοιπών ΣΣΕ253
α) Έννοια και λειτουργία της συρροής όρων253
β) Η αρχή της εύνοιας και τα όριά της256
Γ. Τρόπος σύγκρισης και επιλογής των ευνοϊκότερων όρων261
2.10. Η σχέση όρων ΣΣΕ με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες262
Α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμου262
α) Νομοθετικός περιορισμός της συλλογικής αυτονομίας262
β) Το ζήτημα της νομοθετικής «κύρωσης» ή της θεώρησης των διατάξεων των ΣΣΕ ως «εγκύρων»267

Β. Σχέση όρων ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων εργασίας

α) Αρχή της εύνοιας269
β) Συμβατική παραπομπή στους όρους ΣΣΕ272
Γ. Σχέση όρων ΣΣΕ και όρων Κανονισμού εργασίας273
2.11. Διαδοχή ΣΣΕ275
Α. Γενικά275
Β. Εφαρμογή της αρχής της τάξεως276
2.12. Χρόνος ισχύος ΣΣΕ280
Α. Γενικές παρατηρήσεις280

Β. Χρόνος έναρξης ισχύος ΣΣΕ

α) Γενικά282
β) Αναδρομικότητα ισχύος ΣΣΕ 283
γ) Αναδρομικότητα ισχύος διαιτητικής απόφασης285
δ) Χρόνος έναρξης ισχύος μεταγενέστερος της κατάθεσης της ΣΣΕ 286
ε) Έναρξη ισχύος ΣΣΕ υπό αίρεση287
Γ. Λήξη ισχύος ΣΣΕ288
α) Λήξη με πάροδο του συμφωνημένου χρόνου288
β) Λήξη με καταγγελία290
1) Καταγγελία λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκών291
2) Επίδοση εγγράφου καταγγελίας293
3) Αναφορά των λόγων της καταγγελίας294
4) Υποχρέωση έναρξης νέας διαπραγμάτευσης294
5) Ειδικώς η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί με νόμο295
6) Ειδικώς η καταγγελία επιχειρησιακής ΣΣΕ που συνάφθηκε από ένωση προσώπων296
γ) Άλλοι τρόποι λήξης των ΣΣΕ 296
Δ. Ex lege παράταση ισχύος και μετενέργεια ΣΣΕ 297
α) Πλασματική παράταση ισχύος ΣΣΕ 299
β) Μετενέργεια ΣΣΕ302
1) Έννοια και λειτουργία της μετενέργειας302
2) Διατηρούμενοι κατά την περίοδο της μετενέργειας όροι305
i. Ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο305
ii. Το επίδομα ωρίμανσης306
iii. Το επίδομα τέκνων306
iv. Το επίδομα σπουδών 306
v. Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας307
2.13. Πεδίο ισχύος και δέσμευση από ΣΣΕ309
Α. Δέσμευση από εθνική γενική ΣΣΕ 311
Β. Δέσμευση από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ 312
Γ. Δέσμευση από επιχειρησιακές ΣΣΕ 316
2.14. Διεύρυνση του κύκλου δεσμευομένων προσώπων316
Α. Γενικές παρατηρήσεις316
Β. Συνυπογραφή ΣΣΕ από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση317
Γ. Από κοινού προσχώρηση σε ΣΣΕ που δεν δεσμεύει τον εργοδότη318
Δ. Προσχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ΣΣΕ που δεσμεύει ήδη τον εργοδότη318
Ε. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση)319
α) Σκοπός του θεσμού της επέκτασης 319
β) Έννοια και λειτουργία της επέκτασης 321
γ) Νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασία 325
δ) Χρόνος διάρκειας της δέσμευσης από επεκταθείσα ΣΣΕ 326
ε) Ειδικές ex lege περιπτώσεις επέκτασης (διεύρυνσης) του πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ327
1) Διεύρυνση του άρθρου 1 § 23 Ν 2328/1995 327
2) Διεύρυνση του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. β΄ Ν 1866/1989328
3) Διεύρυνση του άρθρου 3 § 5 ΝΔ 1346/1973328
4) Διεύρυνση του άρθρου 13 § 16 Ν 2328/1995329
5) Διεύρυνση της Κ.Υ.Α. 15064/1981329
6) Διεύρυνση στις σχέσεις προσωρινής απασχόλησης 329
στ) Η συνταγματικότητα των περί επέκτασης ρυθμίσεων 330
ζ) Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων περί επέκτασης331

3. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων

3.1. Διάκριση εννοιών Μεσολάβησης, Διαιτησίας και Συμφιλίωσης332
Α. Ο σκοπός της μεσολάβησης 333
Β. Ο σκοπός της διαιτησίας333
Γ. Ο σκοπός της συμφιλίωσης334
3.2. Διαμόρφωση των θεσμών μεσολάβησης και διαιτησίας335
Α. Γενικές παρατηρήσεις335
Β. Βασικά χαρακτηριστικά και συνταγματικότητα των περί διαιτησίας διατάξεων338
Γ. Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας341
Δ. Το αντικείμενο της μεσολάβησης345
Ε. Το αντικείμενο της διαιτησίας345
3.3. Όργανα παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας348
Α. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)348
Β. Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών349
3.4. Προϋποθέσεις προσφυγής στη Μεσολάβηση και Διαιτησία351
Α. Έναρξη διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας351
α) Αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων351
1) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη μεσολάβηση351
2) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη διαιτησία352
β) Υποβολή σχετικής αίτησης με ορισμένο αντικείμενο353
1) Αίτηση μεσολάβησης και ορισμός μεσολαβητή353
2) Αίτηση διαιτησίας και ορισμός διαιτητικού οργάνου355
i. Πρώτος βαθμός διαιτησίας355
ii. Δεύτερος βαθμός διαιτησίας356
Β. Διενέργεια της μεσολάβησης και της διαιτησίας και σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις356
Γ. Περάτωση διαδικασιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας358
α) Περάτωση διαδικασίας μεσολάβησης358
1) Επίτευξη συμφωνίας κατά τις συζητήσεις και συνομολόγηση ΣΣΕ 358
2) Υποβολή επίσημης πρότασης του Μεσολαβητή 358
3) Περάτωση με παραίτηση του αιτούντος ή με κοινή συμφωνία περί διακοπής της διαδικασίας360
4) Μη υποβολή πρότασης και θέση της διαφοράς στο αρχείο 361
β) Περάτωση διαδικασίας διαιτησίας361
1) Περάτωση με έκδοση διαιτητικής απόφασης361
i. Τρόπος λήψης, προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση της ΔΑ361
ii. Αιτιολογία διαιτητικής απόφασης362
2) Περάτωση με σύναψη ΣΣΕ 363
3) Περάτωση με θέση της διαφοράς στο αρχείο364
Δ. Ισχύς της διαιτητικής απόφασης364
3.5. Διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άσκηση δικαιώματος απεργίας366
3.6. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑ367
Α. Φύση διαφορών και αρμοδιότητα 368
Β. Ειδικώς ο δικαστικός έλεγχος των ΔΑ370
3.7. Οι διαδικασίες συμφιλίωσης372
Α. Η συμφιλίωση του Ν 1876/1990372
α) Γενικά 372
β) Εκκίνηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας 373
γ) Θέματα που αποτελούν αντικείμενο συμφιλίωσης374
δ) Έργο του συμφιλιωτή και κατάληξη της συμφιλίωσης374
Β. Η συμφιλίωση του Ν 3996/2011375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων

1. Αναγνώριση της απεργίας από τη διεθνή έννομη τάξη377
Α. Είδη απεργιακών κινητοποιήσεων378
Β. Μορφές απεργίας380
Γ. Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας380
Δ. Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίες381
Ε. Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία385

2. Η απεργία στην ελληνική έννομη τάξη

2.1. Αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος385
2.2. Έννοια και έκταση του απεργιακού δικαιώματος386
Α. Εννοιολογικά στοιχεία της νόμιμης απεργίας387
Β. Φορείς άσκησης του δικαιώματος391

3. Γενικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας

3.1. Νόμιμος απεργιακός σκοπός392
Α. Εργασιακές επιδιώξεις392
Β. Πολιτική απεργία395
Γ. Απεργία αλληλεγγύης397
Δ. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και νομικές διαφορές 397
Ε. Αιτήματα που παρεμποδίζουν την επιχειρηματική πολιτική398
ΣΤ. Αιτήματα σχετικά με τη διατήρηση των εργασιακών θέσεων400
Ζ. Απεργία, ελεύθερος ανταγωνισμός και ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων401
Η. Νομιμότητα λοιπών διεκδικήσεων402
3.2. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση 403
3.3. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση404
Α. Αρχή της εγγύτητας404
Β. Αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας επί πολλαπλότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων407
Γ. Αρμοδιότητα σε ειδικές περιπτώσεις απεργιών407
3.4. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία 408
Α. Απεργία πρωτοβάθμιων οργανώσεων410
Β. Απεργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων411
3.5. Υποχρέωση προειδοποίησης του εργοδότη412
3.6. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας415
Α. Διαδικασία διάθεσης προσωπικού ασφαλείας415
Β. Καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας418
3.7. Μη καταχρηστική άσκηση απεργιακού δικαιώματος418
Α. Το ζημιογόνο απεργιακό αποτέλεσμα419
Β. Η απεργία ως ύστατο μέσο421
Γ. Απεργία με αιτήματα την επίλυση νομικών διαφορών422
Δ. Καταχρηστικότητα λόγω προσχηματικών αιτημάτων423
Ε. Καταχρηστικότητα λόγω αιτημάτων που προσβάλλουν τον πυρήνα του διευθυντικού δικαιώματος423
ΣΤ. Έλεγχος του απεργιακού σκοπού με τα κριτήρια της κατάχρησης δικαιώματος424
Ζ. Η χρονική διάρκεια της απεργίας ως στοιχείο κατάχρησης425
Η. Καταχρηστικές πρακτικές426

4. Η απεργία στο δημόσιο τομέα και στις κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες

4.1. Το κοινωνικό κόστος της απεργίας427
4.2. Φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες430
Α. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων προ τετραημέρου432
Β. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας για τη διασφάλιση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου433

Γ. Υποχρέωση προσφυγής σε δημόσιο διάλογο

1) Έννοια δημοσίου διαλόγου438
2) Διαδικασία διεξαγωγής 438
3) Δημόσιος διάλογος και απεργία442
4) Δημόσιος διάλογος και απαγόρευση δικαστικής προσφυγής442
5) Δημόσιος διάλογος με δημόσια διαβούλευση444
6) Δημόσιος διάλογος και κοινή διαδικασία μεσολάβησης445

5. Η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων

5.1. Γενικές παρατηρήσεις445
5.2. Ειδικές προβλέψεις446
A. Αρμοδιότητα και τρόπος κήρυξης447
B. Έγγραφη γνωστοποίηση αιτημάτων448
Γ. Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης αναγκών του κοινωνικού συνόλου448
6. Συνέπειες από την συμμετοχή σε απεργία449
6.1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία450
6.2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία451

7. Ο δικαστικός έλεγχος του απεργιακού δικαιώματος

7.1. Αγωγή αναγνώρισης του παράνομου χαρακτήρα της απεργίας455
7.2. Ειδικές δικονομικές διατάξεις460

8. Ανταπεργία και άλλες εργοδοτικές πρακτικές ως απάντηση στην απεργία

8.1. Ανταπεργία461
Α. Έννοια της ανταπεργίας461
Β. Απαγόρευση της ανταπεργίας463
8.2. Απαγόρευση πρόσληψης «απεργοσπαστών»464
9. Πολιτική επιστράτευση απεργών466
9.1. Απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας466
9.2. Η πολιτική επιστράτευση ως μέσον διακοπής απεργίας468
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ473

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.