ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2014 Α ΤΟΜΟΣ


Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης

8η Έκδοση 2014
Σελ.: 240
Σχήμα:20 Χ 14
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα των αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται, κατά βάση, στο τρέχον φορολογικό έτος 2014 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την φορολογία εισοδήματος, μετά την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), από 1/1/2014, συνδυάζονται στις απαντήσεις ταυτόχρονα και οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΦΕ (Ν 2238/1994), σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερη η προσέγγιση των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, από τον αναγνώστη.

Κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, μέσα από μια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων να «προσαρμόσουν» τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα καινούργια δεδομένα: Αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με κατάργηση της συνάθροισής τους, διαφορετικό πνεύμα στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, νέα φιλοσοφία στη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσματος, απλοποίηση σε σημαντικό βαθμό της φορολογικής νομοθεσίας και κυρίως, επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων σε κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Α΄ Τόμος 2014) έχουν συγκεντρωθεί 100 ερωτήματα που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές ? φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Εισόδημα
  2. ΦΠΑ
  3. ΚΦΑΣ
  4. Εργατικά
  5. Ακίνητα και
  6. Εταιρικά.

Με αυτό το έργο, επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ1
[1] Φορολογική δήλωση ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ) οικονομικού έτους 2014 (αναγραφή στο Ε5 των αυτοτελώς φορολογηθέντων κερδών)3
[2] Διανομή κερδών σε ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ)5
[3] Περαίωση λογιστικών χρήσεων συνεταιρισμού με συμψηφισμό οφειλών (20% ακαθάριστων εσόδων)7
[4] Αδράνεια επιχείρησης (ΦΠΑ - ΚΦΑΣ - Εισόδημα - Ασφάλιση)9
[5] Κέρδη και ζημιές από συμμετοχή ΑΕ σε Ναυτική Εταιρεία13
[6] Απόδοση φόρου εργοληπτών 3%, από φυσικό πρόσωπο (2013/2014)16
[7] Φορολογία υπεραξίας ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων18
[8] Φορολόγηση εισοδήματος Κοινοπραξίας μετά τη διακοπή εργασιών21
[9] Φορολόγηση Κοινοπραξίας24
[10] Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε πρακτορείο ΟΠΑΠ28
[11] Ζημία από κλοπή παγίων31
[12] Υποχρέωση Κοινοπραξίας για τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών33
[13] Φορολογία ναυτικής εταιρείας (Ν 959/1979)35
[14] Χρηματική δωρεά από Νομικό Πρόσωπο σε Φυσικό Πρόσωπο36
[15] Έξοδα πολυετούς απόσβεσης37
[16] Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των λογιστών38
[17] Αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου με leasing από ιατρό40
[18] Χρόνος έκπτωσης ατομικών ασφαλιστικών εισφορών42
[19] Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Επιχείρηση (ΙΚΕ) παροχής λογιστικών υπηρεσιών και παρακράτηση φόρου 20%44
[20] Τρόπος αναγραφής στοιχείων στην τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών46
[21] Εισαγωγή συναλλάγματος από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο για κάλυψη τεκμηρίων47
[22] Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα49
[23] Φορολογία εισοδήματος συμβολαιογράφων51
[24] Δήλωση τεκμηρίου απόκτησης ακινήτου54
[25] Παρακράτηση φόρου από προμήθειες εξωτερικού57
[26] Παρακράτηση φόρου στην περίπτωση εργαζόμενου με πολλαπλή απασχόληση60
[27] Παρακράτηση φόρου σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας61
[28] Παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από 1.1.201462
[29] Φορολόγηση τόκων καταθέσεων Ελλήνων στο εξωτερικό64
[30] Απογραφή έναρξης & λήξης για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία66
[31] Μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων68
II. ΦΠΑ71
[32] Ιατρός συνεργαζόμενος με κλινική73
[33] Χρόνος έκπτωσης ΦΠΑ που δεν μπορεί να συμψηφιστεί75
[34] Δημοτικό τέλος κέντρων διασκέδασης και ΦΠΑ77
[35] Λήψη υπηρεσιών τουριστικού πρακτορείου στην Ιταλία78
[36] Έκπτωση δαπανών και του ΦΠΑ αυτών, για αυτοκίνητα σχολής οδηγών81
[37] Σκάφος περιήγησης τουριστών83
[38] Υπεραξία από πώληση επιχείρησης και ΦΠΑ85
[39] Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων86
[40] Χρόνος πρώτης εγκατάστασης σε ανεγειρόμενη οικοδομή88
[41] Χρόνος παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ90
[42] Εξαγωγή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος92
[43] Αγρότης κανονικού καθεστώτος που παρέχει υπηρεσίες μέσω μηχανημάτων93
[44] Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αυτοκινήτων συνεργείου95
[45] Αγορά αγαθών με πίστωση από ταξιδιώτη τρίτης χώρας97
[46] Δημοτικός φόρος και εκκαθαριστική ΦΠΑ99
[47] Διοργάνωση εκδηλώσεων γάμων και ΦΠΑ100
[48] Παροχή υπηρεσίας στο εξωτερικό102
[49] Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ ιατρού και αγρότη103
[50] Χρόνος έκδοσης στοιχείων για εισιτήρια διαρκείας ποδοσφαιρικών αγώνων105
[51] Απαλλαγή ΦΠΑ ταξιδιώτη - τουρίστα τρίτης χώρας107
[52] Επιστροφή ΦΠΑ λόγω διαφοράς συντελεστών εκροών - εισροών110
[53] Επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση εκμίσθωσης κατοικιών112
[54] Φορολογική, λογιστική και ως προς τον ΦΠΑ αντιμετώπιση των επιδοτήσεων113
III. ΚΦΑΣ115
[55] Κατηγορία βιβλίων αγροτικού συνεταιρισμού117
[56] Βιβλίο εσόδων - εξόδων τουριστικού γραφείου120
[57] Έκδοση αθεώρητων στοιχείων εκ παραδρομής122
[58] Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών δικηγόρων124
[59] Τρόπος εξόφλησης συμβολαιογράφων126
[60] Στοιχεία ΚΦΑΣ τριγωνικής συναλλαγής128
[61] Κλοπή χρηματοκιβωτίου130
[62] Τιμή κτήσης αποθεμάτων132
[63] Τρόπος εξόφλησης Α.Π.Υ από ιδιώτη133
[64] Ελαιοτριβείο, εκθλιπτικό δικαίωμα135
[65] Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών αποστακτήρων137
[66] Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ για εγκαταστάσεις που εφάπτονται139
[67] Έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε σπηλαιολογικό χώρο140
[68] Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων141
[69] Παραλαβή (αγορά) μη τιμολογηθέντων εμπορευμάτων144
[70] Έκπτωση με κουπόνια σε πελάτες σούπερ μάρκετ146
IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ149
[71] Απασχόληση προσωπικού από ιδιώτη151
[72] Απασχόληση συζύγου σε ατομική επιχείρηση154
[73] Πρόστιμο για υπερωρίες156
[74] Πολλαπλή απασχόληση και νόμιμο ωράριο159
[75] Απασχόληση λογιστή με δικαίωμα υπογραφής162
[76] Απασχόληση κηπουρού με εργόσημο σε εταιρεία164
[77] Επιδότηση εργατικής εισφοράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ166
[78] Εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Κοινοπραξίας168
[79] Ασφάλιση ηθοποιού που συμμετέχει σε ΕΠΕ170
[80] Συλλογικές συμβάσεις εργασίας172
[81] Συστηματική διενέργεια πράξεων ή περιστασιακή απασχόληση;174
V. ΑΚΙΝΗΤΑ177
[82] Mίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου σε εταιρεία179
[83] Διάλυση οικοδομικής ΟΕ με ακίνητα που δεν διατέθηκαν183
[84] Μονοκατοικίες χωρίς σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο Ε9186
[85] Δήλωση ακινήτων (Ε9) θανόντος από κληρονόμους187
[86] Αναγραφή κλιμακοστάσιου και εξώστη στη δήλωση ακινήτων (Ε9)189
[87] Υποκείμενος στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)191
[88] Αντιπαροχή και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακινήτων192
[89] Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για επικαρπωτή και ψιλό κύριο193
[90] Ακίνητα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δήλωση ακινήτων (Ε9)194
[91] Τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαίρετων κτισμάτων196
[92] Υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.198
[93] Απαλλαγές που προβλέπονται από την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.200
[94] Προθεσμία καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.204
VI. ΕΤΑΙΡΙΚΑ205
[95] Επέκταση δραστηριότητας Ανώνυμης Εταιρείας207
[96] Δικαιολογητικά για την έναρξη αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα209
[97] Συστέγαση ατομικής επιχείρησης με ΟΕ υπό εκκαθάριση213
[98] Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία215
[99] Μετατροπή εταιρειών 217
[100] Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των διατακτικών τροφίμων μεταξύ εταιρειών219
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ223

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.