ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016 B ΤΟΜΟΣ

Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 22 € φ.π., 32 € ν.π.


Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης

Έκδοση 2017
Σελ.: 272
Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα 13η (δέκατη τρίτη) έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2016 - Β΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2016 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και στις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης (η ενημέρωση των απαντήσεων έχει γίνει έως και τον Ν 4446/2016).

Τα 80 (ογδόντα) ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. Λογιστική - ΕΛΠ, 3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 4. Εργατικά και 5. Εταιρικά.

Για πρώτη φορά ενσωματώνεται και παρουσιάζεται «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ», που επεξηγεί περισσότερο, βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης, ζητήματα όπως το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών, τις επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών, θέματα ΕΦΚΑ, την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, τις επαγγελματικές μισθώσεις κ.ά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχθεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ5

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

[1] Κάλυψη πόθεν έσχες υπηκόου Αμερικής15
[2] Φορολογία αγροτών ειδικού καθεστώτος για το 201617
[3] Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία με έναν πελάτη20
[4] Ανάλωση κεφαλαίου σε μισθωτό της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 4172/201322
[5] Παροχή σε είδος από ασφάλιστρα αυτοκινήτου24
[6] Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη ζημιών26
[7] Ιατρικές δαπάνες ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων28
[8] Πληρωμή δόσεων συμβολαίων ποδοσφαιριστών με μετρητά31
[9] Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα33
[10] Ιδιόχρηση και τέλος επιτηδεύματος35
[11] Ζημιά ατομικής επιχείρησης και αντικειμενικές δαπάνες37
[12] Κτήση ακινήτου που ανεγέρθηκε σε οικόπεδο τρίτου39
[13] Πόθεν έσχες ιατρού για αγορά ακινήτου προς χρήση ιατρείου43
[14] Εισόδημα από μίσθωμα σε είδος46
[15] Αμοιβές διαχειριστών ομόρρυθμης εταιρείας48
[16] Τεκμήριο έναρξης ατομικής επιχείρησης50
[17] Παραγραφή φορολογικών ετών52
[18] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για το 201654
[19] Παρακράτηση 20% - Υπολογισμός καθαρών και μικτών απολαβών56
[20] Τακτοποίηση τόκων δανείου59
[21] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εξόδων σίτισης και διαμονής πελατών62
[22] Κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα65
[23] Τέλος επιτηδεύματος υπό εκκαθάριση εταιρείας70
[24] Αναγνώριση δαπάνης ΙΧΕ αυτοκινήτου εταίρου71
[25] Προκαταβολή φόρου73
[26] Φορολόγηση των μερισμάτων από κυπριακές εταιρείες75

II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ

[27] Λογιστική ζημιά σε ΑΕ και φορολογικά κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση81
[28] Λήψη υπηρεσίας από ιδιώτη84
[29] Παρακολούθηση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης86
[30] Συγχώνευση ονοματολογίας λογαριασμών ΕΛΠ88
[31] Λογιστική εγγραφή εξόφλησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλιστικό πράκτορα90
[32] Διαγραφή υπολοίπων πελατών προμηθευτών λογιστικά και φορολογικά92
[33] Δραστηριότητα βιντεοσκοπήσεων94
[34] Συναλλαγματική διαφορά σε προκαταβολή για αγορά αγαθών96
[35] Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μέρος ασφαλίστρων που αφορά προσωπικό έξοδο υπαλλήλου της επιχείρησης98
[36] Τέλος επιτηδεύματος και καταχώριση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ΕΛΠ)100
[37] Έσοδα παροχής υπηρεσιών σε πρακτορείο ΟΠΑΠ101
[38] Έκδοση τιμολογίου ή τίτλου κτήσης105
[39] Τιμολόγηση έργου μεταξύ δύο χρήσεων108
[40] ΜΥΦ για πώληση πάγιου111
[41] Έκδοση ακυρωτικού στοιχείου112
[42] Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου114
[43] Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων με τα ΕΛΠ116
[44] Απογραφή περιουσιακών στοιχείων σε οντότητα με απλογραφικά βιβλία119

III. ΦΠΑ

[45] Πώληση παγίων ατομικής επιχείρησης από πατέρα σε γιο και ΦΠΑ125
[46] Επιστροφή ΦΠΑ εταιρείας - Εφαρμογή κλάσματος prorata127
[47] Χειρισμός παγίων στην παύση εργασιών μιας επιχείρησης129
[48] Δήλωση ΦΠΑ και κωδικοί 310, 349 του εντύπου131
[49] Τριγωνικές συναλλαγές και ΦΠΑ133
[50] Χρεοπίστωση ΦΠΑ σε ΤΠΥ εξωτερικού135
[51] Καθεστώς ΦΠΑ φροντιστηρίου με εγκατάσταση αυτόματου πωλητή137
[52] Ζημιά από πώληση παγίου και ΦΠΑ140
[53] Πώληση ΕΙΧ που είχε αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ)141
[54] Διενέργεια αποσβέσεων και αντιμετώπιση του ΦΠΑ εκμισθωμένου ακινήτου από εταιρεία143
[55] Ποτοποιία με φορολογική αποθήκη και ΦΠΑ146
[56] Πρόβλεψη για πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτή εξωτερικού149
[57] ΦΠΑ στην εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας151
[58] Ποιες πράξεις δεν περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ153

IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ

[59] Αμοιβή ασκούμενου σπουδαστή ΙΕΚ159
[60] Μεταβολή ωραρίου πλήρους απασχόλησης σε μερική162
[61] Πολλαπλή απασχόληση και νόμιμο ωράριο164
[62] Εξάντληση κανονικής άδειας - Υποχρεωτική λήψη άνευ αποδοχών168
[63] Έγκυος και ασθένεια170
[64] Ετήσια άδεια μισθωτού172
[65] Απασχόληση ασφαλισμένου στον ΟΓΑ και συνταξιούχου174
[66] Εισφορές σε ΕΦΚΑ δημοσιογράφου συνταξιούχου ΤΣΠΕΑ, διαχειριστή ΙΚΕ177
[67] Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών179
[68] Υπολογισμός του ωρομισθίου και του ημερομισθίου181

V. ΕΤΑΙΡΙΚΑ

[69] Εκκαθάριση εταιρειών με ακίνητη περιουσία187
[70] Προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε λύση νομικής οντότητας190
[71] Επιστροφή φόρου εισοδήματος λόγω διακοπής κοινοπραξίας (Κ/Ξ)192
[72] Απορρόφηση ΑΕ194
[73] Γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ - Απαρτία και πλειοψηφία195
[74] Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ198
[75] Αναγραφή πυλωτής σε οικοδομική άδεια νομικής οντότητας201
[76] Εκπρόθεσμη διακοπή ΑΕ203
[77] Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ205
[78] Διαδικασία μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΙΚΕ208
[79] Νομικό πρόσωπο με ΚΑΔ διαχείρισης πολυκατοικίας210
[80] Δάνειο εταίρου ΙΚΕ στην επιχείρηση212

VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Το νέο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών, μετά τις αλλαγές του Ν 4410/2016 (ισχύς από 1/1/2017)217
2. Η αξία παραχώρησης οχήματος, ως παροχή σε είδος, μετά τις αλλαγές του Ν 4446/2016229
3. Επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών231
4. Φορολόγηση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων233
5. ΣΛΟΤ 1059/2016 «Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν 4308/2014»235
6. Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων237

7. Ασφαλιστικές εισφορές: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 4387/2016 (ΕγκΥΠΑΑΝ Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016)240
8. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.ά. από 1/1/2017245
9. Επιλογή φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (Πολ. 1180/2013)247
10. ΣΛΟΤ 1153/2016 «Απεικόνιση φόρων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.»259
11. Πολ. 1163/2016 Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικώ ν οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους 261
12. Παράταση προθεσμιών παραγραφής δικαιώματος Δημοσίου για έκδοση πράξης 265
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ267

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.