ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016 Α ΤΟΜΟΣ

Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 22 € φ.π., 32 € ν.π.


Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης

Έκδοση 2016
Σελ.: 280
Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2016 - Α΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2016 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. ΦΠΑ, 3. Λογιστική - ΕΛΠ, 4. Ακίνητα, 5. Εταιρικά και 6. Εργατικά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ5

I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

[1] Έντυπο Ν για οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα15
[2] Παρακράτηση φόρου σε τίτλο κτήσης19
[3] Φορολογικές υποχρεώσεις ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας 23
[4] Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος26
[5] Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από υπήκοο ΕΕ28
[6] Προσδιορισμός αποτελέσματος οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία31
[7] Τροποποιητική δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων και επαναφορά ζημιάς, σε έτος πριν το 201333
[8] Φόρος πολυτελείας σε πισίνα αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος36
[9] Εισόδημα από «μπλοκάκι» και φόρος μισθωτής εργασίας 37
[10] Τεκμήριο αγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου 39
[11] Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 25-66 ετών 40
[12] Αγροτικοί συνεταιρισμοί 42
[13] Mίσθωση διαμερισμάτων σε πρακτορείο τουρισμού χώρας εκτός ΕΕ45
[14] Τεκμαρτή δαπάνη κατοίκου εξωτερικού 48
[15] Ζημιές - αύξηση κεφαλαίου - αποθεματικά 50
[16] Φορολογία και ναυτικές εταιρείες 52
[17] Εισφορές ΟΑΕΕ μετόχων - μελών ΔΣ, που καταβάλλονται από την εταιρεία 53
[18] Έκπτωση αμοιβών διαχειριστή με απλογραφικά βιβλία55
[19] Δήλωση τεκμαρτού εισοδήματος58
[20] Μισθός μέλους ΔΣ59
[21] Αντιμετώπιση χορηγίας από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό61
[22] Αστική μίσθωση σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων63
[23] Φορολόγηση ατομικής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία με εργοδότη αλλοδαπή εταιρεία 65
[24] Φορολογία εισοδήματος από πώληση μετοχών 66
[25] Δωρεά επιχείρησης στο Άγιο Όρος 68
[26] Επισφάλεια από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος απεβίωσε 70
[27] Ιδιόχρηση βιοτεχνικού χώρου από ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία72
[28] Αμοιβή νόμιμου εκπροσώπου υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας 74
[29] Ενοικίαση μονοκατοικίας76
[30] Μεταφορά ζημιάς 80
[31] Μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ 82
[32] Ε1: Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 84
[33] Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης 86
[34] Διανομή κερδών σε ετερόρρυθμη εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία 88
[35] Συντελεστής απόσβεσης φωτοβολταϊκών 90
[36] Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 92
[37] Φορολόγηση υπεραξίας από πώληση μεριδίου Hedge Fund 94
[38] Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης δευτερεύουσας δραστηριότητας 96
[39] Επιβολή προστίμου λόγω μη έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών 98
[40] Εισαγωγή χρημάτων από την Κύπρο102

II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ

[41] Αντιμετώπιση επιχορήγησης παγίου107
[42] Αποτίμηση αποθεμάτων109
[43] Έκδοση τιμολογίου για δωρεάν διάθεση111
[44] Εξωλογιστικά αρχεία φορολογικής βάσης και υπολογισμός φόρου113
[45] Πρακτική εφαρμογή ΕΛΠ και λογιστικό σχέδιο ΕΓΛΣ115
[46] Τιμολόγιο αγοράς από πώληση ελαίου118
[47] Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε σχέση με την αρχή του δεδουλευμένου121
[48] Ζημία απομείωσης αποθεμάτων σε απλογραφικά βιβλία124
[49] Εκπτωτικά κουπόνια εταιρείας προώθησης πωλήσεων126
[50] Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής129
[51] Πάγιο, αγορά ή έξοδο132
[52] Επιδότηση δαπανών134
[53] Φύρα αγροτικών προϊόντων138
[54] Διαγραφή τόκων από τράπεζα σε ΑΕ139
[55] Ισοζύγιο Καθολικού-Αναλυτικών141
[56] Έκδοση τιμολογίου για δωρεάν διάθεση 143
[57] Σχετικά με ΤΠΥ-ΔΑ, αυτοτιμολόγιο που εκδίδει ελαιοτριβείο 145
[58] Χρήση λογιστικού σχεδίου 147
[59] Διοργάνωση εκδήλωσης σε τρίτο χώρο 149
[60] Μετατροπή από διπλογραφικά σε απλογραφικά Βιβλία 151
[61] Οικονομικές κατάστασης αγροτικού συνεταιρισμού βάσει Ε.Λ.Π. 154
[62] Διενέργεια φυσικής απογραφής 157
[63] Έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο159
[64] Κατεδάφιση κτιρίου και φορολογική αντιμετώπιση161
[65] Λογιστικός χειρισμός ελαττωματικών αποθεμάτων163
[66] Τιμολόγιο πώλησης ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών165
[67] Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 168
[68] Καταχώριση σε απλογραφικό βιβλίο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. 171
[69] Αποσβέσεις παγίων που αποτελούν εισφορά σε κεφάλαιο ΟΕ173
[70] Αντιλογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων175
[71] Υποχρέωση απογραφής ψιλικατζίδικου177
[72] Αρχή δεδουλευμένου αναγνώριση εξόδων179
[73] Δωρεάν παροχή υπηρεσίας από συμβολαιογράφο 181
[74] Λογιστική και φορολογική τακτοποίηση εσόδου πωλήσεως πακέτου ταξιδιωτικού γραφείου (πρακτορείου) με ΕΓΛΣ και ΕΛΠ183
[75] Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών 185
[76] Ενοικίαση επαγγελματικού εξοπλισμού σε αγρότη 186
[77] Ενδεδειγμένοι λογαριασμοί λογιστικής παρακολούθησης 188
[78] Αλλαγή εμπορευμάτων εντός περιόδου εγγύησης 190
[79] Φορολογική κατά λογιστικής βάσης εφάπαξ αποσβέσεων 192
[80] Παραστατικό διακίνησης αγροτικών αγαθών 194

IΙI. ΦΠΑ

[81] Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλου και ΦΠΑ199
[82] Τοποθέτηση ελαστικών σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας του εξωτερικού201
[83] Ενδοομιλικές συναλλαγές202
[84] Τιμολόγιο ελαιοτριβείου204
[85] Αγορές τραγουδιών μέσω διαδικτύου 206
[86] Υπολογισμός κλάσματος prorata 208
[87] ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς 211
[88] Τιμολόγηση από Κύπρο -VIES212
[89] Υποχρεώσεις Listing & Intrastat 213
[90] Πώληση επενδυτικού αγαθού με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την αγορά του 215
[91] Απαλλαγή ΦΠΑ και ένταξη στο κανονικό καθεστώς αγροτών 217
[92] Επιστροφή ΦΠΑ σε πώληση ακινήτου 219
[93] Πώληση επενδυτικού αγαθού, με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την απόκτησή του, εντός της πενταετίας221
[94] ΦΠΑ στους ξηρούς καρπούς 224
[95] ΦΠΑ σε παράδοση κατ οίκο μαθημάτων ξένων γλωσσών 228
[96] Πωλήσεις στο εξωτερικό - πληρωμή σε νόμισμα bitcoin 229

ΙV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ

[97] Μείωση μισθού σε περίοδο εφαρμογής εκ περιτροπής εργασίας με μονομερή απόφαση του εργοδότη233
[98] Επιστροφή εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ235
[99] Έντυπο Ε3: αναγγελία πρόσληψης σε περίπτωση αμοιβής με εργόσημο 237
[100] Ασφάλιση Στο Τ.Α.Ν.Τ.Π. (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων) 239

V. ΕΤΑΙΡΙΚΑ

[101] Μεταβίβαση μετοχών υπεράκτιας εταιρείας 245
[102] Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ 247
[103] Υπό εκκαθάριση κοινωνία ΦΔΧ 248
[104] Αποσβέσεις παγίων που αποτελούν εισφορά σε κεφάλαιο ΟΕ 250
[105] Μεταβίβαση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας σε άλλη επιχείρηση 252
[106] Λειτουργία ετερόρρυθμης εταιρείας μετά από τον θάνατο του ομόρρυθμου εταίρου 253
[107] Ταμειακή διευκόλυνση μεταξύ ΕΠΕ & Αγροτικού Συνεταιρισμού 255
[108] Έλεγχος αγροτικών συνεταιρισμών 257

VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

[109] Μεταβίβαση ακινήτου263
[110] Δήλωση Ακινήτων (Ε9) ξενοδοχείου 264
[111] Αφορολόγητο πρώτης κατοικίας, σε επόμενη αγορά266
[112] Δήλωση Ακινήτων Ε9 και θέση στάθμευσης σε πυλωτή268
[113] Αναγραφή αριθμού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στις δηλώσεις μισθωτηρίων 269
[114] Βοηθητικοί χώροι οικοδομής χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 271
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ273

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.