ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2017 Α' ΤΟΜΟΣ


Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής

Έκδοση 2017
Σελ.: 272
Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα 14η (δέκατη τέταρτη) έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2017 - Α΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2017 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και στις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης που παρέχονται μέσω εγκυκλίων και σχετικών εγγράφων.

Ειδικότερα, στο βιβλίο παρουσιάζονται 84 ερωτήματα με τις απαντήσεις τους, τα οποία κατατάσσονται σε πέντε (5) ενότητες: Φορολογία Εισοδήματος, Λογιστική - ΕΛΠ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Εταιρικά και Εργατικά. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που επέφεραν οι πρόσφατοι Νόμοι 4472/2017 και 4474/2017.

Ομοίως και στην παρούσα έκδοση, επαναλαμβάνεται η προσθήκη του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ», μέσω του οποίου επεξηγούνται έτι περαιτέρω, βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης, ορισμένα ζητήματα, τα οποία κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθούν. Τέτοια είναι η αλλαγή φορολογικής κατοικίας, τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, η έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών, οι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης, η φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών, των αμοιβών βάσει της Πολ. 1120/2014 και των αμοιβών που παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών Ν.Π, καθώς και η συμπλήρωση του Πίνακα Κ του Εντύπου Ε3.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων σε πλήθος ερωτημάτων που απευθύνουν κυρίως στους λογιστές φοροτεχνικούς οι εντολείς τους, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχθεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών, λογιστικών και εργατικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣVΙΙ

I.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

[1] Έκπτωση δαπάνης 2.000 ευρώ με καταβολή μέρους του ποσού με μετρητά 3
[2] Μπορεί συνταξιούχος του ΟΓΑ να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης; 4
[3] Έκπτωση εξόδων φορτηγών αυτοκινήτων που εκμεταλλεύονται οι ΙΜΕ - ΕΠΕ 8
[4] Παρακράτηση φόρου επί αμοιβών υπηρεσιών θυγατρικής εταιρείας προς αλλοδαπή μητρική11
[5] Διαγραφή επισφαλούς απαίτησης 12
[6] Τρόπος φορολόγησης αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας ανεξαρτήτως κόρων 14
[7] Αμοιβές διαχειριστών προσωπικών εταιρειών17
[8] Παρακράτηση φόρου 20%20
[9] Εισόδημα από δικαιώματα αποκτηθέντα από τρίτη χώρα21
[10] Παροχή σε είδος23
[11] Μεταφορά φορολογικής κατοικίας 25
[12] Υποχρεώσεις ιδιοκτητών πολυκατοικίας27
[13] Προσωρινές φορολογικές διαφορές29
[14] Φορολόγηση επιδότησης προγράμματος31
[15] Έκπτωση εξόδων νοσηλείας υπαλλήλου33
[16] Οδοιπορικά έξοδα σε μέλη Δ.Σ σωματείου35
[17] Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών37
[18] Ανέγερση ενοικιαζόμενων δωματίων και τεκμήρια 39
[19] Παροχές σε είδος, φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές41
[20] Είσπραξη εμβάσματος από τρίτη χώρα45
[21] Συμπλήρωση εντύπων «Ε3» και «Ν» για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 46
[22] Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων47
[23] Ανείσπρακτες αποδοχές48
[24] Εισόδημα από παροχή σε είδος και τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου50
[25] Σύμβαση Ελλάδος Πολωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας51
[26] Υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (Κύπριο) 53
[27] Καταχώριση μη καταβληθέντων ενοικίων55
[28] Εξόφληση δανείου συζύγου56
[29] Φορολογική δήλωση ΝΕΠΑ του Ν 3182/200358
[30] Μεταφορά φορολογικής ζημίας ελεύθερου επαγγελματία που το επόμενο έτος φορολογείται ως μισθωτός59
[31] Φορολογία εσόδων από συνέδριο σωματείου60
[32] Θάνατος φορολογούμενου61
[33] Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης63
[34] Δαπάνες καυσίμων αυτοκινήτων ΙΧ δικηγόρων66

II.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ

[35] Βάση υπολογισμού διανεμόμενου μερίσματος σύμφωνα με τα ΕΛΠ71
[36] Αποσβέσεις παγίων κατά τα ΕΛΠ74
[37] Ζητήματα απογραφής βιολογικών αποθεμάτων76
[38] Λογιστικές εγγραφές λογαριασμών ΔΕΚΟ / κινητής τηλεφωνίας στο τέλος της χρήσης79
[39] Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις 83
[40] Διαγραφή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης86
[41] Συναλλαγματικές διαφορές που φορολογούνται88
[42] Πρόβλεψη για πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτή εξωτερικού90
[43] Έκδοση τιμολογίων με μεταγενέστερη ημερομηνία92
[44] Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών93
[45] Έκδοση ΑΠΥ από ινστιτούτο αισθητικής95
[46] Δυνατότητα απλουστευμένης λογιστικής παρακολούθησης σε υποσύστημα (εμπορικό κ.λπ.)96
[47] Απογραφή παντοπωλείου98
[48] Απαλλαγές από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού100
[49] Σύμβαση ανανέωσης λογισμικού102
[50] Μηχανογραφικά συστήματα έκδοσης παραστατικών103
[51] Τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος105

III. ΦΠΑ

[52] Ένταξη αγρότη σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ109
[53] Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία και ΦΠΑ111
[54] Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας113
[55] Τιμολόγηση σε πελάτη τρίτης χώρας - Παράδοση σε πλοίο σε ευρωπαϊκό λιμένα115
[56] Αγορά λογισμικού με downloading117
[57] Επιβολή ειδικού προστίμου ΦΠΑ119
[58] Επιδότηση και δήλωση ΦΠΑ121
[59] Ποτοποιία με φορολογική αποθήκη122
[60] Πώληση από τρίτη χώρα σε πελάτη στην ΕΕ με τιμολόγηση από ελληνική επιχείρηση 124
[61] Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ μισθώματος λεωφορείου ΙΧ125
[62] Ειδικό καθεστώς αγροτών126
[63] Τιμολόγηση παροχής υπηρεσίας σε αλλοδαπή εταιρεία τρίτης χώρας127
[64] Ενδοκοινοτική παράδοση με μεταφορά αγαθών από τον πελάτη128

IV. ΕΤΑΙΡΙΚΑ

[65] Δανεισμός μεταξύ ανωνύμων εταιρειών και ενδοομιλικές συναλλαγές131
[66] Δάνειο εταίρου ΙΚΕ στην επιχείρηση133
[67] Συμμετοχή ΑΕ στο κεφάλαιο ΟΕ135
[68] Δικηγορική εταιρεία - Λήψη έκτακτων αμοιβών από τη διανομή137
[69] Διανομή ζημίας προηγούμενων ετών κοινοπραξίας στα μέλη139
[70] Συστέγαση επιχειρήσεων σε κοινό ακίνητο141
[71] Εκπρόθεσμη διακοπή ΑΕ143
[72] Κληρονομιά μεριδίων ΟΕ και μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων145
[73] Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε ΙΚΕ150
[74] Εξωκεφαλαιακές εισφορές152
[75] Κληρονόμος θανόντος εταίρου154
[76] Εισφορά ακινήτου σε ΑΕ και φόρος μεταβίβασης156

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

[77] Συνταξιοδότηση κοινωνού σε κοινωνία εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων161
[78] Ασφάλιση σε επισιτιστικό κατάστημα162
[79] Η μη εγγραφή στον ΕΦΚΑ - ΟΓΑ163
[80] Ασφάλιση αμοιβής που εισπράττεται με τίτλο κτήσης164
[81] Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ μη εταίρου166
[82] Λογαριασμοί ΕΛΠ για εισφορές ΕΦΚΑ τρίτου167
[83] Ωρομίσθιο καθηγητών ιδιωτικών φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών169
[84] Εισφορές των απασχολουμένων βάσει της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016171

VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας177
Β. Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας181
Γ. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 186

Δ. Έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών (Πολ. 1113/2015)

1. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες192
2. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες194
3. Συμπλήρωση της Πολ. 1113/2015, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες (Πολ. 1094/2016)208
Ε. Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 49 παρ. 1 του Ν 4172/2013)218
ΣΤ. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του Ν 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) (Πολ. 1103/2016)221
Ζ.1 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών (Πολ. 1120/2014)224
Ζ.2 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών Ν.Π. (Πολ. 1007/2017)235
Η. Συμπλήρωση του Πίνακα «Κ» του εντύπου Ε3238
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ249

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.