Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ν 4548/2018 – Η Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ

Ν 4601/2019 – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί


Συγγραφέας: ,
Επιμέλεια:

Έκδοση 6075
Σελ.: 424
Σχήμα:17 x 12
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα, χρηστική και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση περιλαμβάνει, καταρχήν, τον Ν 4548/2018 (για την ΑΕ, όπως ισχύει μετά και τον Ν 4601/2019) και τον Ν 4601/2019 (για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς), καθώς και μια Σύνοψη των κύριων αλλαγών, που επέφερε ο νέος νόμος για τις ΑΕ.

Ενόψει δε των πολλών νομοθετήσεων κατά παραπομπή, που περιέχει το κείμενο του Ν 4548/2018, η βασική ιδιαιτερότητα του έργου συνίσταται στο ότι όπου ο νόμος παραπέμπει σε διατάξεις άλλου νόμου, παρατίθεται σε υποσημείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εκτός και αν αυτό είναι εκτεταμένο, οπότε παρατίθεται σε Προσάρτημα. Περαιτέρω, το έργο περιέχει και Πίνακες αντιστοιχίας διατάξεων του Ν 4548/2018 τόσο με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΝ 2190/1920 όσο και με αυτές του Ν 3156/2003 (για τα ομολογιακά δάνεια), καθώς και ένα Πρότυπο καταστατικού της νέας ΑΕ.

Το μοναδικό αυτό περιεχόμενο του βιβλίου θα συνδράμει τον χρήστη να αντλήσει άμεσα και εύκολα πληροφορίες για τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

• ΠΡΟΛΟΓΟΣΙ
• ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/20181

• Ν 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανώνυμων

Εταιρειών» με παράθεση της κατά παραπομπή νομοθεσίας19

• ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Α- ΙΒ. Εκτεταμένα νομοθετικά κείμενα στα οποία

παραπέμπει ο Ν 4548/2018 199

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι. Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 - ΚΝ 2190/1920 με σύντομη επισήμανση των αλλαγών249
ΙΙ. Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 (άρθρα 59 - 70, 73) και 3156/2003 (Ομολογιακά δάνεια) 289
ΙΙΙ. Πίνακας Ταυτόσημων Διατάξεων Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/ 1920 293
IV. ΥΑ 31637/20.3.2017 - Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε. 299
• Ν 4601/2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις305

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ19
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ23
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ32
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ50
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ91
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ126
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ144
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ149
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ155
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ174
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ177
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ185
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ189
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ191

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου19
Άρθρο 2 – Ορισμοί19
Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών23

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της23
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού26
Άρθρο 6 – Επωνυμία27
Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας27
Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας27
Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές28
Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών30
Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας31

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.32
Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας33
Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας34

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας35
Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου35
Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών36
Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών37
Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού40
Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου41
Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου43
Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23 – Είδη αύξησης45
Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου45
Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου46
Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης47
Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης48
Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου50
Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου51
Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου51
Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου52

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές54
Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών54
Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας55
Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές55
Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές55
Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές57
Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι59
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή60
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής60
Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές61
Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης62
Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία62
Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο63
Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο64
Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση66
Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση66
Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών68
Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών69
Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων71
Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών72
Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών72
Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών73
Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών74
Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις76
Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου77
Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών79
Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια80
Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων80
Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων82
Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου84
Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου85
Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου86
Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα87
Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο87
Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες87
Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες88
Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη89
Άρθρο 73 – Ασφάλεια89
Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι91
Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι92

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο92
Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό93
Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο94
Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων94
Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη95
Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο95
Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου96
Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας97
Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου97
Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου97
Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους98
Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας99
Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου99
Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου100
Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου100
Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο101
Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου101
Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση102
Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου103
Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων104
Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού105
Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη106
Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος109
Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη110
Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου111
Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας112
Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας113
Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής114
Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις115
Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων116
Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών117
Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών118
Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών120
Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών121
Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό123
Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)126

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο127
Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης127
Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση128

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)129
Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση129
Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης130
Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης132
Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση132
Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση134
Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο136
Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο136
Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων137
Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση137
Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης139
Άρθρο 130 – Απαρτία139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση140
Άρθρο 132 – Πλειοψηφία141
Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας141
Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση142
Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης144
Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης147
Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις148
Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο149

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας149
Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου153
Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου153
Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων154

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις155
Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση156
Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων156
Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων157
Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης157
Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου160
Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις161
Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης163
Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων165
Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση166
Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις168
Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις171
Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας173

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού174
Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών174
Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών175
Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα175
Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών176
Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών177

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας177
Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον177
Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων178
Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές179
Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης180
Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης182
Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας183
Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας184

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132185
Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών187
Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών188
Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας188

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό189
Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου189
Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών190
Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας190
Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων191
Άρθρο 181 – Γενική διάταξη191

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις191
Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών192
Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών192
Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές194
Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη195
Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις195
Άρθρο 188 – Παραπομπές198
Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις198
Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος198

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ Ν 4548/2018

Προσάρτημα Α (άρθρο 9 § 1 Ν 4548/2018) – Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 4441/2016 - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών199
Προσάρτημα Β (άρθρο 9 § 2 Ν 4548/2018) – Άρθρο 7 του Ν 3419/2005 - Διαδικασία καταχώρησης202

Προσάρτημα Γ (άρθρα 11 § 4, 12 § 2 Ν 4548/2018) – Άρθρα 15 και 16 του Ν 3419/2005

Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης205
Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου206
Προσάρτημα Δ (άρθρα 17 § 4, 19 § 1, 46 § 1, 49 § 3, 51 §§ 2-3, 64 §§ 2-3, 97 § 1β, 99 § 2β, 112 § 2γ, 113 § 1, 114 § 1) – Άρθρο 32 του Ν 4308/2014 - Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης208

Προσάρτημα Ε (άρθρα 61 § 1, 63 § 1β Ν 4548/2018) – Άρθρα 10 και 11 του Ν 3156/2003

Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων211
Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο216
Προσάρτημα ΣΤ’ (άρθρα 63 § 2, 65 § 3γ’ Ν 4548/2018) – Άρθρο 100 Πτωχευτικού Κώδικα - Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών219
Προσάρτημα Ζ (άρθρο 87 § 5 Ν 4548/2018) – Άρθρα 3 έως 8 του Ν 3016/2002262
Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου220
Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου200
Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών221
Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας222
Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου223
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου223
Προσάρτημα Η (άρθρο 99 § 2α του Ν 4548/2018) – Παράγραφος 9 του Κανονισμού για τα ΔΛΠ 24 (632/2010)225

Προσάρτημα Θ (άρθρο 101 § 5 του Ν 4548/2018) – Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ – Δημοσιοποίηση προνομιακών

πληροφοριών227

Προσάρτημα Ι (άρθρα 153 § 1, 155 § 1γ, 156 § 1 Ν 4548/2018) – Άρθρα 31 έως 36 του Ν 4308/2014

Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης232
Άρθρο 32 – 233
Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση233
Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων236
Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες239
Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων240
Προσάρτημα ΙΑ (άρθρο 155 § 1α -1β του Ν 4548/2018) – Παράρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE— αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς243

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ Ν 4548/2018

Προσάρτημα ΙΒ (άρθρο 172 § 1ε-στ του Ν 4548/2018) – Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου - Δημοσιότητα στο μητρώο245

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 & ΚΝ 2190/1920249
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Αντιστοιχία Διατάξεων Ν 4548/2018 - Ν 3156/2003289
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ταυτόσημες διατάξεις Ν 4548/2018 και Ν 2190/1920293
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΑ 31637/20.3.2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.299

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν 4548/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ305

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)334

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)363

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ380
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ380
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ384

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών305
Άρθρο 2 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών306
Άρθρο 3 – Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί307
Άρθρο 4 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις307
Άρθρο 5 – Επίλυση διαφορών308

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 6 – Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί308

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Άρθρο 7 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης309
Άρθρο 8 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης310
Άρθρο 9 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση311
Άρθρο 10 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες312
Άρθρο 11 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους313
Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων316
Άρθρο 13 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση316
Άρθρο 14 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση316
Άρθρο 15 – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος317
Άρθρο 16 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα317
Άρθρο 17 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας317
Άρθρο 18 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης318
Άρθρο 19 – Ευθύνη319
Άρθρο 20 – Ακύρωση της συγχώνευσης320
Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής322

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης322

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις323
Άρθρο 24 – Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας323
Άρθρο 25 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης323
Άρθρο 26 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση324
Άρθρο 27 – Απόφαση των εταίρων324
Άρθρο 28 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες325
Άρθρο 29 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας325

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις325
Άρθρο 31 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους326
Άρθρο 32 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων326
Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές326
Άρθρο 34 – Λοιποί τίτλοι326
Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της327
Άρθρο 36 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της328
Άρθρο 37 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση328
Άρθρο 38 – Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς329

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις329
Άρθρο 40 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση329
Άρθρο 41 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων330

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις330
Άρθρο 43 – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση330
Άρθρο 44 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους331
Άρθρο 45 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές331

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)

Άρθρο 46 – 332

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις332
Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης332
Άρθρο 49 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση332
Άρθρο 50 – Δικαίωμα εξόδου333
Άρθρο 51 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης333
Άρθρο 52 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων333

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)

Άρθρο 53 – 334

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 – Διάσπαση334
Άρθρο 55 – Κοινή διάσπαση335

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

Άρθρο 56 – Μερική διάσπαση336
Άρθρο 57 – Απόσχιση κλάδου337

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις338
Άρθρο 59 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης338
Άρθρο 60 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης339
Άρθρο 61 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση340
Άρθρο 62 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες341
Άρθρο 63 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους342
Άρθρο 64 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων344
Άρθρο 65 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση344
Άρθρο 66 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση345
Άρθρο 67 – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος345
Άρθρο 68 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα346
Άρθρο 69 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας346
Άρθρο 70 – Αποτελέσματα της διάσπασης347
Άρθρο 71 – Ευθύνη348
Άρθρο 72 – Ακύρωση της διάσπασης350
Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 74 – 352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 75 – 353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 76 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις353

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας354
Άρθρο 78 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης354
Άρθρο 79 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση354
Άρθρο 80 – Απόφαση των εταίρων355
Άρθρο 81 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες355
Άρθρο 82 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις356
Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους356
Άρθρο 85 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων356
Άρθρο 86 – Ομολογιούχοι δανειστές357
Άρθρο 87 – Λοιποί τίτλοι357
Άρθρο 88 – Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες357

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις358
Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση358
Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 92 – 359
Άρθρο 93 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση359
Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους360
Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές360

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)

Άρθρο 96 – 361

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις361
Άρθρο 98 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης361
Άρθρο 99 – Έγκριση της διάσπασης361
Άρθρο 100 – Δικαίωμα εξόδου362
Άρθρο 101 – Αποτελέσματα της διάσπασης362
Άρθρο 102 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων362

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)

Άρθρο 103 – 363

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Άρθρο 104 – 363
Άρθρο 105 – Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής363
Άρθρο 106 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή363
Άρθρο 107 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους364
Άρθρο 108 – Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων365
Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή366
Άρθρο 110 – Επωνυμία366
Άρθρο 111 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα366
Άρθρο 112 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας367
Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής367
Άρθρο 114 – Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου368
Άρθρο 115 – Ευθύνη369
Άρθρο 116 – Ακύρωση της μετατροπής370

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή371

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις372
Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας372
Άρθρο 120 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - Γραπτή έκθεση για τη μετατροπή372
Άρθρο 121 – Απόφαση των εταίρων372
Άρθρο 122 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης373
Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας373
Άρθρο 124 – Είσοδος νέων εταίρων374
Άρθρο 125 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία374
Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία374
Άρθρο 127 – Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις375
Άρθρο 129 – Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους376
Άρθρο 130 – Απόφαση των εταίρων376
Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - Ελάχιστο κεφάλαιο - Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας377
Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων377
Άρθρο 133 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές377

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 134 – Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα378

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις378
Άρθρο 136 – Έγκριση της μετατροπής - Δικαίωμα εξόδου378
Άρθρο 137 – Αποτελέσματα της μετατροπής379
Άρθρο 138 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων379

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Άρθρο 139 – 380

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις381
Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις381
Άρθρο 142 – Παραπομπές381
Άρθρο 143 – Τροποποίηση του Ν 2515/1997381
Άρθρο 144 – Τροποποίηση του Ν 3419/2005382
Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις του Ν 4099/2012382
Άρθρο 146 – Τροποποίηση του Ν 4548/2018383
Άρθρο 147 – Καταργούμενες διατάξεις384

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 157 – Έναρξη ισχύος384

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/2018

1. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2.01. Η ενδυνάμωση της διοίκησης
2.02. Εκλογή και συγκρότηση
2.03. Λειτουργία Δ.Σ.
2.04. Λοιπές νέες ρυθμίσεις
2.05. Ελαττώματα Αποφάσεων Δ.Σ. (άρθ. 95)
2.06. Υποχρεώσεις και Ευθύνη μελών Δ.Σ.
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
3.01. Εξουσίες
3.02. Σύγκληση
3.03. Συγκρότηση (άρθ. 124)
3.04. Τρόποι πραγματοποίησης
3.05. Λήψη αποφάσεως
3.06. Ακυρωσία (άρθ. 137)
3.07. Ακυρότητα Γ.Σ. (άρθ. 138)
4. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
4.01. Εισαγωγικά
4.02. Καινοτομίες
4.03. Η Μετοχή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/2018
5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
6.01. Το λεγόμενο «πρώτο μέρισμα»
6.02. Προμέρισμα
6.03. Διανομή αποθεματικών
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (άρθ. 141)
8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
9. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
9.01 Αποθεματικό Μειώσεως
9.02. Δεσμευμένες Μετοχές και δεσμεύσεις μετόχων
9.03. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαιτησία
9.04. Πολιτική αποδοχών
9.05. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
9.06. Μονομελές Διοικητικό Όργανο
9.07. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.