Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ


Επιμέλεια: Στ. Πετροπουλάκος

Έκδοση 2017
Σελ.: 368
Σχήμα:14x21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ» περιέχει το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών και προνοιακών (κοινωνικής αλληλεγγύης) διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μαζί με σημαντικά αποσπάσματα της οικείας αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Επιπλέον, σε κάθε άρθρο επισημαίνονται, με αναφορά των στοιχείων και της θεματολογίας τους, οι σχετικώς εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, εφαρμοστικές εγκύκλιοι και λοιπά σημαντικά έγγραφα, βάσει των οποίων τα όργανα της Διοίκησης θα κληθούν να εφαρμόσουν τον νόμο.

Έτι περαιτέρω, περιέχονται εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις, με τις οποίες, αφενός, αποτυπώνεται το πλαίσιο της διαβούλευσης και της ψήφισης του νόμου και, αφετέρου, αναλύονται οι βασικές ρυθμίσεις που ο νόμος αυτός εισάγει. Η παρουσίαση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται με τη χρήση ευσύνοπτων πινάκων και την παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην κατανόηση του περιεχομένου των εκάστοτε αναφερόμενων διατάξεων.

Τέλος, επιχειρείται μια αρχική νομική αξιολόγηση των ρυθμίσεων του νόμου, που επαγγέλλεται τη μεταρρύθμιση του Ελληνικού ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος.
Το έργο αυτό έχει έναν σαφή πρακτικό προσανατολισμό και απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται συστηματικά ή περιστασιακά με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και θέλουν να ενημερωθούν για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

I. Το πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης1

II. Tα βασικά σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (πίνακες - παραδείγματα)

1. Οργανωτικά ζητήματα

1.1. Αρχές και όργανα Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας5
1.2. Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)7
1.3. Μετονομασία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)10

2. Εισφορές

2.1. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης μισθωτών (και εργοδοτών τους)12
2.2. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών14
2.3. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στον ΟΓΑ18
2.4. Εισφορές επικουρικής ασφάλισης21
2.5. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης22
2.6. Εισφορές εφάπαξ παροχής23
2.7. Μεταβατική περίοδος μείωσης εισφορών αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ24

3. Παροχές

3.1. Εθνική σύνταξη27
3.2. Ανταποδοτική σύνταξη31
3.3. Σύνταξη αναπηρίας36
3.4. Σύνταξη λόγω θανάτου36
3.5. Επικουρική σύνταξη40
3.6. Εφάπαξ παροχή41
3.7. Αναπροσαρμογή-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων43

4. Προνοιακές παροχές

4.1. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων45
4.2. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων47

5. Χρόνος ασφάλισης

5.1. Παράλληλη ασφάλιση-Πολλαπλή απασχόληση49
5.2. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης53
5.3. Διαδοχική ασφάλιση56
5.4. Απασχόληση συνταξιούχων56
6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών57
7. Σύμφωνο συμβίωσης58

III. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 59N 4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ-

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1 – Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας67
Άρθρο 2 – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί68
Άρθρο 3 – Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Άρθρο 4 – Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών72
Άρθρο 5 – Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου74
Άρθρο 6 – Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου75
Άρθρο 7 – Εθνική Σύνταξη77
Άρθρο 8 – Ανταποδοτική σύνταξη79
Άρθρο 9 – Προσωρινή σύνταξη82
Άρθρο 10 – Οικογενειακή παροχή - προσαύξηση σύνταξης83
Άρθρο 11 – Σύνταξη αναπηρίας84
Άρθρο 12 – Σύνταξη λόγω θανάτου85
Άρθρο 13 – Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης89
Άρθρο 14 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων90
Άρθρο 15 – Χρόνος ασφάλισης92
Άρθρο 16 – Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης94
Άρθρο 17 – Παράλληλη ασφάλιση95
Άρθρο 18 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης96
Άρθρο 19 – Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης98
Άρθρο 20 – Απασχόληση συνταξιούχων101
Άρθρο 21 – Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις103
Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007103
Άρθρο 23 – Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων108
Άρθρο 24 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων-Ο.Δ.Α.Ζ.111
Άρθρο 25 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)112
Άρθρο 26 – Έκταση Εφαρμογής114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 27 – Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα114
Άρθρο 28 – Ανταποδοτική σύνταξη116
Άρθρο 29 – Προσωρινή σύνταξη119
Άρθρο 30 – Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές121
Άρθρο 31 – Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας122
Άρθρο 32 – Παροχές ασθένειας σε χρήμα124
Άρθρο 33 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων124
Άρθρο 34 – Χρόνος ασφάλισης125
Άρθρο 35 – Εφάπαξ παροχή127
Άρθρο 36 – Παράλληλη ασφάλιση137
Άρθρο 37 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΟΡΟΙ-ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 38 – Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών141
Άρθρο 39 – Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών145
Άρθρο 40 – Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ152
Άρθρο 41 – Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης156
Άρθρο 42 – Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών157
Άρθρο 43 – Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών158
Άρθρο 44 – Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων159
Άρθρο 45 – Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος160
Άρθρο 46 – Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών162
Άρθρο 47 – Μετοχικά Ταμεία163
Άρθρο 48 – Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.164
Άρθρο 49 – Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος170
Άρθρο 50170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 51 – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-Σύσταση-Σκοπός171
Άρθρο 52 – Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.173
Άρθρο 53 – Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.175
Άρθρο 54 – Κ.Ε.Α.Ο.179
Άρθρο 55 – Ασφαλιστέα πρόσωπα180
Άρθρο 56 – Πόροι180
Άρθρο 57 – Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.181
Άρθρο 58 – Συμβουλευτικές Επιτροπές185
Άρθρο 59 – Αρμοδιότητες Διοικητή186
Άρθρο 60 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου186
Άρθρο 61 – Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών188
Άρθρο 62 – Διοικητική Οργάνωση188
Άρθρο 63 – Τμήμα Γραμματείας Διοικητή194
Άρθρο 64 – Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών194
Άρθρο 65 – Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος194
Άρθρο 66 – Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων196
Άρθρο 66Α196
Άρθρο 67 – Γενικές Διευθύνσεις197
Άρθρο 67Α – Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων203
Άρθρο 68 – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης216
Άρθρο 68Α – Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων229
Άρθρο 68Β – Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας238
Άρθρο 68Γ – Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης244
Άρθρο 68Δ – Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών247
Άρθρο 68Ε – Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών252
Άρθρο 69 – Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας254
Άρθρο 69Α – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ255
Άρθρο 69Β – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ263
Άρθρο 69Γ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ271
Άρθρο 69Δ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων272
Άρθρο 69Ε – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Υγειονομικών276
Άρθρο 69ΣΤ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ277
Άρθρο 69Ζ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ277
Άρθρο 69Η – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ278
Άρθρο 69Θ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α.279
Άρθρο 69Ι – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.280
Άρθρο 69ΙΑ – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ280
Άρθρο 69ΙΒ – Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων281
Άρθρο 70 – Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία281
Άρθρο 71 – Θέματα προσωπικού284
Άρθρο 72 – Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής286
Άρθρο 72Α – Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου287
Άρθρο 73 – Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α.288
Άρθρο 73Α – Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ288

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 74 – Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)289
Άρθρο 75 – Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.290
Άρθρο 76 – Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.292
Άρθρο 77 – Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.293
Άρθρο 78 – Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.293
Άρθρο 79 – Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.294
Άρθρο 80 – Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.294
Άρθρο 81 – Θέματα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.297
Άρθρο 82 – Θέματα οικονομικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.298
Άρθρο 83 – Θέματα προσωπικού εντασσομένων νομικών προσώπων299
Άρθρο 84 – Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.301
Άρθρο 85 – Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.302
Άρθρο 86 – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.303
Άρθρο 87 – Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.304
Άρθρο 88 – Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.305
Άρθρο 89 – Θέματα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.306
Άρθρο 90 – Έναρξη ισχύος306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 91 – Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων307
Άρθρο 92 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)307
Άρθρο 93 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων311

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 94 – Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών314
Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α.-Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις316
Άρθρο 96 – Παροχές Ε.Τ.Ε.Α.-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων317
Άρθρο 97 – Εισφορές επικουρικής ασφάλισης321
Άρθρο 98 – Μεταβατική ρύθμιση-εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.322
Άρθρο 99 – Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ325
Άρθρο 100 – Γενικές μεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.326
Άρθρο 100Α330
Άρθρο 101 – Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.330

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 102 – Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων333
Άρθρο 103 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών334
Άρθρο 104 – Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών335
Άρθρο 105 – Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΑΣ336
Άρθρο 106 – Θωράκιση ελεγκτικών μηχανισμών αγοράς εργασίας336
Άρθρο 107 – Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών337
Άρθρο 108 – Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης338
Άρθρο 109 – Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης340
Άρθρο 119 – Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ342
Άρθρο 120 343
Άρθρο 122 – Έναρξη ισχύος343
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ345

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.