ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση


Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Δ. Γαρνέλης

8η Έκδοση 2020
Σελ.: 464
Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί τη νέα 7η ενημερωμένη έκδοση, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα, στο βιβλίο αναλύονται όλες οι γενικές διατάξεις και φορολογικές έννοιες, αλλά και οι κατηγορίες εισοδημάτων, όπως το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα από κεφάλαιο, το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με ιδιαίτερη επισήμανση σε διατάξεις που έχουν μεταβληθεί και χρήζουν προσοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, στην παρακράτηση και προκαταβολή του φόρου, στις ενδοομιλικές συναλλαγές και στις διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν έως και τον Ν 4474/2017. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η νέα έκδοση του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που διασυνδέονται τόσο με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣVII

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Ορισμοί1
2. Υποκείμενο του φόρου4
3. Φορολογική κατοικία4
4. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας 5
5. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα9
6. Μόνιμη εγκατάσταση10
7. Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης11
8. Εργασίες μέσω αντιπροσώπου ή μεσίτη (ανεξάρτητου πράκτορα)12
9. Φορολογητέο εισόδημα12
10. Φορολογικό έτος13
11. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος14
12. Πίστωση φόρου αλλοδαπής15
13. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Εξαρτώμενα μέλη15
14. Υποβολή φορολογικής δήλωσης από συζύγους16
15. Προϋποθέσεις εξάρτησης (εξαρτώμενα μέλη)17

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις19
i. Γενικά χαρακτηριστικά19
ii. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις20
iii. Παροχές σε είδος21
α. Παραχώρηση οχήματος προς εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο22
β. Δανειοδότηση εργαζόμενου, εταίρου ή μετόχου23
γ. Προκαταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο, άνω των τριών μισθών23
δ. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option)24
ε. Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο 25
iv. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις25
v. Τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία27
vi. Μείωση φόρου29
vii. Προϋπόθεση μείωσης του φόρου32
viii. Μειώσεις του φόρου35
α. Πρόσθετες μειώσεις φόρου35
β. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες35
γ. Μειώσεις φόρου για δωρεές36
ix. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης37
x. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα39
xi. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων41
2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα43
i. Γενικά χαρακτηριστικά43
ii. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες44
iii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες45
iv. Φορολογικές αποσβέσεις47
α. Γενικά47
β. Ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση»48
γ. Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση49
δ. Πίνακας συντελεστών απόσβεσης 49
ε. Επισημάνσεις επί των φορολογικών αποσβέσεων 51
στ. Χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική μίσθωση52
v. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων 62
vi. Επισφαλείς απαιτήσεις66
α. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/201466
β. Ειδικές περιπτώσεις προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων68
γ. Ανάκτηση της πρόβλεψης68
δ. Τι ισχύει για τις τραπεζικές επιχειρήσεις68
ε. Τι ισχύει για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης69
στ. Τι ισχύει για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 69
vii. Μεταφορά ζημιών70
viii. Ρύθμιση για το PSI70
ix. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού εσόδων70
α. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 70
β. Εισόδημα προερχόμενο από άλλη πηγή 71
x. Φορολογικός συντελεστής71
α. Φορολόγηση νέων ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα (φυσικών προσώπων)71
β. Φορολόγηση αγροτών 72
γ. Απαλλαγή από τον φόρο72
3. Εισόδημα από κεφάλαιο73
i. Γενικά73
ii. Μερίσματα74
iii. Τόκοι75
iv. Δικαιώματα (royalties)75
v. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία77
vi. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο79
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου80
i. Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου80
ii. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας81
α. Αντικείμενο του φόρου82
β. Υπολογισμός υπεραξίας83
γ. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου87
iii. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων88
iv. Τρόποι προσδιορισμού της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης89
α. Εισηγμένοι τίτλοι89
β. Μη εισηγμένοι τίτλοι89

Γ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο93
i. Γενικά93
ii. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών93
iii. Διευκρινίσεις επί των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών104
iv. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων105
v. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών108
vi. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής109

II. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Γενικές διατάξεις113
2. Φορολογικοί συντελεστές117
3. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου118
i. Παρακράτηση φόρου118
α. Υπόχρεοι σε παρακράτηση118
β. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές120
γ. Συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρου122
ii. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος124
α. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα 124
β. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα126
γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων127
3. Ενδοομιλικές συναλλαγές130
4. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής138
i. Φοροαποφυγή138
α. Συναλλαγές με εταιρείες σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη141
β. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες145
ii. Φοροδιαφυγή147
α. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου149
β. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου150
γ. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά151

III. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 4172/2013 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ν 4172/2013

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής153
Άρθρο 2 – Ορισμοί153
Άρθρο 3 – Υποκείμενα του φόρου156
Άρθρο 4 – Φορολογική κατοικία156
Άρθρο 5 – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή158
Άρθρο 6 – Μόνιμη εγκατάσταση159
Άρθρο 7 – Φορολογητέο εισόδημα161
Άρθρο 8 – Φορολογικό έτος162
Άρθρο 9 – Πίστωση φόρου αλλοδαπής164

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-9)

1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται κάτοικος Ελλάδας166
2. Πώς φορολογείται το εισόδημα από την αλλοδαπή των κατοίκων Ελλάδας169
3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα το εισόδημα κατοίκων της αλλοδαπής171
4. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα θεωρείται κάτοικος Ελλάδας173
5. Πότε θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα175
6. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία177
7. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα177
8. Χρόνος κτήσης λοιπών περιπτώσεων εισοδήματος180

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10 – Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων182
Άρθρο 11 – Εξαρτώμενα μέλη182

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12 – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις184
Άρθρο 13 – Παροχές σε είδος186
Άρθρο 14 – Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις189
Άρθρο 15 – Φορολογικός συντελεστής191
Άρθρο 16 – Μείωση φόρου εισοδήματος195
Άρθρο 17 – Πρόσθετες μειώσεις φόρου197
Άρθρο 18 – Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες197
Άρθρο 19 – Μειώσεις φόρου για δωρεές198
Άρθρο 20 – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα199

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 10-20)

1. Ενδοομιλικές συναλλαγές (Ε/Ο)200
2. Γενικά207
3. Παροχή σε είδος λόγω παραχώρησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου208
4. Ο υπολογισμός του φόρου210
5. Πηγές προέλευσης των αμοιβών, ως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία214
6. Η φορολόγηση των αμοιβών μελών ΔΣ, ή διαχειριστών ΕΠΕ215
7. Πότε το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών 215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα218
Άρθρο 22 – Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες221
Άρθρο 22Α – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας226
Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες231
Άρθρο 24 – Φορολογικές αποσβέσεις236
Άρθρο 25 – Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων242
Άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις242
Άρθρο 27 – Μεταφορά ζημιών245
Άρθρο 27Α – Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση249
Άρθρο 28 – Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων255
Άρθρο 29 – Φορολογικός συντελεστής256

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 21-29)

1. Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα259
2. Επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά261
3. Ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων από Ε.Δ. 271
4. Η φορολογική αναμόρφωση272
5. Η μείωση φόρου στους αγρότες277
6. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης279
7. Κέρδος από συμπτωματική πράξη282
8. Συστηματική διενέργεια πράξεων282
9. Τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα283
10. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας287
11. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών287

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30 – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας294
Άρθρο 31 – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες295
Άρθρο 32 – Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων300
Άρθρο 33 – Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών302
Άρθρο 34 – Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής304

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)

1. Παραδείγματα προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών308
2. Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας για κατοίκους εξωτερικού318
3. Τρόπος φορολόγησης της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων319

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35 – Εισόδημα από κεφάλαιο321
Άρθρο 36 – Μερίσματα321
Άρθρο 37 – Τόκοι323
Άρθρο 38 – Δικαιώματα (royalties)324
Άρθρο 39 – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία326
Άρθρο 39A – Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού329
Άρθρο 40 – Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο330

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-40)

1. Ορισμοί332
2. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία338
3. Γενικά344
4. Χρήσιμες διευκρινίσεις351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41 – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας355
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση τίτλων363
Άρθρο 43 – Φορολογικός συντελεστής367
Άρθρο 43Α – Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα368

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 41-43)

1. Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών372

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 – Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων375
Άρθρο 45 – Υποκείμενα του φόρου376
Άρθρο 46 – Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα380

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα382
Άρθρο 48 – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων385
Άρθρο 49 – Υποκεφαλαιοδότηση387
Άρθρο 50 – Ενδοομιλικές συναλλαγές389
Άρθρο 51 – Μεταφορά λειτουργιών390
Άρθρο 52 – Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων392
Άρθρο 53 – Ανταλλαγή τίτλων396
Άρθρο 54 – Συγχωνεύσεις και διασπάσεις400
Άρθρο 55 – Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE405
Άρθρο 56 – Μη εφαρμογή ευεργετημάτων406
Άρθρο 57 – Εκκαθάριση406

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58 – Φορολογικός συντελεστής407

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 44-58)

1. Παράδειγμα ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο410
2. Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - Υποκεφαλαιοδότηση416

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 – Φορολόγηση στην πηγή419
Άρθρο 60 – Φορολογικός συντελεστής419

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61 – Υπόχρεοι σε παρακράτηση421
Άρθρο 62 – Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση422
Άρθρο 63 – Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές424
Άρθρο 64 – Συντελεστές παρακράτησης φόρου427

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 59-64)

1. Παρακράτηση φόρου - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου433
2. Τόκοι δανείων και τόκοι υπερημερίας - Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ434
3. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης437

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς440
Άρθρο 66 – Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)441

Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 65-66)

1. Τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των πράξεων προσδιορισμού του φόρου444
2. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου445

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου453
Άρθρο 67Α – Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας456
Άρθρο 68 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου457
Άρθρο 69 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα460
Άρθρο 70 – Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα462
Άρθρο 71 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων463
Άρθρο 72 – Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος466

Σχόλια – Εφαρμογές – Παραδείγματα (άρθρα 67-72)

1. Γενικά περί προκαταβολής φόρου477
2. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα477
3. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων482
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ487

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.