Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  • Εννοιολογικό πλαίσιο
  • Λογιστική & φορολογική βάση
  • Κανονιστικό πλαίσιο βάσει ΕΛΠ
  • Φορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενη Φορολογία
  • Εφαρμογές - Παραδείγματα

Συγγραφέας: ,

Έκδοση 6078
Σελ.: 200
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το αντικείμενο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ,
Ν 4308/2014), ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 4172/2013).

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος

1. Η Λογιστική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος15
1.1. Η Προσέγγιση της Διατήρησης του Κεφαλαίου17
1.2. Η Προσέγγιση των Συναλλαγών18
1.3. Η Τροποποιημένη Προσέγγιση των Συναλλαγών20
1.3.1. Ορισμός της Έννοιας του Εσόδου και του Εξόδου20
1.3.2. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδου και Εξόδου23
1.3.3. Επιμέτρηση Εσόδου και Εξόδου25
1.4. Η Δομή και το Περιεχόμενο των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων25
1.4.1. Οντότητες και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων26
1.4.2. Στοιχεία των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων28
1.4.3. Εφαρμογή30
2. Η Φορολογική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος34
3. Το Λογιστικό Πρόβλημα37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12

1. Εισαγωγή στη Λογιστική και Φορολογική Βάση39
2. Ο Φόρος ως Υποχρέωση και ως Έξοδο: Προσωρινές και Μόνιμες Διαφορές42
3. Παράδειγμα Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης46
4. Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση και Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 49
5. Ειδικότερες Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης51
6. Επιμέτρηση και Συμψηφισμός Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης52
7. Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο Αναβαλλόμενος Φόρος όπως αναδύεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013)

1. Ενσώματα και Άυλα Πάγια Στοιχεία

1.1. Απόσβεση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων57
1.2. Απομείωση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων72
2. Η Χρησιμότητα της Ανάλυσης της Παρούσας Αξίας80
2.1. Η Μαθηματική Έκφραση της Παρούσας Αξίας81
2.2. Το Πραγματικό Επιτόκιο83
3. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία84
4. Αποθέματα και Υπηρεσίες85
5. Προκαταβολές Δαπανών και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία86
6. Υποχρεώσεις86
6.1. Σύνδεση Σχεδίου Λογαριασμών Υποχρεώσεων με Ισολογισμό88
6.2. Επιμέτρηση των Υποχρεώσεων και η Αξία Εμφάνισής τους στον Ισολογισμό90
7. Προβλέψεις91
8. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία102
9. Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες109
10. Μεταφορά Ζημιών111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο πλαίσιο των ΕΛΠ

1. Υποχρεώσεις Λογιστικών Οντοτήτων για Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων

1.1. Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία115
1.2. Τα Λογιστικά Στοιχεία (Παραστατικά, Δικαιολογητικά)117
1.3. Χρόνος Ενημέρωσης Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)117
1.4. Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων118
1.5. Τα Πρόσθετα Λογιστικά Αρχεία (Βιβλία)119
2. Υποχρεώσεις των Λογιστικών Οντοτήτων για Λογιστική Παρακολούθηση του Αναβαλλόμενου Φόρου και των Διαφορών μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης119
3. Κριτική Ανάλυση των Πληροφοριακών Απαιτήσεων για την Εφαρμογή της Παρακολούθησης και της Λογιστικοποίησης της Διαφοράς μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης127
4. Γενικά περί Λογαριασμών Σχετικών με Φόρους στο Πλαίσιο των ΕΛΠ131
4.1. Ο Λογαριασμός “39. Αναβαλλόμενοι Φόροι Ενεργητικού”132
4.2. Ο Λογαριασμός “54. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη”133
4.3. Ο Λογαριασμός “59. Αναβαλλόμενοι Φόροι Παθητικού”134
4.4. Οι Φόροι ως Έξοδα135
4.5. Φόροι ως Έσοδα135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ειδικά Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο Πλαίσιο των ΕΛΠ

1. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις137
1.1. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία138
1.2. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία144
2. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Χρηματοδοτική Μίσθωση150
3. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες161

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Απόσπασμα Ν 4308/2014 “Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής165
Άρθρο 2 - Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Λογιστικά Αρχεία166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Παραστατικά Πωλήσεων166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Κανόνες Επιμέτρησης

Άρθρο 23 - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις171

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Θέματα Επιμέτρησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στο πλαίσιο Εφαρμογής των ΕΛΠ

1. Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων175
1.1. Χρόνος Διεξαγωγής Ελέγχου Απομείωσης176
1.2. Στάδια Ελέγχου Απομείωσης176
1.3. Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης178
2. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία180
2.1. Θετική Αξία Αναπροσαρμογής181
2.2. Αρνητική Αξία Αναπροσαρμογής182
2.3. Χρόνος και Τρόπος Επανεκτίμησης Εύλογης Αξίας 184

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΟΛ. σχετικές με το Ν 4172/2013187
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ195

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.