ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

2η Έκδοση 2015
Σελ.: 352
Σχήμα:10 x 13
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα δεύτερη έκδοση «Εταιρικό Δίκαιο» είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ).

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες τσέπης Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» (2η έκδ) και το «Δίκαιο Ανταγωνισμού».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για τη ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον πρόσφατο Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν 3853/2011), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και με τη μορφή αυτή, αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

[1] ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]2
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]56
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον
Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]70
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]92
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]105
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]117
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον
Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]127
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]133
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]134
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]141
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον
Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]144
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α
Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]145
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β
Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]161
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον
Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]161
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α
Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]163
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β
Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]171
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ
Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]172
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]177
[2] N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]184
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’
Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9]185
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26]191
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]198
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]203
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α]207
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]211
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]214
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]215
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59]215
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]216
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]217
[3] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 43-48]219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ίδρυση της εταιρείας [Άρθρα 49-54]223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας [Άρθρα 55-67]225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων [Άρθρα 68-74]230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων [Άρθρα 75-82]234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας [Άρθρα 83-93]238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων [Άρθρα 94-95]243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος [Άρθρα 96-101]245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Λύση και εκκαθάριση [Άρθρα 102-105]246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Μετατροπή - Συγχώνευση [Άρθρα 106-115]249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’
Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή [Άρθρα 116-118]255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 119-120, 330]263
[4] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ομόρρυθμη εταιρεία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Σύσταση της εταιρείας [Άρθρα 249-251]265
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σχέσεις προς τα έσω [Άρθρα 252-256]267
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Σχέσεις προς τα έξω [Άρθρα 257-258]268
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου [Άρθρα 259-267]269
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Εκκαθάριση - Παραγραφή [Άρθρα 268-269]271
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ετερόρρυθμη εταιρεία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 271-273]272
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου [Άρθρα 274-280]273
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]275
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]275
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αφανής εταιρεία [Άρθρα 285-292]276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Κοινοπραξία [Άρθρα 293-294, 330]279
[5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784]281
[6] Ν 3853/2010
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις
MΕΡΟΣ Α’ [Άρθρα 1-12]288
[7] Ν 3016/2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]307
Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]307
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]310
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]313
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ315

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.