ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2009ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 2009, εντάσσεται στη σειρά Λογιστική Πρακτική, η οποία έχει θέσει ως στόχο την ευσύνοπτη παρουσίαση ενοτήτων όπως η Φορολογία και η Λογιστική. Κεντρικό θέμα του βιβλίου, όπως εμφαίνεται και από τον τίτλο του, είναι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή ΕΓΛΣ, το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια εκμάθησης στις Επιχειρήσεις μιας κοινής γλώσσας για τις Λογιστικές Πρακτικές και Διαδικασίες τους.

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η Παράθεση του Σχεδίου των Λογαριασμών με μεγαλύτερη ανάλυση του περιεχομένου τους και σε αρκετές περιπτώσεις με παραδείγματα και επεξηγήσεις καθώς και με αναφορά στις Γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Σε σύγκριση με την έκδοση του 2007 η νέα έκδοση του 2009 περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο με τα τίτλο ??Θέματα Εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου?? και αντικείμενο σημεία Αναφοράς και Χρήσης των Λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο τμήμα της Καθημερινής Πρακτικής. Παρατίθενται Παραδείγματα και Διευκρινίσεις όλων των Φορολογικών Αντικειμένων, (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ή ΚΦΕ, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή ΚΒΣ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ή ΦΠΑ). Επίσης στο Κεφάλαιο της Λογιστικής του ΦΠΑ προστέθηκαν παραδείγματα για τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές και τις Εισαγωγές από τρίτες χώρες και στο Κεφάλαιο για την Αποτίμηση των Αποθεμάτων προστέθηκαν η εφαρμογή στην Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων.

Ειδικότερα, επιχειρείται ανάλυση θεμάτων όπως, το Κλείσιμο Χρήσης, οι Τακτοποιήσεις των Λογαριασμών Εσόδων - Εξόδων, Αγορών - Πωλήσεων, η Διενέργεια Αποσβέσεων, οι Επιχορηγήσεις Παγίων, γίνεται αναφορά σε Εγγραφές Μισθοδοσίας και προσεγγίζεται με πρακτικό τρόπο η Λειτουργία των Λογαριασμών Περιοδικής Κατανομής. Επίσης αναλύεται η Κίνηση του Λογαριασμού των Γραμματίων σε σχέση με τη Χορήγηση Δανείων από Τράπεζες και ο τρόπος λειτουργίας του Λογαριασμού Συνδέσμου με κεντρικό και υποκαταστήματα.

Η ύλη του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ακολουθεί την εξής δομή: Τον σύντομο πρόλογο της δεύτερης έκδοσης διαδέχεται μια σειρά Νομοθετημάτων, Θεωρητικών Αναλύσεων, Υποδειγμάτων και φυσικά αυτούσιο το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή ΕΓΛΣ. Ειδικότερα, παρατίθενται ο Ν 1041/1980 (Περί Καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού), το ΠΔ 1123/1980 (Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της Προαιρετικής Εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), το ΠΔ 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), η Γνωμοδότηση 243/2162/1995 (Περί Λογιστικής του ΦΠΑ) ενώ αναλύονται θεωρητικά και με Υποδείγματα, όπου αυτό είναι εφικτό, οι Γενικές Αρχές της Λογιστικής, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, η Λογιστική του ΦΠΑ, οι Λογιστικές Καταστάσεις , η Αποτίμηση Αποθεμάτων Απογραφής και οι Αποσβέσεις Παγίων. Η ύλη ολοκληρώνεται με ένα σύντομο αλφαβητικό ευρετήριο.

Συμπερασματικά, το βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό και χρήσιμο οδηγό για τη σωστή εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κανόνων της Λογιστικής. Απευθύνεται δε σε όσους σχετίζονται άμεσα οι έμμεσα με την Φορολογία και την Λογιστική, όπως, λογιστές φοροτεχνικοί, ορκωτοί ελεγκτές, σύμβουλοι και γενικότερα στελέχη επιχειρήσεων και αποσκοπούν στην μελέτη και κατανόηση των βασικών θεμάτων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.