ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)


Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου

5η Έκδοση 2017
Σελ.: 352
Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα πέμπτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις ΑΕ καθώς και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη ίδια σειρά «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης τσέπης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» (4η έκδ.), το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική Ασφάλιση» και το «Ναυτικό Δίκαιο».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για την ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

[1] ΚΝ 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]53

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]67

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]89

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]97

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]110

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]120

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]126

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]127
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]134

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον

Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]138

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α

Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]139

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β

Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]154

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον

Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]155

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α

Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]156

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β

Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]164

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ

Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]165

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]175

[2] N 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]182

ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’

Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]184

KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26]190

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]198

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]203

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α]206

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]210

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]213

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]214

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59]215

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]215

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]217

[3] Ν 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 43-48]220

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ίδρυση της εταιρείας [Άρθρα 49-54]223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας [Άρθρα 55-67]226

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων [Άρθρα 68-74]230

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων [Άρθρα 75-82]234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας [Άρθρα 83-93]239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων [Άρθρα 94-95]244

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος [Άρθρα 96-101]246

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Λύση και εκκαθάριση [Άρθρα 102-105]248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Μετατροπή - Συγχώνευση [Άρθρα 106-115]250

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’

Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή [Άρθρα 116-118]257

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 119-120, 330]264

[4] Ν 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Σύσταση της εταιρείας [Άρθρα 249-251]268

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σχέσεις προς τα έσω [Άρθρα 252-256]269

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Σχέσεις προς τα έξω [Άρθρα 257-258]270

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου [Άρθρα 259-267]271

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Εκκαθάριση - Παραγραφή [Άρθρα 268-269]273
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]274

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Άρθρα 271-273]275

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου [Άρθρα 274-280]276
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]277
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]277
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]278

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]281

[5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εταιρία [Άρθρα 741-784]283

[6] Ν 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12]290

[7] Ν 3016/2002

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]305
Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]305
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]308
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]311
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ313

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.