ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)


Επιμέλεια: ,

Έκδοση 17710
Σελ.: 608
Σχήμα:10x13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκτη έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018), τον νέο νόμο για τις ΑΕ, που θα ισχύσει από 1.1.2019 και αντικαθιστά πλέον τον ΚΝ 2190/1920.

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες.

Ειδικότερα παρατίθενται: Οι νέες διατάξεις για την ΑΕ του Ν 4548/2018 (μαζί με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ως παράρτημα), οι διατάξεις του Ν 2190/1920, οι διατάξεις για την ΕΠΕ (Ν 3190/1955 μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4541/2018), για την ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία), όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[1] Ν 4548/2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11]4

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14]11

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22]13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28]23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 29-32]29

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33]32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55]34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58]54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74]57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76]73

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95]74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108]85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114]99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115]108

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Άρθρα 116-140]109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118]109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130]111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134]124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ [Άρθρα 135-136]126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140]129

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144]134

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157]141

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163]158

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171]161

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175]170

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181]173

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190]176

[2] ΚΝ 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]183

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]235

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]249

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]271

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]279

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]292

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]302

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]308

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]309
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]316

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον

Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]320

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α

Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]321

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β

Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]336

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον

Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]337

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α

Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]338

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β

Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]346

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ

Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]347

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]348

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]354

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]357

[3] N 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Κεφ. Α΄

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]365

Κεφ. Β΄

Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]367

Κεφ. Γ΄

Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21]372

Κεφ. Γ1΄

Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26]378

Κεφ. Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]382

Κεφ. Ε΄

Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]387

Κεφ. ΣΤ΄

Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β]391

Κεφ. Ζ΄

Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]396

Κεφ. Η΄

Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]399

Κεφ. Θ΄

Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]400

Κεφ. Ι΄

Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών [Άρθρα 57-59]400

Κεφ. Ι1

Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α]402

Κεφ. ΙΑ΄

Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]402

Κεφ. ΙΒ΄

Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]404

[4] Ν 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48]406

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54]409

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67]412

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74]416

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82]420

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93]425

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95]430

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101]432

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105]434

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115]436

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118]443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120, 330]450

[5] Ν 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251]454

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256]455

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258]456

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267]457

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269]459
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]460

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273]461

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280]462
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]463
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]463
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]465

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]465

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]467

[6] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εταιρία [Άρθρα 741-784]469

[7]Ν 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12]476

[8] Ν 3016/2002

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]491
Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]491
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]494
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]497

Παράρτημα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018499
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ595

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.