ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)


Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

4η Έκδοση 2016
Σελ.: 640
Σχήμα:10 x 13
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκτη (6η) έκδοση της Εργατικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4564/2018.

Το έργο «Εργατική Νομοθεσία» συγκεκριμένα περιλαμβάνει ογδόντα δύο (82) νομοθετήματα που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και όλα τα μείζονα νομοθετήματα των τελευταίων ετών και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

[1] Σύνταγμα της Ελλάδας

[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]1

Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων

[2] Ν 4443/2016

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

[Άρθρα 1-18, 21-24]10

[3] Ν 3896/2010

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

[Άρθρα 1-25, 30, 38]30

Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών

[4] ΠΔ 219/2000 Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών47
[5] ΠΔ 101/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρο 1-18]58

Σύμβαση εργασίας

[6] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389]82

Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης

[7] Ν 2639/1998

Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1]91

Ενημέρωση για τους όρους εργασίας

[8] ΠΔ 156/1994

Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας93

Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία

[9] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39]97

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

[10] ΠΔ 81/2003

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου104

[11] ΠΔ 164/2004

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις

ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12]110

Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

[12] Ν 4052/2012

Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 113-133]117

Κατ’ οίκον απασχόληση

[13] Ν 3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20]134

Τηλεργασία

[14] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]138

Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές

[15] Ν 4694/1930

Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων140

[16] ΑΝ 690/1945

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»145

[17] Ν 3248/1955

Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»147

[18] ΝΔ 3755/1957

Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2]152

[19] ΠΔ 1/1990

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη154

[20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946

Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας162

[21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946

Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων164

[22] ΑΥΟικΕργ 19040/1981

Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου166

[23] Ν 3227/2004

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]181
[24] ΕΓΣΣΕ 2013182

Χρόνος εργασίας - Ωράριο

Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας

[25] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41]183

[26] ΠΔ 88/1999

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ188

Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία

[27] Ν 2269/1920

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]203

[28] ΠΔ της 27.6.1932

Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων210

[29] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]224

[30] ΝΔ 515/1970

Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών

[Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10]225

[31] ΑΥΕργ 16182/1983

Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας230

[32] Ν 2874/2000

Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 4]233

Ωράριο εργασίας & λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων

[33] ΝΔ 1037/1971

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών235

[34] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 42]245

[35] Ν 4177/2013

Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 16]249

[36] Ν 2224/1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]252

Πενθήμερη εργασία

[37] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8]254

Πρόσθετες ομάδες εργασίας

[38] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 40]255

Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση

[39] ΒΔ 748/1966

Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας257

[40] ΑΝ 380/1968

Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας

υποχρεωτικής αργίας274

Άδειες

Κανονική ετήσια άδεια

[41] ΑΝ 539/1945

Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών275

[42] Ν 4504/1966

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16]286

[43] Ν 549/1977

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8]287

[44] ΕΓΣΣΕ 2008-2009

[Άρθρο 3]291

Συνδικαλιστικές άδειες

[45] Ν 1264/1982

Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17]292

[46] Ν 2085/1992

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14]295

[47] Ν 2224/1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4]297

Μεταβολή & λύση εργασιακής σχέσης

[48] Ν 2112/1920

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως298

[49] ΒΔ της 16.7.1920

Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων»και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών306

[50] Ν 3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7]311

[51] Ν 3198/1955

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων314

[52] ΑΝ 173/1967

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2]323

[53] ΝΔ 618/1970

Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1]324

[54] N 1387/1983

Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-6, 9-10]325

[55] Ν 3588/2007

Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34]332

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις

[56] N 1483/1984

Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσειςκαι βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27]333
[57] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7]342

[58] Ν 3144/2003

Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7]344
[59] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6]346

[60] Ν 3655/2008

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142]347

Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι

[61] Ν 3850/2010

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68]349

Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας

[62] Ν 2643/1998

Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19]359

Στρατευόμενοι μισθωτοί

[63] ΠΔ της 8.12.1928

Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως392

Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια

[64] ΒΔ της 24.7.1920

Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων395

Υγεία και ασφάλεια εργασίας

[65] Ν 3850/2010

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

[Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο]407

Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση

[66] Ν 1264/1982

Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων481

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος

[67] Ν 4093/2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4]536

[68] ΠΥΣ 6/2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012539

[69] N 1876/1990

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσειςκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35]544

[70] ΠΔ 240/2006

Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)574
[71] ΕΓΣΣΕ 2016 [Άρθρα 1-6]581
[72] ΕΓΣΣΕ 2017 [Άρθρα 1-6]583

Δίκαιο επιχείρησης

Κανονισμοί εργασίας

[73] ΝΔ 3789/1957

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2]585

Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης

[74] ΠΔ 178/2002

Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου590

Συμμετοχή εργαζομένων

[75] N 1767/1988

Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18]600

Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

[76] N 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33]618

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ651

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.