ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα

Λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 Κανόνες επιμέτρησης - αποτίμησης
 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014
 Παραδείγματα - Εφαρμογές - Σχόλια
Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Ορ. Βλησμάς, Β - Χρ. Ναούμ

2η Έκδοση 2016
Σελ.: 424
Σχήμα:17 х 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η δεύτερη -μετά την πρώτη έγκαιρη και έγκυρη- επιτυχημένη έκδοση του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα», κρίθηκε επιβεβλημένη, ιδίως μετά και τη δημοσίευση της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Τα αναλυτικά παραδείγματα και οι εφαρμογές που συνόδευαν τη θεωρία και τα σχόλια στην πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, ενώ, παράλληλα, αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν το ελληνικό λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα – 2η έκδοση 2016» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

 • Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
 • Λογιστικά Αρχεία
 • Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Προσάρτημα (σημειώσεις)
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Εφαρμογές για το κλείσιμο της χρήσης για πολύ μικρές και μικρές οντότητες
 • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Νέο σχέδιο λογαριασμών
 • Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα δεύτερη έκδοση στοχεύει να αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, στέλεχος επιχείρησης αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος και κατόπιν η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

[Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής17
Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων19

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά21
2. Κατηγορίες μεγέθους22
2.1. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ23
2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014)27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία

[Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία31
Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία32
Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος33
Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων36
Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων36

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Λογιστικά αρχεία

1.1. Ορισμός - περιεχόμενο37
1.2. Λογιστική και φορολογική βάση39

2. Απλογραφικά βιβλία

2.1. Περιεχόμενο44

3. Διπλογραφικά βιβλία

3.1. Υπόχρεοι46
3.2. Τρόπος τήρησης47

4. Λοιπά λογιστικά αρχεία

4.1. Γενικά48
4.2. Το Μητρώο Παγίων49
4.3. Το αρχείο αποθεμάτων50
4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)51
4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα51
4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων52

5. Στοιχεία ή τεκμήρια

5.1. Γενικά55
5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων56
5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης57
5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης58
5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων 59
6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις

[Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης63
Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου64
Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο65
Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου66
Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών66
Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης68
Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο68
Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου69

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Τα στοιχεία πωλήσεων

1.1. Τιμολόγιο70
1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο71
1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου72
1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο74
1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών78
1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων84
1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

[Β. Μιχελινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων87
Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων88

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή90
2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένου97
2.1. Διπλογραφικά βιβλία98
2.2. Απλογραφικά βιβλία105
2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδου105
2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδου106
3. Το προσάρτημα (σημειώσεις)107
3.1. Μικρές οντότητες108
3.2. Μεγάλες και μεσαίες οντότητες110
4. Εργασίες κλεισίματος και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων110
4.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου111
4.1.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία112
4.1.2. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με διπλογραφικά βιβλία116
4.2. Η απογραφή και η επιμέτρησή της120
4.2.1. Η απογραφή οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία120
4.2.2. Η απογραφή οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία122
4.3. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων124
4.3.1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων οντότητων με απλογραφικα βιβλία125
4.3.2. Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία127
4.4. Επιμέτρηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων133
4.4.1. Προβλέψεις133
4.4.2. Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων135
4.4.3. Επιμέτρηση υποχρεώσεων137
4.4.4. Αναγνώριση κρατικών ενισχύσεων - επιχορηγήσεων137
4.5. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης138
4.5.1. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα απλογραφικά βιβλία139
4.5.2. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα διπλογραφικά βιβλία140
4.6. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι εγγραφές κλεισίματος144
4.6.1. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στα απλογραφικά βιβλία144
4.6.2. Οι οικονομικές καταστάσεις στα διπλογραφικά βιβλία151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων

[Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία165
Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία168
Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών169
Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία169
Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις170
Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι171
Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία171
Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων175
Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης176
Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα177
Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών178

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά179
2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία180
2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 182
2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση189
2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)200
2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία201
2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών203
2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων 205
2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία208
2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεων208
2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 215
2.10. Αναβαλλόμενοι φόροι215
2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία216

3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3.1. Γενικά222
3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό223
3.3. Έξοδα κατ’ είδος225
3.4. Άσκηση εφαρμογής225
4. Στοιχεία της καθαρής θέσης236

5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

5.1. Συναλλαγματική ισοτιμία237
5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων238
5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)238

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις

[Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων239
Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές243

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά για το προσάρτημα247
2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα249
3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)258
4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)267

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

[Ορ. Βλησμάς, Β.-Χρ. Ναούμ]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης271
Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης272
Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση273
Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων276
Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες278
Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων278

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή281
2. Το λογιστικό πρόβλημα281

3. Η έννοια του ελέγχου

3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες284
3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες287
3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι287
4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης289
5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων292
6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις298
7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων302
7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες303
7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες316
7.3. Κοινές δραστηριότητες320
8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις320

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις

[Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή323
Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις324
Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων326
Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις326
Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος326

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων 327
2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων328
3. Απογραφή έναρξης329
4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)330
5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις330
6. Παραπομπές332
7. Σημαντική μεταβατική διάταξη (παρ. 6, άρθρου 38, Ν 4308/2014)332
8. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)333

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ορισμοί

1. Γενικά335
2. Γλωσσάριο337

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης360
Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης363
Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις366
Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις367
Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις368
Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)369
Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων370
Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες371
Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)371
Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)374
Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις377
Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις378
Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις379
Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)380
Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης381
Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012382

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Σχέδιο λογαριασμών

1. Ομάδες Λογαριασμών384
2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμών396

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις399

Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος

Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1.400

ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία

Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2.405

ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων

Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1.409
Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2.411
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ415

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.