ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014


Συγγραφέας: , , ,

Έκδοση 6076
Σελ.: 448
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής17
Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων19

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά21
2. Κατηγορίες μεγέθους22
2.1. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ23
2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014)27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία [Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία31
Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία32
Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος33
Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων36
Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων36

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Λογιστικά αρχεία

1.1. Ορισμός - περιεχόμενο37
1.2. Λογιστική και φορολογική βάση39

2. Απλογραφικά βιβλία

2.1. Περιεχόμενο44

3. Διπλογραφικά βιβλία

3.1. Υπόχρεοι46
3.2. Τρόπος τήρησης47

4. Λοιπά λογιστικά αρχεία

4.1. Γενικά50
4.2. Το Μητρώο Παγίων51
4.3. Το αρχείο αποθεμάτων52
4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)52
4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα53
4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων54

5. Στοιχεία ή τεκμήρια

5.1. Γενικά57
5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων58
5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης59
5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης60
5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων 62
6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις [Β. Μιχελινάκης]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης67
Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου68
Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο69
Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου70
Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών70
Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης72
Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο73
Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου73

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Τα στοιχεία πωλήσεων

1.1. Τιμολόγιο74
1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο75
1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου76
1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο78
1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών82
1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων88
1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων [Β. Μιχελινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων91
Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων92

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή94
2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένου101
2.1. Διπλογραφικά βιβλία102
2.2. Απλογραφικά βιβλία110
2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδου110
2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδου111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων [Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία183
Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία186
Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών187
Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία187
Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις188
Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι189
Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία189
Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων193
Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης194
Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα195
Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών196

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά197
2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία198
2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 200
2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση207
2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)216
2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία217
2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών223
2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων 226
2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία229
2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεων229
2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 236
2.10. Αναβαλλόμενοι φόροι236
2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία237

3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3.1. Γενικά243
3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό244
3.3. Έξοδα κατ’ είδος246
3.4. Άσκηση εφαρμογής246
4. Στοιχεία της καθαρής θέσης257

5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

5.1. Συναλλαγματική ισοτιμία257
5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων258
5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)259

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις [Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων261
Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές265

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γενικά για το προσάρτημα269
2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα271
3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)280
4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)289

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις [Ορ. Βλησμάς, Β.-Χρ. Ναούμ]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης293
Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης294
Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση295
Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων298
Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες300
Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων300

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή303
2. Το λογιστικό πρόβλημα303

3. Η έννοια του ελέγχου

3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες306
3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες309
3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι309
4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης311
5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων314
6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις320
7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων324
7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες325
7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες338
7.3. Κοινές δραστηριότητες342
8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις342

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις [Ν. Σγουρινάκης]

NOMOΘΕΣΙΑ

Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή345
Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις346
Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων348
Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις348
Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος348

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων 349
2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων350
3. Απογραφή έναρξης351
4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)352
5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις352
6. Παραπομπές354
7. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)354

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ορισμοί

1. Γενικά357
2. Γλωσσάριο359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης382
Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης385
Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις388
Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις389
Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις390
Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)391
Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων392
Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες392
Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)393
Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)396
Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις399
Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις400
Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις401
Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)402
Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης403
Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012404

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Σχέδιο λογαριασμών

1. Ομάδες Λογαριασμών406
2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμών418

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος

Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1.422

ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία

Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2.427

ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων

Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1.431
Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2.433
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ437
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ439

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.