ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενωσιακό – Συνταγματικό – Διοικητικό – Ποινικό – Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό


Συγγραφέας:

Έκδοση 6078
Σελ.: 243
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Εισαγωγή στο δίκαιο» αποτελεί ένα γενικό και συνοπτικό εγχειρίδιο που διατρέχει τις σημαντικότερες έννοιες και πληροφορίες των βασικών επιμέρους δικαίων, δηλαδή του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Ποινικού, του Αστικού, του Εμπορικού και του Εργατικού δικαίου.

Στη δεύτερη έκδοση, ενόψει των εκτεταμένων αλλαγών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια ιδίως στο εργατικό και εμπορικό δίκαιο, έχουν περιληφθεί βασικές τροποποιήσεις των επί μέρους δικαίων, με όσο το δυνατό περισσότερο ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο.  Επίσης, για λόγους πληρότητας έχει προστεθεί ένα κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Συμπληρώνεται δε με αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο αποτελεί μία έκδοση χρήσιμη κυρίως σε φοιτητές Σχολών Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, που διδάσκονται στις σχολές αυτές μαθήματα που άπτονται της επιστήμης του δικαίου, στόχος του δε είναι να προσφέρει μια συνοπτική αναφορά στις βασικές νομικές έννοιες, ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης από τον αναγνώστη του.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Έννοια του δικαίου21
Β. Διαίρεση του δικαίου22
Γ. Πηγές του δικαίου24
1) Γενικά24
2) Νόμος -Έθιμο24
3) Ιεραρχία των κανόνων δικαίου25
4) Χρονική έκταση των κανόνων δικαίου25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου27
1) Οι πηγές πρωτογενούς δικαίου 28
α) Χρονικό πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου 28
β) Νομικό καθεστώς του πρωτογενούς δικαίου 29
2) Οι πηγές παραγώγου δικαίου29
α) Οι μονομερείς πράξεις της συνθήκης29
β) Νομικό καθεστώς των μονομερών πράξεων 30
γ) Ο κανονισμός 31
δ) Η απόφαση31
ε) Η οδηγία32
στ) Οι συμβατικές πράξεις33
Β. Ποιος κάνει τι 33
Γ. Το άμεσο αποτέλεσμα του ενωσιακού δικαίου34
Δ. Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου35
Ε. Τα όργανα36
1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο36
2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο36
3) Το Συμβούλιο 38
4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 40
Τι κάνει η Επιτροπή;41
5) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 42
α) Η προδικαστική παραπομπή43
β) Η προσφυγή λόγω παράβασης κράτους μέλους 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Βασικές έννοιες45
Β. Πολίτευμα46
Γ. Μορφή πολιτεύματος47
Δ. Οργανωτικές βάσεις πολιτεύματος48
1) Το αντιπροσωπευτικό σύστημα48
2) Η διάκριση των εξουσιών49
3) Οι ατομικές ελευθερίες49
α) Η προσωπική ελευθερία υπό ευρεία έννοια 50
β) Η προσωπική ελευθερία υπό στενή έννοια 51
γ) Οι εγγυήσεις για την ποινική δίωξη του ατόμου51
δ) Το άσυλο της κατοικίας 51
ε) Δικαίωμα στην πληροφόρηση - Η ελευθερία του τύπου52
στ) Η προστασία του απορρήτου της ανταπόκρισης52
ζ) Θρησκευτική ελευθερία53
η) Η ελευθερία της εκπαίδευσης53
θ) Η ελευθερία της συνάθροισης53
ι) Η ελευθερία του συνεταιρισμού54
ια) Το δικαίωμα της αναφοράς54
ιβ) Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας54
ιγ) Η προστασία της ιδιοκτησίας54
ιδ) Η αρχή της ισότητας54
Ε. Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Βασικές έννοιες57
Β. Βασικές αρχές της διοικητικής δράσης58
1) Η αρχή της νομιμότητας58
2) Το δημόσιο συμφέρον58
3) Η προστασία του διοικουμένου58
Γ. Η διοικητική πράξη59
1) Έννοια59
2) Είδη διοικητικών πράξεων59
3) Χαρακτηριστικά διοικητικής πράξης60
4) Έκδοση διοικητικής πράξης61
5) Ισχύς διοικητικής πράξης63
6) Κατάργηση - ανάκληση διοικητικής πράξης64
Δ. Το διοικητικό όργανο65
1) Γενικά65
2) Είδη οργάνων66
3) Νόμιμη υπόσταση67
4) Κανόνες που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα67
5) Ιεραρχικός έλεγχος69
6) Αρμοδιότητα70
Ε. Η προστασία του διοικουμένου72
1) Γενικά72
2) Διοικητικές προσφυγές73
3) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Έννοια77
Β. Διακρίσεις77
Γ. Εφαρμογή ποινικού νόμου78
1) Χρονικά όρια78
2) Τοπικά όρια78
Δ. Το έγκλημα79
1) Έννοια79
2) Διακρίσεις εγκλημάτων79
α) Κριτήριο βαρύτητας ποινής80
β) Κριτήριο νομοτεχνικό80
γ) Κριτήριο επίδρασης στον εξωτερικό κόσμο80
δ) Κριτήριο χρονικής διάρκειας81
ε) Κριτήριο αριθμητικό81
στ) Κριτήριο υποκειμένου81
Ε. Πράξη - Παράλειψη82
1) Έννοια82
2) Στοιχεία 82
3) Αιτιώδης συνάφεια83
ΣΤ. Άδικος χαρακτήρας της πράξης83
1) Έννοια83
2) Λόγοι αποκλεισμού αδίκου84
Ζ. Καταλογισμός της πράξης87
1) Έννοια87
2) Στοιχεία καταλογισμού87
Η. Το τιμωρητό91
Θ. Οι ποινές92
Ι. Απόπειρα και συμμετοχή94
1) Απόπειρα94
2) Συμμετοχή95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Το δικαίωμα99
1) Γενικά99
2) Διακρίσεις δικαιωμάτων99
3) Κτήση δικαιωμάτων100
4) Άσκηση δικαιωμάτων100
5) Απώλεια δικαιωμάτων101
6) Κατάχρηση δικαιωμάτων101
7) Προστασία δικαιωμάτων101
8) Παραγραφή102
Β. Υποκείμενα δικαίου - πρόσωπα103
1) Γενικά103
2) Φυσικό πρόσωπο103
3) Νομικά πρόσωπα104
Γ. Δικαιοπραξίες106
1) Έννοια δικαιοπραξίας106
2) Διακρίσεις δικαιοπραξιών107
3) Προϋποθέσεις του εγκύρου των δικαιοπραξιών107
4) Άκυρη και ακυρώσιμη δικαιοπραξία109
Δ. Αντιπροσώπευση109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Ενοχή111
Β. Είδη ενοχών111
Γ. Παραγωγή ενοχών112
Δ. Ευθύνη – Υπαιτιότητα - Αποζημίωση113
Ε. Σύμβαση115
1) Γενικά115
2) Εκχώρηση και αναδοχή χρέους116
3) Ποινική ρήτρα - αρραβώνας117
ΣΤ. Επώνυμες συμβάσεις117
1) Πώληση118
2) Δάνειο118
3) Εγγύηση118
4) Μίσθωση πράγματος119
5) Εταιρεία120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Εμπράγματα δικαιώματα121
Β. Πράγμα121
Γ. Κατοχή - νομή 123
Δ. Κυριότητα124
Ε. Δουλείες126
1) Πραγματικές δουλείες126
2) Προσωπικές δουλείες127
ΣΤ. Ενέχυρο129
Ζ. Υποθήκη130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Συγγένεια133
Β. Κληρονομική διαδοχή133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Έννοια του εμπορικού δικαίου139
Β. Κλάδοι του εμπορικού δικαίου140
Γ. Εμπορικές πράξεις140
1) Γενικά 140
2) Εμπορικές πράξεις140
Δ. Οι έμποροι142
1) Γενικά142
2) Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας143
3) Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας 144
4) Περιορισμοί - Απαγορεύσεις - Ασυμβίβαστο144
5) Επαγγελματικές υποχρεώσεις εμπόρου 145
Ε. Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία 145
1) Γενικά145
2) Διακριτικά γνωρίσματα145
3) Επωνυμία146
4) Διακριτικός τίτλος148
5) Σήμα149
6) Ευρεσιτεχνία152
7) Αθέμιτος Ανταγωνισμός154
ΣΤ) Εταιρείες154
1) Γενικά154
2) Διάκριση των εμπορικών εταιρειών155
3) Νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιρειών156
4) Ομόρρυθμη Εταιρεία156
5) Η Ανώνυμη Εταιρεία159
Ζ) Αξιόγραφα168
1) Γενικά168
2) Συναλλαγματική168
3) Τραπεζική επιταγή173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Έννοια και αντικείμενο εργατικού δικαίου177
1) Έννοια εργατικού δικαίου177
2) Αντικείμενο177
Β. Πηγές του εργατικού δικαίου178
1) Σύνταγμα178
2) Ο Νόμος179
3) Καταστατικά σωματείων179
4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας179
5) Κανονισμός Εργασίας180
Γ. Βασικές έννοιες εργατικού δικαίου181
1) Τι είναι εργασία181
2) Τι είναι εξαρτημένη εργασία182
3) Τι είναι επάγγελμα182
4) Τι είναι εργοδότης182
5) Τι είναι μισθωτός183
6) Τι είναι μισθός183
7) Τι είναι εκμετάλλευση183
8) Τι είναι επιχείρηση183
9) Τι είναι υπάλληλος183
10) Τι είναι διευθύνοντες υπάλληλοι184
11) Τι είναι μαθητευόμενοι184
Δ. Σύμβαση εργασίας και σχέση εργασίας185
Ε. Σύμβαση εργασίας και άλλες ομοειδείς συμβάσεις185
1) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών185
2) Σύμβαση εργασίας και σύμβαση έργου186
ΣΤ. Ίδρυση της σχέσης εργασίας186
Ζ. Υποχρεώσεις μισθωτού186
1) Υποχρέωση προς παροχή εργασίας186
2) Αυτοπρόσωπη εκπλήρωση187
3) Είδος παρεχόμενης εργασίας187
4) Χρονικά όρια εργασίας187
5) Παροχή επί πλέον εργασίας191
6) Νυκτερινή εργασία192
7) Τόπος παροχής εργασίας (γενικά, μετάθεση, χώρος απασχόλησης)192
8) Μη εκπλήρωση υποχρέωσης προς παροχή εργασίας193
Η. Υποχρεώσεις εργοδότη194
1) Υποχρέωση καταβολής μισθού194
2) Καθορισμός μισθού194
3) Είδη μισθού194
4) Άδεια μετ’ αποδοχών194
5) Διαθεσιμότητα195
6) Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης εργαζομένων196
7) Αποκατάσταση δαπανών εργαζομένων196
8) Παροχή πιστοποιητικού εργασίας196
Θ. Εβδομαδιαία ανάπαυση197
Ι. Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση μη καταβολής μισθού197
ΙΑ. Αποχή μισθωτού από την εργασία λόγω κωλύματος198
ΙΒ. Η καταβολή του μισθού199
1) Χρόνος199
2) Τόπος199
3) Παραγραφή της αξίωσης του μισθού199
ΙΓ. Έλεγχος εργασίας200
1) Επιθεώρηση εργασίας - ΣΕΠΕ200
2) Ποινικές ευθύνες εργοδότη201
ΙΔ. Λήξη της σχέσης εργασίας202
1) Λήξη σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου202
2) Λήξη σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία202
α) Καταγγελία από τον εργαζόμενο202
β) Καταγγελία από τον εργοδότη203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Συνδικαλισμός207
1) Πεδίο εφαρμογής - έννοιες207
2) Βαθμοί συνδικαλιστικών οργανώσεων207
3) Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων208
4) Οικονομική αυτοτέλεια208
5) Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση209
6) Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα210
Β. Απεργία213
1) Γενικά213
2) Κήρυξη απεργίας214
3) Προσωπικό ασφαλείας215
Γ. Ομαδικές απολύσεις216
1) Έννοια216
2) Πεδίο εφαρμογής216
3) Υποχρεώσεις εργοδότη217
4) Διαδικασία ομαδικών απολύσεων217
Δ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας219
1) Έννοια219
2) Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας219
3) Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας220
4) Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψής τους220
5) Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση222
6) Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας223
7) Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας223
8) Δέσμευση223
9) Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας224
10) Συρροή224
11) Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής225
12) Καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας226
13) Συμφιλίωση226
14) Μεσολάβηση - Διαιτησία226
α) Μεσολάβηση226
β) Διαιτησία227
15) Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας229
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ231

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.