ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Συγγραφέας: ,

Έκδοση 6078
Σελ.: 256
Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο παρόν έργο (σε 5η έκδοση), με τίτλο «Δίκαιο των εμπορικών εταιριών» παρουσιάζονται με τρόπο ευσύνοπτο βασικά θέματα του δικαίου των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Στην εισαγωγή του έργου αναπτύσσονται γενικότερα ζητήματα εταιρικού δικαίου μεταξύ των οποίων, οι εταιρίες ως θεσμός του Αστικού Δικαίου, οι ουσιώδεις όροι για την ύπαρξη εμπορικής εταιρίας καθώς και ζητήματα σχετικά με τη νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιριών.

 Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, αφανείς) με έμφαση στη σύσταση, την εμπορική επωνυμία, τις εισφορές, τα πρόσωπα των εταίρων, την ευθύνη τους καθώς και την διαχείριση – εκπροσώπηση στις προσωπικές εταιρίες. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.).

 Στο δεύτερο μέρος του έργου αναλύονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες. Παρουσιάζεται η ανώνυμη εταιρία, τα γενικά χαρακτηριστικά αυτής, η σύστασή της, ζητήματα σχετικά με τις μετοχές, ομολογίες και τους ιδρυτικούς τίτλους αυτής, την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο, τα δικαιώματα των μετόχων, τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας, τα δικαιώματα της μειοψηφίας, την αύξηση και μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αναλύεται περαιτέρω η κρατική εποπτεία επί της ανώνυμης εταιρίας, καθώς και ειδικότερα θέματα συγχωνεύσεων, διασπάσεων, αποσχίσεων, λύσης, εκκαθάρισης και εξαγοράς μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ. Στη συνέχεια αναλύεται η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (έννοια, χαρακτηριστικά, ίδρυση, λειτουργία, μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου) και παρουσιάζεται συνοπτικά η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΜΕΠΕ). Τέλος,  το δεύτερο μέρος εμπλουτίζεται με την παρουσίαση και ανάλυση του εταιρικού μορφώματος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) με όλα τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο νομικός κόσμος (σκοπιμότητα,  ίδρυση, καταστατικό , εισφορές, διαχείριση,  οικονομικές καταστάσεις, λύση,  εκκαθάριση) .

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου είναι αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή εταιρία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η χρησιμότητα του θεσμού της ευρωπαϊκής εταιρίας, τα χαρακτηριστικά της καθώς και ο ρόλος των εργαζομένων στην διοίκηση αυτής.

Το παρόν έργο, στην 5η έκδοσή του, αποτελεί ένα ευσύνοπτο και περιεκτικό βοήθημα, χρήσιμο για κάθε μελετητή του δικαίου των εμπορικών εταιριών.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Η Εταιρία ως θεσμός του Αστικού Δικαίου19
II. Ουσιώδεις όροι για την ύπαρξη Εμπορικής Εταιρίας20
III. Κατηγορίες Εμπορικών Εταιριών20

IV. Η νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιριών

Α. Λόγοι απόδοσης της νομικής προσωπικότητας22
Β. Συνέπειες της απόδοσης νομικής προσωπικότητας στις εμπορικές εταιρίες24

V. Ιστορική εξέλιξη του Θεσμού

Α. Αρχαία Ελλάδα - Ναυτικό Δάνειο24
Β. Νεώτεροι Χρόνοι25
Γ. Ευρωπαϊκός Χώρος26

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

I. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Ορισμός31
Β. Σύσταση31
Γ. Εταιρική Επωνυμία35
Δ. Εθνικότητα 37
Ε. Εισφορές37
ΣΤ. Οι Εταίροι41
Ζ. Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής41
Η. Η ευθύνη των εταίρων43
Θ. Έξοδος εταίρου47
Ι. Αποκλεισμός εταίρου 49
ΙΑ. Διαχείριση – Εκπροσώπηση της Εταιρίας 50

ΙΒ. Λύση - Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Λύση55
2. Εκκαθάριση56
ΙΓ. Σκοπιμότητα59

ΙΙ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Ορισμός - Χαρακτηριστικά60
Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας62
Γ. Περιπτώσεις ευθύνης του ετερορρύθμου εταίρου63
Δ. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας64
Ε. Σκοπιμότητα66
ΣΤ. Ετερόρρυθμη Εταιρία κατά μετοχές (Ε.Ε.Μ.)66

ΙΙΙ. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Ορισμός - Χαρακτηριστικά67
Β. Τύπος69
Γ. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις69
Δ. Εισφορές - Λειτουργία70
Ε. Χρησιμότητα71
ΣΤ. Αξιολόγηση 71
Ζ. Γενικές Παρατηρήσεις72
IV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ73

V. EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ε.Ο.Ο.Σ.)

Α. Xαρακτηριστικά73
Β. Σύσταση - Δημοσιότητα 74
Γ. Νομική προσωπικότητα74
Δ. Μέλη75
Ε. Σκοπός75
ΣΤ. Όργανα75
Ζ. Ευθύνη Μελών77
Η. Λύση77

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ι. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιριών81
Α. Έννοια - Οικονομική σκοπιμότητα81
Β. Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας82
1. Διαδικασία83
2. Ανώνυμη Εταιρία υπό Σύσταση91
3. Ευθύνη Ιδρυτών Α.Ε.91

Γ. Μετοχή – Ομολογία – Ιδρυτικοί τίτλοι

1. Μετοχή92
2. Ομολογία97
3. Ιδρυτικοί τίτλοι 99

Δ. Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

1. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.100
2. Προϋποθέσεις εισαγωγής 101
Ε. Δικαιώματα Μετόχου103

ΣΤ. Όργανα της Εταιρίας

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων106
2. Διοικητικό Συμβούλιο115
3. Ελεγκτές127

Ζ. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σκοπιμότητα νομοθετικής αναγνωρίσεως130
2. Περιεχόμενο δικαιωμάτων μειοψηφίας130

Η. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σκοπιμότητα της αύξησης135
2. Είδη αύξησης135
3. Διαδικασία136
4. Δικαίωμα προτιμήσεως138
5. Δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του Δ.Σ. και του προσωπικού (option)139
6. Πιστοποίηση καταβολής140
7. Καταβολή μετρητών141

Θ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Ονομαστική - Πραγματική Μείωση141
2. Μείωση επιβαλλόμενη από το Νόμο142
3. Διαδικασία143

Ι. Κρατική Εποπτεία

1. Κατά την ίδρυση της Α.Ε.144
2. Κατά τη λειτουργία της Α.Ε.145

ΙΑ. Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Αποσχίσεις

1. Συγχωνεύσεις146
2. Διασπάσεις150
3. Αποσχίσεις151

ΙΒ. Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση Ανώνυμης Εταιρίας

1. Λύση153
2. Εκκαθάριση154
3. Αναβίωση155

ΙΓ. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας

1. Εξαγορά της μειοψηφίας από την εταιρεία156
2. Εξαγορά της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο156

ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Α. Έννοια - Χαρακτηριστικά158
Β. Εξέλιξη του Θεσμού159

Γ. Ίδρυση της Ε.Π.Ε.

1. Καταστατικό160
2. Κεφάλαιο162

Δ. Λειτουργία της Εταιρίας

1. Όργανα164
Ε. Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου170

ΣΤ. Λύση - Εκκαθάριση

1. Λόγοι λύσης 172
2. Εκκαθάριση 173
ΙΙΙ. Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ175

IV. H ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Α. Σκοπιμότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμού177
Β. Ίδρυση της Ι.Κ.Ε.179
Γ. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού της Ι.Κ.Ε.179
Δ. Εταιρική επωνυμία180
Ε. Έδρα της εταιρίας181
ΣΤ. Σκοπός182
Ζ. Διάρκεια182
Η. Κεφάλαιο182
Θ. Εισφορές των Εταίρων και εταιρικά μερίδια183
Ι. Διαχείριση και εκπροσώπηση της Ι.Κ.Ε.199
IA. Η συνέλευση των Εταίρων202
IB. Οικονομικές καταστάσεις, Διανομή κερδών, Αποθεματικό207

ΙΓ. Λύση και εκκαθάριση

1. Λύση208
2. Εκκαθάριση209

ΙΔ. Μετατροπή, Συγχώνευση

1. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή 211
2. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε. 213
3. Συγχώνευση Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.)214

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – SOCIETAS EUROPAEA (S.E.)

I. Οι ευρωπαϊκές εταιρίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ 223
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ231
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ233

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.