ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3)


Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής

7η Σελ.: 160
Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, κυκλοφορούν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση. Η έκδοση είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν.

Ειδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ζητήματα:

- Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

- Η έννοια της φορολογικής κατοικίας

- Εισόδημα ανήλικων τέκνων

- Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης

- Πίνακες 1, 2 και 3

- Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 4Α και 4Β

- Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Εισόδημα από κεφάλαιο

- Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ2

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

- Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 5, 5.1, 5.2 και 6

- Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 8, 9 και 10

- Συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2015, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που το αφορούν.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία

1. Υποκείμενο του φόρου5
2. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης5
3. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας6
4. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων6
5. Εισόδημα ανήλικων τέκνων7
6. Τρόπος και χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης7
7. Φορολογία εισοδήματος των συζύγων7
8. Δικαιολογητικά που φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο ή ενδέχεται να συνυποβληθούν με την δήλωση, όπου είναι απαραίτητο, αν ζητηθούν8
9. Πού υποβάλλεται η δήλωση8
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Στοιχεία φορολογουμένου9
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Πληροφοριακά στοιχεία9
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας20

ΙΙ. Φορολογούμενα εισοδήματα

A. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις24
1. Σχετικές διατάξεις24
2. Ορισμός24
3. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις25
4. Παροχές σε είδος25
5. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις27
6. Κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από τον φόρο27
7. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα28
8. Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού28
9. Μείωση φόρου (άρθρο 16)28
10. Κάτοικοι νησιών, κάτω των 3.100 κατοίκων και νήσου Κεφαλονιάς28
11. Προϋπόθεση μείωσης του φόρου29
12. Μειώσεις του φόρου29
13. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης31
14. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων31
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4A32
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4B35
Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι38
1. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα38
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα43
3. Εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που αποκτώνται στην αλλοδαπή46
Ε. Εισόδημα από κεφάλαιο - Παρακρατηθέντες φόροι48
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ148
2. Σχετικές διατάξεις48
3. Ορισμός 48
4. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα50
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ251
1. Σχετικές διατάξεις52
2. Ορισμός 52
3. Ποιοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα52
4. Ποσά που περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ακίνητα52
5. Συμπλήρωση του Εντύπου Ε253
6. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα Δ2 της φορολογικής δήλωσης54
7. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος ακινήτων57
i. Ανείσπρακτα μισθώματα57
ii. Δήλωση σύμβασης μίσθωσης58
iii. Χαρτόσημο μισθωμάτων58
iv. Καθαρό εισόδημα59
v. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος59
vi. Παράδειγμα59
Ζ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου61
1. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από Πολ. 1032/201564
2. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο66

ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Α. Σχετικές διατάξεις68
Β. Ορισμός68
Γ. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες68
Δ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.169
1. Περίπτωση α΄ (κύρια κατοικία και μέχρι δύο δευτερεύουσες) - Συμπλήρωση των ενδείξεων και των κωδικών69
2. Περίπτωση β΄ (λοιπές κατοικίες)71
3. Περίπτωση γ΄ (επιβατικά αυτοκίνητα)72
4. Περίπτωση δ΄ (σκάφη αναψυχής)75
5. Περίπτωση ε΄ (αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα)76
6. Περίπτωση στ΄ (δεξαμενές κολύμβησης)77
7. Περίπτωση ζ΄ (δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία)77
8. Περίπτωση η΄ (αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς κ.λπ.)77
9. Επισημάνσεις επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης78
E. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων79
1. Ποσά που περιλαμβάνονται στη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων79
2. Ποσά που δεν περιλαμβάνονται στη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων80
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.281
1. Επισημάνσεις επί της ετήσιας δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων84
2. Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα 584
Ζ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 687
1. Γενικά87
2. Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών97
3. Δικαιολογητικά ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών98
4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών - Αμφισβήτηση της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης99

ΙV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο

1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 7100

V. Κλείσιμο της δήλωσης

Α. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 8110
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 9111
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 10111

VΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Α. Γενικές παρατηρήσεις113
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων114
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία123
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄: Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων126
Β. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης127
Γ. Παλαιότερες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων129
Δ. Τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων130
E. Διαγραφή απαίτησης131
ΣΤ. Εξαιρέσεις132
Ζ. Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, 6, 7 άρθρου 26)132
Η. Η φορολογική αναμόρφωση στο πλαίσιο των ΕΛΠ136
VII. Παράρτημα139
Α. Προσδιορισμός του φόρου με τις νέες διατάξεις του Ν 4172/2013139
Β. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ΕΙΧ (φορολογικό έτος 2015)139
Γ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρους ενδιαίτησης (φορολογικό έτος 2015)140
Δ. Διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων140
Ε. Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης141

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.