ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2016

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3)


Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής

Έκδοση 2017
Σελ.: 190
Σχήμα:21 x 28
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2016, κυκλοφορούν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν, ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, των φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους αυτού.

Η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, των υπόχρεων φορολογούμενων, υποβάλλεται υποχρεωτικώς με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου, έως την 30ή Ιουνίου 2017. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με χειρόγραφη μορφή στις ΔΟΥ. Επίσης, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, για τους φορολογούμενους που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει στο τέλος του έτους, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωσή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gsis είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Περαιτέρω, οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Πάντως, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη σχέση τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Tα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν 4356/2015 και εφόσον ενημερώσουν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους της χώρας μας. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξωτερικού, προκειμένου να υποχρεωθούν σε υποβολή φορολογικής δήλωσης πρέπει να αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην χώρα μας, όχι τεκμαρτό (βλ. την περ. η΄ του άρθρου 33 του ΚΦΕ).

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους, το αργότερο έως τις 31/12/2017 (σχετική είναι η Πολ. 1058/2015).

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικώς σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, εμπρόθεσμα έως 31/12/2017. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων ή εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 όταν απαιτείται η υποβολή τους και εν συνεχεία η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1). Η σειρά υποβολής των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο, σε κάθε περίπτωση δε, εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή του Ε1, μπορούν να επανυποβληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Φορολογία Εισοδήματος από 1/1/2014, εκτός από το γεγονός ότι διαμορφώνουν διαφορετικό χαρακτηρισμό των πηγών των εισοδημάτων, κυρίως συνενώνοντας αυτές (από έξι σε τέσσερις), καθιερώνουν για τα φυσικά πρόσωπα την διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων, αναλόγως της πηγής προέλευσης αυτών.

Με το άρθρο 112 παρ. 1 του Ν 4387/2016, ενοποιήθηκε η κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ, η οποία εφαρμόζεται πλέον τόσο για το (καθαρό) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή μισθωτής εργασίας, (λαμβάνοντας υπόψη και την μείωση του άρθρου 16), όσο και για το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 29, Ν 4172/13). Εν συνεχεία, το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται βάσει της κλίμακας του άρθρου 40, ενώ, τέλος, καθιερώνεται διαφορετική φορολόγηση των λοιπών εισοδημάτων από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), βάσει αυτοτελών συντελεστών, καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει ως υπεραξία από την μεταβίβαση κεφαλαίου, δηλαδή ακίνητης περιουσίας (αναστολή εκ νέου μέχρι την 31/12/2017) και τίτλων (άρθρο 42 ΚΦΕ).

Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται μόνο εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 69 ΚΦΕ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, ο συντελεστής προσδιορισμού της προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2016 θα είναι 100%. Από το ποσό της προκαταβολής αφαιρούνται παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που αφορούν τα εισοδήματά του.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία

1. Υποκείμενο του φόρου7
(α) Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα7
(β) Φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή7
2. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης7
3. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας8
4. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας8
5. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων10
6. Εισόδημα ανήλικων τέκνων11
7. Τρόπος και χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης11
8. Ορισμένες περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων11
9. Φορολογία εισοδήματος των συζύγων12
10. Δικαιολογητικά που φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο ή ενδέχεται να συνυποβληθούν με την δήλωση, όπου είναι απαραίτητο, αν ζητηθούν12
11. Καθορισμός ορίων ακαθάριστων εσόδων των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό (άρθρο 38 Ν 2873/2000)13
12. Πού υποβάλλεται η δήλωση13
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Στοιχεία φορολογουμένου13
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Πληροφοριακά στοιχεία14
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας24

ΙΙ. Φορολογούμενα εισοδήματα

A. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις28
1. Σχετικές διατάξεις28
2. Ορισμός28
3. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις29
4. Παροχές σε είδος29
5. Εξαιρέσεις εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις33
6. Κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από τον φόρο33
7. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα34
8. Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού34
9. Μείωση φόρου (άρθρο 16)34
10. Μειώσεις του φόρου34
11. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης36
12. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων36
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4A37
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4B41
Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι44
1. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα44
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα50
3. Εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που αποκτώνται στην αλλοδαπή52
Ε. Εισόδημα από κεφάλαιο - Παρακρατηθέντες φόροι55
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ155
2. Σχετικές διατάξεις55
3. Ορισμός 55
4. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα57
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ258
1. Σχετικές διατάξεις59
2. Ορισμός 59
3. Ποιοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα59
4. Ποσά που περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ακίνητα59
5. Συμπλήρωση του Εντύπου Ε260
6. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα Δ2 της φορολογικής δήλωσης61
7. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος ακινήτων64
i. Ανείσπρακτα μισθώματα64
ii. Δήλωση σύμβασης μίσθωσης66
iii. Χαρτόσημο μισθωμάτων66
iv. Καθαρό εισόδημα66
v. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος66
vi. Παράδειγμα66
Ζ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου68
1. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από Πολ. 1032/201571
2. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο73

ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Α. Σχετικές διατάξεις75
Β. Ορισμός75
Γ. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες75
Δ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.176
1. Περίπτωση α΄ (κύρια κατοικία και μέχρι δύο δευτερεύουσες) - Συμπλήρωση των ενδείξεων και των κωδικών76
2. Περίπτωση β΄ (λοιπές κατοικίες)78
3. Περίπτωση γ΄ (επιβατικά αυτοκίνητα)79
4. Περίπτωση δ΄ (σκάφη αναψυχής)82
5. Περίπτωση ε΄ (αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα)83
6. Περίπτωση στ΄ (δεξαμενές κολύμβησης)84
7. Περίπτωση ζ΄ (δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία)84
8. Περίπτωση η΄ (αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς κ.λπ.)84
9. Επισημάνσεις επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης85
E. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων87
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.288
1. Επισημάνσεις επί της ετήσιας δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων91
2. Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα 591
Ζ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 695
1. Γενικά95
2. Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών105
3. Δικαιολογητικά ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών106
4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών - Αμφισβήτηση της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης107

ΙV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο

1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 7108
V. Κλείσιμο της δήλωσης119
Α. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 8119
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 9120
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 10120

VΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Α. Γενικές παρατηρήσεις122
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων124
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία133
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄: Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων136
Β. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης137
Γ. Τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων140
Δ. Διαγραφή απαίτησης141
Ε. Εξαιρέσεις142
ΣΤ. Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, 6, 7 άρθρου 26)142
Ζ. Η φορολογική αναμόρφωση στο πλαίσιο των ΕΛΠ147

VII. Παράρτημα

Α. Προσδιορισμός του φόρου (κλίμακες)152
1. Κλίμακα φόρου για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 15 ΚΦΕ)152
2. Μείωση φόρου εισοδήματος (άρθρο 16)152
3. Κλίμακα φόρου για εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 29 (άρθρο 29 ΚΦΕ)152
4. Συντελεστές φόρου για αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού (αυτοτελής φορολόγηση)152
5. Συντελεστές φόρου για εισοδήματα από κεφάλαιο153
Β. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ΕΙΧ (φορολογικό έτος 2016)153
Γ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρους ενδιαίτησης (φορολογικό έτος 2016)153
Δ. Περιπτώσεις φορολόγησης εισοδημάτων του 2016154
Ε. Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης156
1ο Παράδειγμα156
2ο Παράδειγμα163
3ο Παράδειγμα (επιμ. Μ. Σεζένιας)171

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.