ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
  • Έκδοση: 2η 2018
  • Σελίδες: 688
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι Εισηγήσεις αποτελούν σύνοψη όλων των κλάδων του εμπορικού δικαίου, παρέχοντας επαρκή εποπτεία στο ευρύτατο και δύσβατο αυτό γνωστικό αντικείμενο. Τον διδακτικό στόχο του πονήματος υπηρετεί και η δυνατότητα που προσφέρει, για σχετικά γρήγορη επανάληψη, αποτύπωση και εμπέδωση γνώσεων που έχουν κτηθεί από αναλυτικά συγγράμματα.

Η δεύτερη έκδοση του έργου είχε καταστεί επιβεβλημένη μετά τη νομοθετική πλημμυρίδα της τελευταίας δεκαετίας, που κυριολεκτικά κανέναν θεσμό του εμπορικού δικαίου δεν άφησε ανέγγιχτο. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τιμή: 35.00€ φ.π. 45.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Το πλαίσιο διαμόρφωσης του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 1
Α. H Αγορά Σελ. 1
Β. Η σχέση Εμπορικού Δικαίου και Οικονομίας (= αγοράς) Σελ. 2
ΙΙ. Η δυναμική του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 3
Α. Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και οι ανατροπές της Σελ. 3
Β. Απελευθέρωση αγορών ή επαναρρύθμιση (Deregulation ή Reregulation); Σελ. 5
Γ. Η ανάδραση (feedback) του Εμπορικού Δικαίου – Η ταυτότητα και οι αρχές του Σελ. 6
Δ. Το αντικείμενο του ελληνικού Εμπορικού Δικαίου – Δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών και των εμπόρων Σελ. 8
Ε. Η οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου Σελ. 9
ΣΤ. Η αποστολή και λειτουργία του εμπορίου και του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 10
Ζ. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά (και οι αρχές) του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 11
IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 14
IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο Σελ. 17
Α. Σχέση του Εμπορικού Δικαίου με άλλους δικαιικούς κλάδους Σελ. 17
1. Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο Σελ. 17
2. Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο Σελ. 18
Β. Οι επιμέρους κλάδοι του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. Συστήματα εμπορικότητας Σελ. 23
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Εμπορικού Δικαίου Σελ. 25
ΙΙΙ. Η εμπορική πράξη Σελ. 25
Α. Έννοια και περιεχόμενο της εμπορικής πράξης Σελ. 25
Β. Το κριτήριο της εμπορικότητας Σελ. 26
1. Η αγορά Σελ. 27
2. Η διαμεσολάβηση Σελ. 27
3. Η πρόθεση κέρδους (animus lucri) Σελ. 28
4. Ο κίνδυνος Σελ. 29
Γ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων Σελ. 30
1. Πράξεις πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές Σελ. 30
2. Πράξεις αντικειμενικά και υποκειμενικά εμπορικές Σελ. 30
3. Πράξεις αμφιμερώς και μονομερώς ή ετερομερώς ή μικτές εμπορικές Σελ. 30
Δ. Εξαιρούμενες της εμπορικότητας πράξεις Σελ. 31
1. Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας Σελ. 31
2. Τα ακίνητα Σελ. 32
3. Τα ελευθέρια επαγγέλματα - πνευματικοί δημιουργοί Σελ. 32
4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ Σελ. 33
Ε. Οι εμπορικές πράξεις Σελ. 34
1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 34
1.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου Σελ. 34
1.1.1. Η αγορά προς μεταπώληση Σελ. 34
1.1.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 36
1.1.3. Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 38
1.1.4. Επιχείρηση μετακομίσεως (μεταφοράς) Σελ. 39
1.1.5. Επιχείρηση προμήθειας Σελ. 40
1.1.6. Επιχείρηση πρακτορείας Σελ. 41
1.1.7. Επιχείρηση πλειστηριάσεως Σελ. 43
1.1.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 43
1.1.9. Τραπεζικές και κολλυβιστικές εργασίες Σελ. 44
1.1.10. Επιχείρηση μεσιτείας Σελ. 45
1.1.11. Συναλλαγματική και χρηματική αποστολή Σελ. 46
1.2. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλασσίου εμπορίου Σελ. 46
1.3. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις εκτός του ΒΔ της 2/14.5.1835 Σελ. 48
1.3.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεότερους νόμους Σελ. 48
1.3.2. Αναλογικά πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 49
2. Παράγωγα εμπορικές πράξεις Σελ. 49
ΣΤ. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης Σελ. 51
IV. Ο έμπορος Σελ. 52
Α. Απόκτηση εμπορικής ιδιότητας Σελ. 52
1. Έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημα Σελ. 52
2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 55
3. Έμπορος με παράγωγο τρόπο Σελ. 55
4. Χωλοί έμποροι Σελ. 55
4.1. Κρυπτόμενος έμπορος Σελ. 56
4.2. Φαινόμενος έμπορος Σελ. 56
4.3. Κτήση εμπορικής ιδιότητας με άρση της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας Σελ. 57
4.4. Ο ασκών εμπορία πτωχεύσας Σελ. 58
5. Εμπορική ικανότητα και ασυμβίβαστα Σελ. 59
Β. Έναρξη εμπορικής ιδιότητας Σελ. 60
Γ. Λήξη εμπορικής ιδιότητας Σελ. 61
Δ. Συνέπειες εμπορικότητας γενικά (ανακεφαλαίωση συνεπειών) Σελ. 62
1. Η κοινωνικοοικονομική διάσταση Σελ. 62
2. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου Σελ. 62
3. Συνέπειες από τον συνδυασμό εμπορικής ιδιότητας και εμπορικότητας πράξης Σελ. 63
4. Συνέπειες εμπορικότητας της πράξης Σελ. 65
V. Η εμπορική επιχείρηση Σελ. 66
Α. Γενικά Σελ. 66
Β. Έννοια της επιχείρησης Σελ. 68
Γ. Μεταβίβαση της επιχείρησης και άλλες πράξεις αφορώσες στην επιχείρηση Σελ. 68
VI. Τα εμπορικά βιβλία Σελ. 69
VII. Εμπορική δημοσιότητα – Εμπορικό μητρώο Σελ. 71
Α. Γενικά Σελ. 71
Β. Γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) Σελ. 71
1. Γενικά Σελ. 71
2. Οργάνωση Σελ. 72
3. Διάρθρωση Σελ. 72
4. Αποτελέσματα καταχώρισης Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ι. Η σημασία του Δικαίου των Συμβάσεων για το Εμπορικό Δίκαιο Σελ. 77
ΙΙ. Οι νέες μορφές εμπορικών συμβάσεων Σελ. 78
ΙΙI. Εμπορική πώληση Σελ. 79
IV. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Σελ. 81
Α. Οικονομική λειτουργία Σελ. 81
Β. Έννοια Σελ. 81
V. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) Σελ. 83
Α. Οικονομική λειτουργία Σελ. 83
Β. Έννοια Σελ. 83
VI. Σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting) Σελ. 85
VII. Σύμβαση τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 86
Α. Οικονομική λειτουργία Σελ. 86
Β. Νομική ρύθμιση Σελ. 86
VIII. Σύμβαση συμμετοχικής χρηματοδότησης (venture capital) Σελ. 88
Α. Οικονομική λειτουργία Σελ. 88
Β. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 88
IX. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 89
X. Σύμβαση εμπορικής διανομής Σελ. 92
XI. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) Σελ. 96
Α. Οικονομική λειτουργία Σελ. 96
Β. Έννοια Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
Ι. Η αγορά ως πεδίο αναφοράς του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή Σελ. 101
ΙΙ. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν 3959/2011) Σελ. 104
Α. Ο ανταγωνισμός ως πεμπτουσία της οικονομίας της αγοράς Σελ. 104
Β. Συστηματική και τελολογική θέση του Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 106
Γ. Ιστορική προέλευση και διεθνείς τάσεις Σελ. 107
1. Αμερικανικό Δίκαιο Σελ. 107
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (γενικά) Σελ. 107
Δ. Το ελληνικό Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 108
1. Ο Ν 3959/2011 και η Επιτροπή Ανταγωνισμού Σελ. 108
2. Απαγόρευση των συμπράξεων (άρθρ. 1 §1 Ν 3959/2011) Σελ. 109
2.1. Έννοια της επιχείρησης Σελ. 109
2.2. Έννοια και περιεχόμενο «σύμπραξης» Σελ. 110
2.3. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα της σύμπραξης; Σελ. 112
2.4. Κανόνας de minimis Σελ. 114
2.5 Περιπτωσιολογία απαγορευμένων συμπράξεων Σελ. 114
2.6. Έννομες συνέπειες – Αποζημίωση θιγόμενων από παραβάσεις δικαίου ανταγωνισμού Σελ. 115
2.7. Η «απαλλαγή» απαγορευμένων συμπράξεων κατ’ άρθρ. 1 §3 Ν 3959/2011 Σελ. 116
2.8. Κάθετες συμπράξεις Σελ. 117
2.8.1 Η λογική της διακριτής αντιμετώπισής τους Σελ. 117
2.8.2. Τυπολογική αξιολόγηση Σελ. 119
2.8.3. Βάρος της απόδειξης Σελ. 120
3. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρ. 2 Ν 3959/2011) Σελ. 121
3.1. Δεσπόζουσα θέση - Έννοια Σελ. 121
3.2. Έννοια κατάχρησης Σελ. 122
3.3. Καθορισμός σχετικής αγοράς Σελ. 124
3.4. Συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 124
4. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (άρθρ. 5-10 Ν 3959/2011) Σελ. 125
4.1. Γενικά Σελ. 125
4.2. Έννοια συγκέντρωσης Σελ. 125
4.3. Μορφές συγκεντρώσεων Σελ. 126
4.3.1. Οριζόντιες συγκεντρώσεις Σελ. 126
4.3.2. Κάθετες συγκεντρώσεις Σελ. 126
4.3.3. Διαγώνιες ή σωρευτικές συγκεντρώσεις Σελ. 127
4.4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων Σελ. 127
4.5. Έννομες συνέπειες Σελ. 128
5. Παραγραφή Σελ. 128
Ε. Κρατικές ενισχύσεις (άρθρ. 107-109 ΕΚ) Σελ. 128
1. Η προβληματική της κρατικής επέμβασης στην οικονομία Σελ. 128
2. Η έννοια της ενίσχυσης Σελ. 129
3. Απαλλασσόμενες ενισχύσεις Σελ. 132
4. Κοινωφελείς υπηρεσίες και κρατικές ενισχύσεις Σελ. 133
IΙΙ. Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν 146/1914) Σελ. 133
Α. Σκοπός – Διακρίσεις Σελ. 133
Β. Η γενική ρήτρα του άρθρ. 1 του N 146/1914 Σελ. 134
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 του N 146/1914 Σελ. 134
1.1. Αναγκαίοι όροι Σελ. 134
1.2. Στις εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές συναλλαγές. Σελ. 135
1.3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 135
2. Συστηματική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράς Σελ. 137
2.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείας Σελ. 137
2.1.1. Παραπλάνηση Σελ. 138
2.1.2. Επίμονη ενόχληση Σελ. 138
2.1.3. Πρόσθετες παροχές Σελ. 138
2.1.4. Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνης Σελ. 139
3. Πράξεις παρεμπόδισης Σελ. 139
3.1. Υποτίμηση Σελ. 139
3.1.1. Οριοθέτηση της επιτρεπτής από την αθέμιτη υποτίμηση Σελ. 140
3.1.2. Συμπέρασμα Σελ. 140
3.2. Μποϋκοτάζ Σελ. 140
3.3. Εφαρμογή διακρίσεων στις συναλλαγές Σελ. 142
3.4. Συγκριτική διαφήμιση Σελ. 143
4. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης φήμης και οργάνωσης Σελ. 144
4.1. Δουλική απομίμηση Σελ. 144
4.2 Εκμετάλλευση της φήμης Σελ. 145
4.3. Απόσπαση προσωπικού Σελ. 145
5. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παράβασης νόμου Σελ. 146
6. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράς Σελ. 146
Γ. Ειδικότερα απαγορευόμενες πράξεις ανταγωνισμού Σελ. 147
1. Ψευδής (παραπλανητική) διαφήμιση Σελ. 147
2. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από πτώχευση Σελ. 148
3. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από διάλυση Σελ. 148
4. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης Σελ. 149
5. Εμπορική δυσφήμηση Σελ. 149
6. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων (άρθρ. 13-15) Σελ. 150
7. Προσβολή αλλότριων απορρήτων Σελ. 150
Δ. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρ. 18α Ν 146/1914) Σελ. 150
1. Η έννοια της οικονομικής εξάρτησης Σελ. 150
Ε. Έννομη προστασία Σελ. 151
1. Αστική προστασία Σελ. 152
2. Ποινική προστασία Σελ. 152
3. Δημοσίευση της απόφασης Σελ. 153
IV. Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν 2251/1994) Σελ. 153
Α. Οι λόγοι διάπλασης του νέου κλάδου δικαίου Σελ. 153
Β. Έννοια προστατευτέου καταναλωτή Σελ. 156
Γ. Γενικοί όροι των συναλλαγών Σελ. 158
Δ. Συμβάσεις καταρτιζόμενες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 159
Ε. Συμβάσεις καταρτιζόμενες από απόσταση Σελ. 161
ΣΤ. Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Σελ. 162
Ζ. Ευθύνη του παραγωγού προϊόντων Σελ. 164
Η. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Σελ. 166
Θ. Διαφήμιση Σελ. 168
1. Έννοια – Λειτουργία Σελ. 168
2. Συγκριτική διαφήμιση Σελ. 168
3. Άμεση διαφήμιση Σελ. 169
4. Παραπλανητική διαφήμιση Σελ. 170
Ι. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 170
1. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 170
2. Η γενική ρήτρα Σελ. 171
2.1. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές Σελ. 172
2.2. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές Σελ. 173
3. Επικάλυψη με το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 173
K. Συλλογική αγωγή Σελ. 173
V. Δίκαιο Άυλων Αγαθών (διανοητική ιδιοκτησία) Σελ. 174
A. Άυλα αγαθά Σελ. 174
B. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σελ. 176
1. Διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 176
1.1. Σήμα Σελ. 177
1.1.1. Έννοια – Λειτουργία Σελ. 177
1.1.2. Είδη σήματος Σελ. 179
1.1.3. Απαράδεκτα ως σήματα - Απόλυτοι και σχετικοί λόγοι – Εκμετάλλευση φήμης Σελ. 180
1.1.4. Γένεση – Απώλεια σήματος Σελ. 181
1.1.5. Χαρακτήρας δικαιώματος – Περιορισμός προστασίας Σελ. 182
1.1.6. Οικονομική Εκμετάλλευση – Παραχώρηση Σελ. 183
1.1.7. Προστασία Σελ. 184
1.2. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων και υπηρεσιών Σελ. 186
1.3. Διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης Σελ. 187
1.3.1. Όνομα Σελ. 187
1.3.2. Εμπορική επωνυμία Σελ. 187
1.3.3. Διακριτικός τίτλος Σελ. 189
1.3.4. Ιδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης Σελ. 190
1.3.5. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων Σελ. 190
2. Τεχνικές επινοήσεις Σελ. 190
2.1. Ευρεσιτεχνία Σελ. 190
2.1.1. Έννοια – Διακρίσεις Σελ. 190
2.1.2. Φύση δικαιώματος Σελ. 192
2.1.3. Δικαίωμα εκμετάλλευσης Σελ. 192
2.1.4. Μεταβίβαση δικαιώματος Σελ. 193
2.1.5. Προστασία επί προσβολής Σελ. 193
2.2. Υποδείγματα χρησιμότητας Σελ. 194
2.3. Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας Σελ. 194
2.4. Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Σελ. 195
2.5. Τεχνογνωσία Σελ. 195
2.6. Τεχνικός νεωτερισμός Σελ. 195
3. Αισθητικές δημιουργίες – Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Σελ. 196
4. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως Σελ. 196
5. Ονόματα πεδίου Σελ. 197
Γ. Πνευματική Ιδιοκτησία Σελ. 198
1. Έννοια – Αντικείμενο Σελ. 199
2. Υποκείμενο Σελ. 200
3. Το ηθικό δικαίωμα Σελ. 200
4. Το περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 201
5. Το δικαίωμα παρακολούθησης Σελ. 202
6. Η εκμετάλλευση του έργου Σελ. 202
7. Τα συγγενικά δικαιώματα Σελ. 203
8. Διάρκεια προστασίας Σελ. 203
9. Συλλογική διαχείριση Σελ. 204
10. Προστασία του δικαιώματος Σελ. 205
VI. Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο Σελ. 207
A. Βασικές έννοιες Σελ. 207
1. Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος Σελ. 207
2. Πιστωτικό ίδρυμα και πελάτης: Η θεμελίωση της σχέσης εμπιστοσύνης Σελ. 207
3. Τραπεζικός λογαριασμός ως η μήτρα των τραπεζικών εργασιών Σελ. 211
B. Τραπεζικές εργασίες-συμβάσεις Σελ. 212
1. Σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης Σελ. 213
2. Πιστωτικές συμβάσεις Σελ. 216
3. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων Σελ. 220
4. Μέσα πληρωμών Σελ. 222
5. Εγγυήσεις Σελ. 224
6. Συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 226
Γ. Η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου των Τραπεζών στη διαμόρφωση των σχέσεων ιδιωτικού Τραπεζικού δικαίου Σελ. 229
VII. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Σελ. 230
Α. Η ανάπτυξη ενός νέου κλάδου δικαίου Σελ. 230
Β. Τα προστατευτέα έννομα αγαθά στην κεφαλαιαγορά Σελ. 232
1. Η Προστασία της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς (προστασία του θεσμού) Σελ. 234
1.1. Η αποτελεσματικότητα Σελ. 234
1.1.1. Η κατανεμητική Σελ. 234
1.2.1 Η οργανωτική - επιχειρησιακή Σελ. 235
1.2. Η ακεραιότητα Σελ. 236
2. Η ατομική προστασία του επενδυτή Σελ. 236
Γ. Αντικείμενο των συναλλαγών – Επενδυτικές υπηρεσίες και φορείς παροχής τους Σελ. 240
1. Χρηματοπιστωτικά μέσα (financial instruments) Σελ. 240
2. Επενδυτικές υπηρεσίες Σελ. 243
3. Φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 245
Δ. Ειδικότερα: το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών Σελ. 246
1. Από την MiFiD I στη MiFiD II – Ενισχυμένη πληροφόρηση επενδυτή από την ΕΠΕΥ Σελ. 246
2. Εξειδίκευση των αρχών επαγγελματικής συμπεριφοράς ΕΠΕΥ – Αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας πελατών Σελ. 247
3. Η κατάταξη των επενδυτών σε κατηγορίες Σελ. 248
4. Η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής Σελ. 250
5. Η προστασία του επενδυτή με το ενημερωτικό δελτίο Σελ. 251
6. Η κάλυψη των επενδυτών σε περίπτωση αδυναμίας μιας ΑΕΠΕΥ από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Σελ. 252
Ε. Ο εκδότης χρηματιστηριακών μέσων (κυρίως εισηγμένη εταιρία) και οι υποχρεώσεις του Σελ. 253
ΣΤ. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Σελ. 255
Ζ. Η λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς Σελ. 257
1. Ρυθμιζόμενη αγορά – Η έννοια Σελ. 257
2. Πρωτογενής αγορά Σελ. 259
2.1. Προϋπόθεση εισαγωγής Σελ. 259
2.2. Διαγραφή ή διακοπή ή αναστολή διαπραγμάτευσης Σελ. 259
2.2.1. Διαγραφή Σελ. 259
2.2.1.1. Η εκούσια διαγραφή Σελ. 259
2.2.1.2. Η ακούσια διαγραφή Σελ. 259
2.2.2. Προσωρινή διακοπή και αναστολή Σελ. 260
3. Δευτερογενής αγορά Σελ. 260
3.1. Έννοια Σελ. 260
3.2. Ανοικτές πωλήσεις Σελ. 260
3.3. Μεταβίβαση, απόκτηση ιδιότητας μετόχου Σελ. 260
4. Δημόσιες Προτάσεις Σελ. 261
4.1. Έννοια – Αρχές Σελ. 261
4.2. Είδη Σελ. 261
4.2.1. Προαιρετικές Σελ. 261
4.2.2. Υποχρεωτικές Σελ. 261
4.3. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης Σελ. 262
4.4. Εχθρικές δημόσιες προτάσεις Σελ. 262
4.4.1 Η επιβολή ουδετερότητας Σελ. 262
4.4.2 Οι εξαιρέσεις Σελ. 263
4.4.3 Προληπτικά και Κατασταλτικά μέτρα Σελ. 263
Η. Η κατάχρηση της αγοράς Σελ. 263
1. Η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών (Insider Trading) Σελ. 264
2. Η χειραγώγηση της αγοράς (Market Manipulation) Σελ. 266
3. Η προστασία από το ξέπλυμα χρήματος Σελ. 271
4. Η άσκηση εποπτείας – Κυρωτική αρμοδιότητα Σελ. 272
VIII. Ασφαλιστικό Δίκαιο Σελ. 273
Α. Ορισμοί Σελ. 273
1. Η ανάληψη του κινδύνου Σελ. 273
2. Τα στοιχεία της ασφάλισης Σελ. 274
Β. Η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή Σελ. 275
Γ. Μετέχοντα πρόσωπα στην ασφαλιστική σχέση Σελ. 276
1. Η νέα κατηγοριοποίηση Σελ. 276
2. Καταμερισμός ρόλων και σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών διανομέων – Ασυμβίβαστο Σελ. 279
Δ. Η ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 280
Ε. Είδη ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 285
1. Ασφάλιση κατά ζημιών Σελ. 285
1.1. Περιπτώσεις ασφάλισης κατά ζημιών Σελ. 286
1.2. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτων Σελ. 286
1.3. Θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 290
2. Ασφάλιση προσώπων Σελ. 291
ΣΤ. Αναδιοργάνωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (διανομής) Σελ. 292
1. Επαναρρύθμιση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 292
2. Εποπτεία – Εξωδικαστική επίλυση διαφορών Σελ. 294
3. Γενικές αρχές και ειδικότεροι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας Σελ. 295
3.1. Προσυμβατική Ενημέρωση Σελ. 296
3.2. Υποχρέωση ταυτοποίησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 296
3.3. Τρόποι και χαρακτηριστικά αμοιβής Σελ. 296
3.4. Υποχρέωση εξατομικευμένης συμβουλής - πληροφόρησης Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ι. Γενικές Αρχές Σελ. 303
Α. Τα μέσα πληρωμής/πίστωσης των εμπορικών συναλλαγών Σελ. 303
Β. Έννοια – Διακρίσεις Σελ. 304
Γ. Αξιογραφικές θεωρίες Σελ. 305
Δ. Περάτωση αξιογραφικής ενσωμάτωσης – Αποϋλοποίηση Σελ. 305
ΙI. Συναλλαγματική Σελ. 307
Α. Έννοια – Λειτουργία – Χαρακτηριστικά Σελ. 307
Β. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική Σελ. 309
Γ. Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής Σελ. 310
Δ. Λευκή συναλλαγματική Σελ. 313
Ε. Ρήτρες συναλλαγματικής Σελ. 314
ΣΤ. Αποδοχή συναλλαγματικής Σελ. 315
Ζ. Μεταβίβαση συναλλαγματικής Σελ. 316
1. Μεταβίβαση με εκχώρηση Σελ. 316
2. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Σελ. 317
Η. Ενστάσεις από τη συναλλαγματική Σελ. 319
Θ. Λήξη και πληρωμή της συναλλαγματικής Σελ. 323
Ι. Αναγωγή Σελ. 324
ΙΑ. Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική Σελ. 326
ΙΒ. Παραγραφή Σελ. 327
ΙΓ. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού Σελ. 328
IIΙ. Γραμμάτιο εις διαταγήν Σελ. 329
IV. Επιταγή Σελ. 329
Α. Έκδοση επιταγής Σελ. 330
Β. Ρήτρες επιταγής Σελ. 332
Γ. Μεταβίβαση επιταγής Σελ. 332
Δ. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής Σελ. 334
Ε. Αναγωγή, παραγραφή και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 337
ΣΤ. Ακάλυπτη επιταγή Σελ. 338
Ζ. Ιδιαίτερα είδη επιταγής Σελ. 341
Η. Διαφορές επιταγής και συναλλαγματικής Σελ. 343
V. Εμπορική εντολή πληρωμής Σελ. 343
VI. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Σελ. 344
VII. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο γενικών αποθηκών Σελ. 344
VIII. Φορτωτική Σελ. 345
IX. Ασφαλιστήριο Σελ. 346
X. Ανώνυμα χρεόγραφα Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ι. Η πορεία από την προσωπική στην ανώνυμη εταιρία. Η affectio societatis Σελ. 349
ΙΙ. Η έννοια του εταιρικού συμφέροντος Σελ. 350
ΙΙΙ. Οι βασικές μορφές των εταιριών εν ευρεία έννοια. Τα δομικά τους στοιχεία Σελ. 351
ΙV. Προσωπικές εταιρίες Σελ. 353
Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά – Διαφοροποίηση αστικών – εμπορικών εταιριών Σελ. 353
Β. Ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 356
1. Διαφορές της ΟΕ από την αστική εταιρία Σελ. 356
2. Σύσταση Σελ. 357
3. Ελαττωματική σύσταση Σελ. 359
4. Ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων Σελ. 360
5. Διαχείριση Σελ. 361
6. Λύση και εκκαθάριση Σελ. 362
7. Η ΟΕ με εταίρους ΑΕ κ.λπ. (ΠΔ 326/1994) Σελ. 364
Γ. Ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 364
1. Σύσταση Σελ. 364
2. Σχέσεις προς τα έσω Σελ. 366
3. Σχέσεις προς τα έξω Σελ. 366
4. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 366
5. Λύση και εκκαθάριση Σελ. 367
Δ. Αφανής εταιρία Σελ. 368
1. ‘Εννοια – Χαρακτηριστικά Σελ. 368
2. Σύσταση – Λειτουργία – Λύση Σελ. 369
Ε. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) Σελ. 370
ΣΤ. Κοινοπραξία Σελ. 371
V. Κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 373
Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά – Διαφοροποίηση από προσωπικές εμπορικές εταιρίες Σελ. 373
Β. Ανώνυμη εταιρία Σελ. 374
1. Σύσταση Σελ. 374
1.1. Σύναψη καταστατικού Σελ. 375
1.2. Έγκριση καταστατικού Σελ. 377
1.3. Εξωεταιρικές/παραεταιρικές συμφωνίες Σελ. 379
1.4. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 380
1.5. Υπό ίδρυση ΑΕ Σελ. 380
1.6. Ελαττωματική σύσταση Σελ. 381
2. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 382
2.1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 383
2.2. Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 384
2.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 385
2.3.1. Σημασία Σελ. 385
2.3.2. Είδη και διαδικασία αύξησης Σελ. 388
2.3.3. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 391
2.3.3.1. Έννοια Σελ. 391
2.3.3.2. Αποκλεισμός ή περιορισμός Σελ. 392
2.3.4. Κάλυψη κεφαλαίου - Πιστοποίηση καταβολής Σελ. 395
2.4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 395
3. Όργανα της ΑΕ Σελ. 397
3.1. Γενική Συνέλευση Σελ. 397
3.1.1. Τακτική ΓΣ Σελ. 398
3.1.2. Έκτακτη ΓΣ Σελ. 398
3.1.3. Καταστατική ΓΣ Σελ. 399
3.1.4. Σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ Σελ. 399
3.1.5. Λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ Σελ. 402
3.1.6. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της ΓΣ Σελ. 405
3.2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 410
3.2.1. Σχέση μελών ΔΣ και ΑΕ Σελ. 410
3.2.2. Διορισμός και απώλεια της ιδιότητας μελών ΔΣ Σελ. 412
3.2.3. Σχέση ΔΣ και ΑΕ Σελ. 414
3.2.3.1. Καθήκοντα ΔΣ Σελ. 414
3.2.3.2. Υποχρέωση πίστης μελών ΔΣ Σελ. 415
3.2.3.3. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες του 99 Ν 4548/2018 Σελ. 416
3.2.4. Σύνθεση και λειτουργία ΔΣ Σελ. 422
3.2.5. Εκπροσωπευτική εξουσία ΔΣ Σελ. 425
3.2.6. Διαχειριστική εξουσία ΔΣ Σελ. 426
3.2.7. Ευθύνη ΔΣ – Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (business judgment rule) Σελ. 427
3.2.8. Εταιρική αγωγή Σελ. 434
3.2.9. Εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) Σελ. 436
3.3. Ελεγκτές Σελ. 437
4. Μετοχική σχέση Σελ. 440
4.1. Δικαιώματα μετόχου Σελ. 440
4.2. Υποχρεώσεις μετόχου Σελ. 441
4.2.1. Ευθύνη μετόχου ως de facto οργάνου – Υποχρέωση πίστης των μετόχων Σελ. 441
4.2.2. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 444
4.2.2.1. Δικαιώματα της «μεγάλης μειοψηφίας» (1/3, 1/5, 1/10 του μκ) Σελ. 444
4.2.2.2. Δικαιώματα της «μικρής μειοψηφίας» (1/20 του μκ) και ατομικά δικαιώματα Σελ. 446
4.2.2.3. Τα δικαιώματα ακόμη μικρότερων μειοψηφιών Σελ. 450
4.2.2.4. Δικαιώματα μειοψηφιών βάσει του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στη ΓΣ Σελ. 451
4.2.2.5. Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 452
4.2.2.6. Ενώσεις μετόχων Σελ. 452
4.2.2.7. Η σύγχρονη οπτική προστασίας δικαιωμάτων μετόχων - μειοψηφίας Σελ. 453
5. Η μετοχή Σελ. 453
5.1. Κατηγορίες μετοχών Σελ. 454
5.2. Μεταβίβαση μετοχών Σελ. 459
5.3. Δικαιώματα επί των μετοχών Σελ. 460
5.4. Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 460
5.5. Απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 461
6. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 462
7. Ομολογίες Σελ. 463
8. Τίτλοι κτήσης μετοχών Σελ. 464
9. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 465
10. Λύση ΑΕ Σελ. 468
11. Εκκαθάριση – Διαγραφή ΑΕ Σελ. 469
Γ. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 471
1. Σύσταση Σελ. 472
1.1. Καταστατικό Σελ. 472
1.2. Καταβολή εισφορών Σελ. 472
1.3. Δημοσιότητα Σελ. 473
1.4. Υπό ίδρυση ΕΠΕ Σελ. 473
1.5. Ελαττωματική σύσταση Σελ. 474
2. Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 474
3. Εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 475
3.1. Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 475
3.2. Μείωση κεφαλαίου Σελ. 476
4. Όργανα της ΕΠΕ Σελ. 476
4.1. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 476
4.2. Διαχειριστές Σελ. 477
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Σελ. 478
5.1. Δικαιώματα Σελ. 478
5.2. Υποχρεώσεις Σελ. 479
6. Ευθύνη εταίρων Σελ. 480
7. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων Σελ. 480
8. Λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ Σελ. 481
9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 481
10. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 482
Δ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Σελ. 483
1. Σύσταση Σελ. 483
1.1. Καταστατικό Σελ. 484
1.2. Καταβολή εισφορών Σελ. 484
1.3. Δημοσιότητα Σελ. 484
1.4. Υπό ίδρυση ΙΚΕ Σελ. 485
1.5. Ελαττωματική σύσταση Σελ. 485
2. Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 486
3. Εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 486
3.1. Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 486
3.2. Μείωση κεφαλαίου Σελ. 487
4. Όργανα της ΙΚΕ Σελ. 487
4.1. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 487
4.2. Διαχειριστές Σελ. 488
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Σελ. 489
5.1. Δικαιώματα Σελ. 490
5.2. Υποχρεώσεις Σελ. 490
6. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων Σελ. 490
7. Λύση και εκκαθάριση ΙΚΕ Σελ. 491
8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 491
9. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Σελ. 491
Ε. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία Σελ. 492
ΣΤ. Ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 493
Ζ. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 493
Η. Joint-Venture (Κοινή επιχείρηση) Σελ. 496
VI. Εταιρικοί μετασχηματισμοί Σελ. 498
Α. Εισαγωγή Σελ. 498
Β. Υποκείμενα Σελ. 498
Γ. Μορφές Σελ. 499
1. Συγχώνευση Σελ. 499
2. Διάσπαση Σελ. 502
3. Μετατροπή Σελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Ι. Η αναγκαιότητα του θεσμού της πτώχευσης – Στόχοι του σύγχρονου Πτωχευτικού Δικαίου Σελ. 505
ΙI. Κήρυξη της πτώχευσης Σελ. 506
Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 506
1. Υποκειμενική προϋπόθεση: Η πτωχευτική ικανότητα Σελ. 506
2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: Αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη – Επάρκεια ενεργητικού Σελ. 507
Β. Τυπική (δικονομική) προϋπόθεση Σελ. 510
1. Η δικαστική απόφαση – Πτωχευτικό δικαστήριο Σελ. 510
2. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσης Σελ. 511
3. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 512
4. Λόγοι απόρριψης της αίτησης Σελ. 514
5. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 514
5.1. Πτωχευτική ανακοπή Σελ. 515
5.2. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 515
5.3. Έφεση Σελ. 516
5.4. Αίτηση για μεταβολή του χρόνου παύσης πληρωμών Σελ. 516
5.5. Αίτηση ανάκλησης Σελ. 517
Γ. Συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 518
1. Συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτη Σελ. 518
2. Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτές Σελ. 520
3. Επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων Σελ. 523
4. Πτωχευτικός αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση Σελ. 524
5. Πτωχευτική ανάκληση Σελ. 525
ΙΙΙ. Ευθύνη των διοικούντων σε περίπτωση πτώχευσης εταιρίας Σελ. 529
A. Ευθύνη από παρέλκυση της πτώχευσης Σελ. 529
B. Ευθύνη από πρόκληση της παύσης πληρωμών Σελ. 531
ΙV. Διαδικασία της πτώχευσης Σελ. 532
Α. Οργάνωση της πτώχευσης Σελ. 532
Β. Διοίκηση του ενεργητικού Σελ. 534
Γ. Εξέλεγξη των απαιτήσεων – Αναγγελία και επαλήθευση Σελ. 535
V. Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων Σελ. 536
Α. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 537
1. Εξυγιαντική ικανότητα Σελ. 538
2. Διάρθρωση της διαδικασίας Σελ. 538
3. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 538
4. Η συμφωνία εξυγίανσης: Περιεχόμενο και σύναψή της Σελ. 539
5. Η επικύρωση της συμφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο Σελ. 540
5.1. Προϋποθέσεις επικύρωσης Σελ. 540
5.2. Αποτελέσματα της επικύρωσης Σελ. 541
6. Συμφωνία χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη Σελ. 542
7. Δυνατότητα τροποποίησης της συμφωνίας Σελ. 543
8. Ακύρωση και ματαίωση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 543
8.1. Προϋποθέσεις ακύρωσης της συμφωνίας Σελ. 543
8.2. Ματαίωση της συμφωνίας με την κήρυξη της πτώχευσης Σελ. 543
8.3. Δικαιώματα κοινού δικαίου Σελ. 544
9. Προληπτικά μέτρα Σελ. 544
9.1. Αυτοδίκαιη αναστολή με την κατάθεση της αίτησης Σελ. 544
9.2. Δυνητική αναστολή πριν την κατάθεση της αίτησης Σελ. 545
9.3. Δυνητική αναστολή μετά την κατάθεση Σελ. 545
9.4. Η θέση των εγγυητών και συνοφειλετών – Περιορισμοί και εξαιρέσεις από τη χορήγηση προληπτικών μέτρων Σελ. 545
Β. Σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 546
VI. Ένωση πιστωτών Σελ. 548
VII. Περάτωση της πτώχευσης Σελ. 553
Α. Παύση εργασιών της πτώχευσης Σελ. 554
Β. Περάτωση λόγω παρέλευσης μεγίστου χρόνου Σελ. 555
VIII. Απαλλαγή οφειλέτη φυσικού προσώπου Σελ. 555
IX. Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων Σελ. 556
Χ. Ποινικές Διατάξεις Σελ. 557
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
I. Η σημασία του δικαίου των μεταφορών Σελ. 559
ΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο Σελ. 559
Α. Γενικά - Το πλαίσιο κανόνων Σελ. 559
1. Το πλοίο Σελ. 560
2. Κτήση κυριότητας πλοίου Σελ. 562
Β. Ναυτική πίστη Σελ. 563
Γ. Τα πρόσωπα του ναυτικού δικαίου Σελ. 564
1. Κύριος του πλοίου Σελ. 564
2. Πλοιοκτήτης Σελ. 565
3. Εφοπλιστής Σελ. 565
4. Πλοίαρχος Σελ. 566
5. Πλήρωμα Σελ. 566
6. Πλοηγός Σελ. 566
7. Ναυτικός πράκτορας Σελ. 567
8. Συμπλοιοκτησία Σελ. 567
9. Ναυτική εταιρία Σελ. 569
10. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 570
Δ. Η σύμβαση ναύλωσης Σελ. 571
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων Σελ. 572
2. Υπαναχώρηση και αδυναμία παροχής Σελ. 573
3. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 573
4. Η ευθύνη του εκναυλωτή - θαλάσσιου μεταφορέα Σελ. 574
Ε. Κοινές αβαρίες Σελ. 576
ΣΤ. Σύγκρουση πλοίων και επιθαλάσσια αρωγή Σελ. 577
ΙΙΙ. Εσωτερική χερσαία μεταφορά Σελ. 578
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής χερσαίας μεταφοράς Σελ. 578
Β. Ευθύνη του μεταφορέα Σελ. 579
Γ. Λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα Σελ. 580
ΙV. Διεθνής οδική μεταφορά Σελ. 581
Α. Έννοια και ρύθμιση της διεθνούς οδικής μεταφοράς Σελ. 581
Β. Αποκατάσταση ζημίας αποστολέα/παραλήπτη Σελ. 583
Γ. Λόγοι απαλλαγής μεταφορέα Σελ. 586
V. Σιδηροδρομική μεταφορά Σελ. 587
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς Σελ. 587
Β. Αποκατάσταση βλάβης εμπορευμάτων Σελ. 589
VI. Εσωτερική και διεθνής αεροπορική μεταφορά Σελ. 591
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς Σελ. 591
Β. Αποκατάσταση ζημιών Σελ. 593
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική Σελ. 595
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 631
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 635
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.